COVID-19 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

07/09/2020
Fiscal

COVID-19. Ha comunicat a Hisenda les variacions de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)?

A causa de la crisi per COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària inactiva o fins i tot cessar en alguna activitat. Informi’n a Hisenda i redueixi la quota del seu IAE.

A causa de la crisi COVID-19, és possible que la seva empresa hagi hagut de reduir la superfície de la seva activitat (prescindint de locals), deixar maquinària inactiva o fins i tot cessar en alguna activitat. Informi'n a Hisenda i redueixi la quota del seu IAE.

La seva empresa factura més d'un milió d'euros a l'any, per la qual cosa ha de tributar per IAE. Doncs bé, si, a conseqüència de la crisi sanitària, s'ha reduït algun dels elements tributaris que determinen l'impost a pagar (potència de la maquinària, aforament, superfície, etc.), comuniqui-ho a Hisenda i redueixi la quota de l'IAE.

Li recordem que les empreses donades d'alta i obligades al pagament de l'IAE han de verificar si hi ha algun canvi de circumstàncies que suposin un augment o disminució de la quota a pagar. 

Atenció. Recordi que no han de satisfer l'IAE ni les persones físiques ni les societats que facturen menys d'un milió d'euros. Tampoc han de liquidar-lo les societats durant els dos primers exercicis d'activitat.

Les empreses obligades al pagament de l'IAE perquè no n'estan exemptes han de comunicar a Hisenda les variacions en els elements tributaris que configuren l'impost (superfície, potència elèctrica instal·lada, nombre de vehicles per a les activitats de transport, empleats, etc.). Si algun d'aquests elements augmenta en més d'un 20%, s'ha de comunicar la variació, perquè es tingui en compte en la liquidació de l'exercici següent.

Si algun d'aquests elements es redueix, també es pot comunicar la variació, perquè es redueixi la quota a partir de l'exercici següent. En aquest cas no és necessari que la variació assoleixi el 20%; es pot comunicar fins per un percentatge inferior.

Atenció. S'ha de tenir en compte que les oscil·lacions en més o en menys no superiors al 20% dels elements tributaris no es consideren variacions i per tant no alteren l'import de les quotes.

Termini

Serà necessari comunicar els canvis (mitjançant el model 840) en el termini d'un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. Els canvis tindran efecte per al següent exercici.

Si la variació és a la baixa i no l'ha comunicat en el termini indicat, també pot realitzar-la més tard. En aquest cas, la reducció s'aplicarà en la quota de l'any següent al qual s'efectuï la comunicació. Així doncs, presenti el model 840 abans de final d'any, perquè la quota de l'IAE sigui ja més baixa en 2021.

Cessament d'activitat. Devolucions

També pot succeir que, a causa de la crisi, la seva empresa s'hagi vist obligada a cessar en la realització d'alguna activitat. Doncs bé, en aquest cas comuniqui aquesta baixa a Hisenda en el termini d'un mes des del cessament.  Fet això, podrà sol·licitar per escrit la devolució de la part de la quota de l'IAE proporcional a aquells trimestres complets en els quals la seva empresa ja no exerceixi l'activitat.