COVID-19. Deducció per maternitat en cas de suspensió de contracte per ERTO

20/05/2020
Fiscal

¿Seria aplicable en l'IRPF la deducció per maternitat durant el temps que el contracte de treball es trobi suspès a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)?

A través d'una resolució de l’INFORMA l’AEAT respon la pregunta de si continua sent aplicable la deducció per maternitat en cas que el contracte de treball se suspengui per un ERTO.

En la resolució núm. 142217 de l'INFORMA, l'AEAT respon una pregunta que, per la situació que estem vivint en aquesta època en què moltes treballadores s'han vist afectades per un ERTO per la COVID-19, i volen saber si continuen tenint dret a l'aplicació de la deducció per maternitat.

Seria aplicable en l'IRPF la deducció per maternitat durant el temps que el contracte de treball es trobi suspès a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)?

L'AEAT respon que les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l'aplicació del mínim per descendents podran minorar la quota diferencial de l'IRPF fins a 1.200 euros anuals per cada fill menor de tres anys sempre que realitzin una activitat per compte propi o d'altri per la qual estiguin donades d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

D'acord amb l'apartat 2 de l'article 262 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, en el cas d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en els quals se suspengui el contracte de treball, el contribuent es troba en situació de desocupació total.

Per tant, en els casos de suspensió del contracte de treball durant tot el mes, a conseqüència de l'aprovació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació, es deixa de realitzar una activitat per compte d'altri i de complir-se els requisits per gaudir de la deducció per maternitat i el corresponent abonament anticipat.

Només seria possible fer un treball per compte d'altri, quan es realitzés a temps parcial en supòsits temporals de regulació d'ocupació. En aquests casos sí que es tindria dret per aquests mesos a la deducció per maternitat.