COVID-19. Aprovades noves mesures de suport al sector turístic.

08/07/2020
Fiscal, Laboral

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol.

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol, com una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, una línia d'ajudes per a la digitalització turística, l'instrument denominat “Plans de sostenibilitat turística en destins”, o les exoneracions de les quotes dels treballadors fixos discontinus.

Al BOE del 6 de juliol de 2020 s'ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l'ocupació, amb entrada en vigor el 7 de juliol de 2020, que inclou mesures de suport al sector turístic espanyol, com una moratòria hipotecària per a immobles afectes a activitat turística, una línia d'ajudes per a la digitalització turística, l'instrument denominat "Plans de sostenibilitat turística en destins", o les exoneracions de les quotes dels treballadors fixos discontinus.

Moratòria hipotecària per al sector turístic

Aquesta moratòria hipotecària està dirigida als treballadors autònoms i les persones jurídiques amb domicili social a Espanya sobre el pagament del principal dels préstecs amb garantia hipotecària sobre un immoble que es trobi afecte al desenvolupament d'una activitat del sector turístic exercida en territori nacional, sempre que compleixi els següents requisits:

 1. a) Que experimentin dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19. És a dir, quan els deutors hipotecaris hagin sofert en la mitjana mensual dels mesos de març a maig de 2020 una reducció d'ingressos o facturació d'almenys un 40% en la mitjana mensual dels mateixos mesos de l'any 2019. L'acreditació de la reducció dels ingressos o la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, i es podrà fer a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses. Els treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, hauran d'acreditar la reducció exigida per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

No es considerarà que existeixen dificultats financeres a conseqüència de l'emergència sanitària, quan:

 1. a) el préstec del qual se'n sol·licita la moratòria, havent estat objecte d'impagament total o parcial d'alguna de les seves quotes des d'abans de l'1 de gener de 2020, a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei es trobi en mora.
 2. b) s'hagi declarat el concurs del deutor amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.
 3. b) El préstec no hagi estat ja objecte d'alguna de les moratòries del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19; del Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s'adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d'ocupació i Seguretat Social i tributàries per pal·liar els efectes de la COVID-19, o la que voluntàriament hagin acordat entre el deutor i el creditor després de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. No obstant això, el deutor es podrà acollir a aquesta moratòria si prèviament renuncia a la moratòria voluntària. De la mateixa manera, si en la moratòria a la qual estigui acollit no ha gaudit del període de 12 mesos, podrà renunciar-hi i acollir-s'hi fins a complir aquest període.
 4. c) La seva CNAE sigui 5510 (Hotels i allotjaments similars), 5520 (Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada) i 7911 (Activitats d'agències de viatges).

Sol·licitud de la moratòria

Els deutors hipotecaris podran sol·licitar al creditor un període de moratòria de fins a 12 mesos en el pagament del principal del deute hipotecari.

La sol·licitud es podrà presentar des de l'entrada en vigor d'aquest RDL 25/2020 (7 de juliol) fins al final del termini fixat en el punt 10 de les Directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre les moratòries legislatives i no legislatives dels reemborsaments de préstecs aplicades a causa de la crisi de la COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o fins a les ampliacions d'aquest termini que, si escau, poguessin establir-se.

Els deutors hipotecaris hauran d'acreditar en el moment de sol·licitar la moratòria:

 1. a) L'objecte social, en el seu cas,
 2. b) el seu domicili fiscal,
 3. c) el codi CNAE de la seva activitat,
 4. d) que l'immoble es trobi directament afecte al desenvolupament d'una activitat del sector turístic de les assenyalades anteriorment i
 5. e) la informació assenyalada en l'article 3.4 del RDL 25/2020

Una vegada sol·licitada, el creditor procedirà a l'aplicació de la moratòria, formalitzant la novació de conformitat amb les regles generals. Això no obstant, la inscripció de l'ampliació del termini inicial tindrà plens efectes, si escau, enfront dels creditors intermedis inscrits encara que no compti amb el seu consentiment. Els efectes de la moratòria s'estendran als avalistes, sense necessitat que la consentin o que s'hi puguin oposar, i la seva posició jurídica es mantindrà inalterada.

La moratòria serà aplicable a les quotes vençudes i impagades des de l'1 de gener de 2020 i comportarà la suspensió dels pagaments del principal del préstec durant el termini sol·licitat pel deutor, romanent inalterat la resta del contingut del contracte, i el prestatari podrà optar perquè l'import de l'ajornat s'aboni mitjançant:

 1. a) La redistribució de les quotes sense modificació del termini de venciment i sense alterar el tipus d'interès aplicable, o
 2. b) l'ampliació del termini de venciment en un nombre de mesos equivalent a la durada de la moratòria.

Els imports que serien exigibles al deutor en cas que no s'apliqui la moratòria no es consideraran vençuts. El principal del préstec el pagament del qual s'ajorna durant l'aplicació de la moratòria reportarà els interessos ordinaris establerts en el préstec.

El reconeixement de l'aplicació de la moratòria no estarà subjecta al que es disposa en la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.

Les persones jurídiques no podran distribuir beneficis, fer devolucions de capital, recomprar accions pròpies o retribuir el capital en cap forma fins que la moratòria hagi finalitzat.

Moratòria en el supòsit d'arrendament dels immobles

Si l'immoble afecte al desenvolupament d'una activitat econòmica del sector turístic fos objecte d'un contracte d'arrendament, el beneficiari de la moratòria hipotecària haurà de concedir a l'arrendatari una moratòria en el pagament de l'arrendament d'almenys un 70% de la quantia de la moratòria hipotecària, sempre que l'ajornament o la seva condonació total o parcial no s'hagués aconseguit ja per acord entre totes dues parts.

Plans de Sostenibilitat Turística en Destins

Es crea l'instrument denominat «Plans de Sostenibilitat Turística en Destins» per a la prestació de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora de les destinacions turístiques amb la finalitat d'augmentar la seva sostenibilitat. Es tracta d'impulsar el desenvolupament de les destinacions turístiques situades en àrees rurals i d'interior, mitjançant l'aprofitament de recursos a través d'equipaments turístics, el desenvolupament de productes atractius, la seva promoció i el suport a la capacitat operativa dels ens gestors d'aquests destins.

Anualment, la Conferència Sectorial de Turisme aprovarà les propostes de plans de sostenibilitat turística presentades per les entitats locals, que millor compleixin els criteris de selecció establerts en el Programa, i en els quals es contindrà la designació dels destins objecte d'actuació. En el primer exercici es proposa la dotació d'una partida de 23M €.

216 M € per a projectes de digitalització i innovació

S'ha aprovat un sistema de finançament de projectes per a la digitalització i la innovació del sector turístic. La dotació pressupostària del programa serà de 216M € per a l'exercici 2020. Es preveu la concessió d'un màxim de 1.100 préstecs per a cada exercici pressupostari, prenent com a base un préstec mitjà de 200.000 €.

Seran finançables les despeses de personal, costos d'instrumental i material inventariable, costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes en condicions de plena competència i despeses generals suplementàries.

Exoneració de quotes de fixos discontinus

El RDL 25/2020 inclou una mesura del Ministeri de Treball i Economia Social per la qual les empreses dedicades al turisme, el comerç i l'hostaleria (que no tinguin caràcter públic) que entre juliol i octubre (tots dos inclusivament) generin activitat en aquests sectors, comptaran amb exoneracions del 50% de les quotes a la Seguretat Social dels treballadors fixos discontinus que incorporin o mantinguin la seva ocupació.