COVID-19. Ajornament i moratòria en el pagament de cotitzacions per a empreses i autònoms.

08/04/2020
Laboral

COVID-19. Ajornament i moratòria en el pagament de cotitzacions per a empreses i autònoms en els pròxims mesos. Qui està exempt i qui el pot sol·licitar?

Les últimes mesures aprovades pel Govern per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l'estat d'alarma es prolongaran diversos mesos més. Aquestes mesures afectaran les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps. A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit…

Com ja l'hem informat, el Reial decret llei 11/2020, en vigor des del 2 d'abril, adopta una sèrie de mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19. Entre les mesures laborals de suport a les empreses i els autònoms podem destacar les moratòries de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interès, el període de meritació de les quals estigui comprès entre els mesos d'abril i juny del 2020, i l'ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social que el termini reglamentari d'ingrés tingui lloc entre els mesos d'abril i juny del 2020, amb l'aplicació d'un interès del 0,5%.

D'altra banda, hem de tenir en compte que les mesures adoptades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per pal·liar els efectes econòmics per la declaració de l'estat d'alarma es prolongaran diversos mesos més.

Aquestes mesures afectaren les cotitzacions socials de treballadors, empreses i autònoms des del mes de març passat però varien segons quins casos i evolucionen en el temps.

A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els pròxims mesos en cada supòsit.

 1. Autònoms amb dret a la prestació extraordinària

Els treballadors per compte propi afectats pel tancament forçós o per la pèrdua d'ingressos d'un 75% o superior tindran dret a sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

Aquesta prestació implica que no abonaran les cotitzacions socials mentre cobrin aquesta prestació i que es comptabilitzarà com a període cotitzat.

 • ¿Què passa amb les quotes de març? En el cas d'haver abonat les quotes corresponents amb anterioritat a la concessió de la prestació, la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) retornarà d'ofici la part proporcional corresponent (des de la declaració de l'estat d'alarma, del 14 a 31 de març). A més, per als qui no han pogut afrontar aquesta quota a dia 31, no tindran recàrrecs pel retard en el pagament dels dies 1-13 de març, quan van tenir activitat normal. Quan la paguin, se'ls considerarà regularitzats sense necessitat de pagar cap mena de recàrrec.
 • ¿Què passa amb la quota del mes d'abril? La TGSS no els cobrarà la quota corresponent mentre es prolongui l'estat d'alarma. La prestació cobrirà fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquesta declaració (de moment, el 12 d'abril, per tant, fins al 30 d'abril)
 • ¿Què passa amb les quotes de maig i juny? Durant aquests mesos, podran ajornar les cotitzacions socials a un interès reduït del 0,5% (set vegades inferior a l'establert). Per accedir a aquests ajornaments, s'ha de tractar d'autònoms afectats des de i per la situació provocada per la COVID-19, per la qual cosa no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.
 1. Autònoms que mantinguin la seva activitat

Els autònoms que hagin mantingut la seva activitat i no hagin accedit a la prestació extraordinària podran accedir a mesures de flexibilització per millorar la seva situació durant aquests mesos.

 • ¿Què passa amb les quotes d'abril? Podran sol·licitar l'ajornament de les quotes a un interès reduït del 0,5%. Per poder tramitar aquest ajornament, hauran de sol·licitar-lo abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d'abril, per evitar la facturació de la quota.
 • ¿Què passa amb les quotes de maig, juny i juliol?? El Ministeri ha aprovat una moratòria (sense interessos) de sis mesos per aquestes quotes (fins a novembre i desembre del 2020 i gener del 2021). Els seus requisits s'establiran per ordre ministerial. Per als qui no compleixin els requisits per a l'accés a aquesta moratòria, podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès de les quotes de maig i juny.
 1. Empreses que han presentat ERTO per força major

Les mesures per a empreses que compleixin els requisits per presentar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) també varien en funció del mes en què ens trobem. Aquestes quotes, al contrari que en el cas d'autònoms, s'abonen un mes després de la data de meritació.

 • ¿Què passa amb les quotes de març? Les empreses que hagin vist aprovat l'ERTO per força major derivat de la declaració de l'estat d'alarma estan exonerades de pagar la part proporcional de les cotitzacions del mes de març dels treballadors afectats per aquest ERTO (entre el 14 i el 31).
 • Quotes d'abril. L'exoneració de quotes es mantindrà mentre duri el període de suspensió de contractes o reducció de jornada autoritzat. A partir d'aquest moment podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès.
 • Quotes de maig. Podran sol·licitar l'ajornament d'aquestes quotes amb un interès del 0,5%.
 1. Empreses que han mantingut la seva activitat

Les empreses que no hagin presentat ERTO per força major gaudiran també de mesures de flexibilització:

 • Quotes a pagar a l'abril. Podran sol·licitar l'ajornament de les quotes (corresponents al mes de març) a un interès reduït del 0,5%. Per poder-ho tramitar, ho hauran de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del mes d'abril.
 • Quotes a pagar el maig, juny i juliol. Es podran acollir a la moratòria de 6 mesos per a les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny (el període d'abonament del qual és un mes posterior) si compleixen els requisits. En cas contrari podran sol·licitar l'ajornament al 0,5% d'interès per a les quotes a pagar al maig i juny.

Atenció. En tots els casos descrits amb anterioritat, tant per a autònoms com per a empreses, el termini per sol·licitar la moratòria o l'ajornament de quotes serà de l'1 al 10 del mes d'abonament d'aquesta quota.