Cotització dels becaris en pràctiques a partir de l'1 d'octubre de 2023

31/03/2023
Laboral

Tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d'octubre de 2023, independentment de si són remunerades o no.

L'informem que el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de reforma de les pensions, amb efectes des de l'1 d'octubre de 2023, ha inclòs en el sistema de Seguretat Social als alumnes que facin pràctiques formatives i acadèmiques incloses en programes de formació.

D'aquesta manera, tots els becaris en pràctiques cotitzaran a partir d'octubre de 2023, independentment de si són remunerades o no.

Fins ara, tan sols els estudiants amb pràctiques remunerades cotitzaven a la Seguretat Social en concepte de contingències comunes i contingències professionals. Així, els becaris amb pràctiques remunerades sumaven anys d'experiència laboral a tenir en compte per a accedir a la jubilació.

1. La inclusió en el sistema de la Seguretat Social

Doncs bé, ara, la realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l'empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social.

2. Quins estudiants es podran acollir a aquesta situació?

Les realitzades per alumnes universitaris, tant les dirigides a l'obtenció de titulacions oficials de grau i màster, doctorat, com les dirigides a l'obtenció d'un títol propi de la universitat, sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert.

Les dutes a terme per alumnes de formació professional, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Els qui facin les pràctiques quedaran compresos com assimilats a treballadors per compte d'altri en el règim general de la Seguretat Social, exclosos els sistemes especials d'aquest, tret que la pràctica o formació es dugui a terme a bord d'embarcacions, i en aquest cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

3. Acció protectora

L'acció protectora serà la corresponent al règim de Seguretat Social aplicable, amb l'exclusió de la protecció per desocupació, de la cobertura del Fons de Garantia Salarial i per Formació Professional. En el supòsit de les pràctiques no remunerades s'exclourà també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

Les prestacions econòmiques per naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, s'abonaran per l'entitat gestora o, si és el cas, per la mútua col·laboradora, mitjançant pagament directe d'aquesta.

Les prestacions que corresponguin per la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes o professionals s'abonaran en tot cas mitjançant pagament delegat.

4. Obligacions a la Seguretat Social

a) En el cas de les pràctiques formatives remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a l'entitat o organisme que financi el programa de formació, que assumirà a aquest efecte la condició d'empresari. En el cas que el programa estigui cofinançat per dues o més entitats o organismes, tindrà la condició d'empresari aquell al qui correspongui fer efectiva la respectiva contraprestació econòmica.

Les altes i les baixes en la Seguretat Social es faran d'acord amb la normativa general d'aplicació.

b) En el cas de les pràctiques formatives no remunerades, el compliment de les obligacions de Seguretat Social correspondrà a l'empresa, institució o entitat on es desenvolupin, tret que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre de formació responsable de l'oferta formativa. Qui assumeixi la condició d'empresari haurà de comunicar els dies efectius de pràctiques a partir de la informació que faciliti el centre on es realitzi la pràctica formativa.

Per l'entitat que resulti responsable conforme a l'indicat en el paràgraf anterior se sol·licitarà de la Tresoreria General de la Seguretat Social l'assignació d'un codi de compte de cotització específic per a aquest col·lectiu de persones.

Les altes i les baixes en la Seguretat Social es faran d'acord amb la normativa general d'aplicació amb les excepcions previstes en la present norma, efectuant-se l'alta a l'inici de les pràctiques formatives i la baixa a la seva finalització, sense perjudici que per a la cotització a la Seguretat Social i la seva acció protectora es tinguin en compte exclusivament els dies en què es facin aquestes pràctiques. A aquest efecte, el termini per a comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social aquesta alta i baixa serà de deu dies naturals des de l'inici o finalització de les pràctiques.

5. La cotització a la Seguretat Social

Tant en el cas de les pràctiques formatives remunerades com en el de les no remunerades, s'ajustarà a les següents previsions:

a) En tots dos casos, està expressament exclosa la cotització finalista del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).

b) A les quotes per contingències comunes els resultarà d'aplicació una reducció del 95% sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents d'aquesta reducció.

c) L'entitat que assumeixi la condició d'empresa a efecte de les obligacions amb la Seguretat, adquireix la condició de subjecte obligat i responsable de l'ingrés de la totalitat de les quotes.

5.1 La cotització en el supòsit de pràctiques formatives remunerades

  • S'efectuarà aplicant les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, establertes en la respectiva Llei de pressupostos generals de l'Estat i en les seves normes d'aplicació i desenvolupament.
  • La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions serà la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 7, excepte en aquells mesos en què l'alta no s'estengui a la seva totalitat, en els quals la base de cotització a l'efecte de prestacions serà la part proporcional d'aquesta base mínima.

5.2 La cotització en el supòsit de pràctiques formatives no remunerades

a) Consistirà en una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i per contingències professionals, que tindrà en compte l'exclusió de la cobertura de la incapacitat temporal (IT) derivada de contingències comunes, que seran establertes per a cada exercici en la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat, sense que es pugui superar la quota màxima per contingències comunes i professionals que es determini, igualment, en aquesta llei.

Conforme a la disposició transitòria segona del Reial decret llei 2/2023, entre el dia 1 d'octubre i el 31 de desembre de 2023, aquesta cotització consistirà en una quota empresarial per cada dia d'alta de 2,36 euros per contingències comunes i de 0,29 euros per contingències professionals. La quota màxima mensual serà de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 per contingències professionals.

b) La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions serà el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 8 (per a 2023: 38,89 €/dia), pel nombre de dies de pràctiques formatives realitzades en el mes natural amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7 (1.166,70 €/mes per a 2023).

c) El termini reglamentari d'ingrés de les quotes corresponent als mesos de gener, febrer i març serà el mes d'abril; el de les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny, serà el mes de juliol; el de les quotes corresponents als mesos de juliol, agost i setembre, serà el mes d'octubre; i el de les quotes corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre, serà el mes de gener.

Fins al penúltim dia natural de cadascun dels mesos que, conforme a l'indicat en el paràgraf anterior, es constitueixen com a termini reglamentari d'ingrés de quotes, les entitats que assumeixen la condició d'empresa hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) el nombre de dies en què s'hagin realitzat pràctiques i programes formatius no remunerats, realitzats per les persones assimilades a treballadors per compte d'altri a què es refereix aquest apartat, durant els tres mesos immediatament anteriors.

d) En el cas de les persones que no hagin dut a terme cap dia de pràctiques o programes formatius no remunerats en un determinat mes, s'haurà d'informar expressament d'aquesta circumstància. En qualsevol cas, l'empresa haurà de sol·licitar de la TGSS la liquidació de quotes corresponent als tres mesos immediatament anteriors, fins al penúltim dia natural del respectiu termini d'ingrés.

Quan la persona que faci les pràctiques es trobi en una situació d'incapacitat temporal (IT) derivada de contingències professionals, naixement i cura de menor, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, l'empresa haurà d'indicar a la TGSS els dies previstos de realització de la pràctica formativa.

L'incompliment per l'empresa del deure d'informació de les dades indicades suposarà que l'import del deute del període mensual al qual es refereixi serà el resultant de multiplicar la suma de les quotes pel nombre de dies d'alta en el mes de què es tracti.

e) A l'efecte de prestacions, cada dia de pràctiques formatives no remunerades serà considerat com 1,61 dies cotitzats, sense que es pugui sobrepassar, en cap cas, el nombre de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que poguessin resultar del coeficient anterior es computaran com un dia complet.

6. S'aplica amb caràcter retroactiu?

La norma estableix que les persones a les quals fa referència aquesta disposició que, amb anterioritat a la seva data d'entrada en vigor (1 d'octubre de 2023), s'haguessin trobat en la situació que s'hi indica, podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, en el termini, termes i condicions que determini el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o realització de pràctiques no laborals i acadèmiques realitzades abans de la data d'entrada en vigor, fins a un màxim de dos anys.

7. Altres qüestions

  • Les administracions públiques competents duran a terme plans específics per a l'erradicació del frau a la Seguretat Social associat a les pràctiques formatives que encobreixen llocs de treball.
  • En un termini de tres mesos a computar des de l'1 d'abril de 2023 i amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de les mesures regulades en aquesta norma, mitjançant ordre ministerial es crearà un observatori per a l'anàlisi i seguiment de la seva aplicació i efectivitat de les mesures adoptades, que estarà integrat per representants del Ministeri d'Educació i Formació Professional, del Ministeri d'Universitats, de la Secretaria d'Estat de Seguretat Social i Pensions i de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. A aquests efectes, de manera periòdica, proposarà aquelles mesures tendents a l'adaptació de la regulació i cobertura dels alumnes que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en els programes de formació.