Cotització complementària.

20/06/2019
Laboral

Un empresari pagava dietes i despeses de quilometratge i no cotitzava per aquests conceptes, per la qual cosa la Inspecció de Treball li va fer cotitzar pels períodes no prescrits . Doncs bé, aquestes cotitzacions són una despesa fiscalment deduïble.

Deduïbles. Un empresari pagava dietes i despeses de quilometratge i no cotitzava per aquests conceptes, per la qual cosa la Inspecció de Treball li va fer cotitzar pels períodes no prescrits (els quatre anys anteriors). Anotació. Doncs bé, aquestes cotitzacions són una despesa fiscalment deduïble (encara que no ho són les multes i recàrrecs).
Les despeses que s'ocasionen en l'exercici de l'activitat són deduïbles. Anotació. Per tant, les quotes satisfetes a la Seguretat Social per les cotitzacions ho són.
Aquestes cotitzacions són deduïbles (s'imputen fiscalment) en el període impositiu en què van resultar exigibles (és a dir, en cadascun dels quatre exercicis no prescrits). No obstant això, també poden deduir-se en l'exercici en què la Inspecció les liquidi.
 
Les cotitzacions complementàries efectuades després d'una inspecció de treball són deduïbles.