Consolidació fiscal? Comunica-ho a Hisenda abans de cap d'any

04/12/2019
Fiscal

Tens un grup d'empreses i portes temps pensant que unir-les fiscalment et pot beneficiar, recorda que si vols consolidar-les has de fer-ho abans que acabi l'any.

Si el seu grup d'empreses desitja acollir-se al règim de consolidació fiscal a partir de 2020, recordi que pot fer-ho abans que finalitzi l'exercici 2019. Per a això:

En primer lloc cal que, abans de cap d'any, així ho acordin els consells d'administració (o els òrgans d'administració) de totes les societats que vagin a formar part del grup (és a dir, l'hòlding i totes les societats en les quals aquesta participi, directa o directament, en almenys un 75%).

A continuació, cal que la societat dominant comuniqui a Hisenda que opta per aplicar el règim. Aquesta comunicació també ha de realitzar-se amb anterioritat a l'inici de l'exercici 2020.

Avantatges de la consolidació fiscal

Optar pel règim de consolidació fiscal permet obtenir importants avantatges en l'Impost de societats, entre altres:
◾Possibilitat de compensar les pèrdues fiscals d'unes empreses del grup amb els beneficis fiscals de les altres.
◾Exoneració de la major part de les obligacions de documentació de les operacions vinculades entre companyies del grup.
◾Possibilitat de complir els requisits i límits per a aplicar determinats incentius de l'Impost de societats a nivell de grup, facilitant el gaudi d'aquests avantatges fiscals.
◾Eliminació de les operacions internes, de manera que els beneficis generats per les vendes intragrupo no tributen fins que tals beneficis es realitzin enfront de tercers.

No obligació de practicar retencions sobre els rendiments satisfets entre societats del grup (interessos de préstecs, arrendaments d'immobles, etc.).