Concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda

06/10/2021
Subvencions

La Resolució de 5 de maig de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda (DOGC núm. 8404 de 7.5.2021).

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis (ref. BDNS 585676). (DOGC 01-10-2021)

 

La Resolució de 5 de maig de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda (DOGC núm. 8404 de 7.5.2021).

 

Amb aquesta convocatòria el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís per dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

 

Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

 

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

Resolc:

 

  1. Objecte

Es fa pública la convocatòria per la concessió de les subvencions en l'àmbit del comerç i dels serveis, per tal de fer efectiva la continuïtat de les seves activitats i la reactivació d'aquest sector del programa següent:

 

- Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments.

 

  1. Tramitació, resolució i atorgament

La tramitació, resolució i l'atorgament de les subvencions que preveu aquesta convocatòria, així com les condicions, els criteris de valoració, els requisits de participació i la documentació a aportar, es regeixen per les bases que aprova la Resolució de 5 de maig de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis i la moda.

 

  1. Aplicació pressupostària i import convocat

L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 1.590.000,00 euros, amb càrrec a la partida pressupostària D/770000190/641 del pressupost del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per a l'any 2021.

Aquest import es podrà ampliar mitjançant una resolució del/de la director/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

  1. Presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d'octubre de 2021 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021.

 

Els llocs de presentació són els que es determinen a la base 6.2.

 

El formulari de sol·licitud està disponible als llocs establerts a la base 6.1.

 

 

  1. Òrgans competents, resolució dels ajuts i recursos

L'òrgan competent per la tramitació i resolució del procediment, el termini de resolució, el mitjà de notificació d'aquesta, si aquesta exhaureix o no la via administrativa, el règim de recursos i els òrgans davant dels quals es poden interposar, els estableixen les bases 8 i 9.

 

  1. Termini d'execució

El període d'execució de l'acció objecte de subvenció s'ha de realitzar de manera efectiva durant l'any 2021.

 

  1. Justificació

Pel que fa a la justificació de les subvencions, cal atenir-se al que estableix la base 14. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució de convocatòria, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Empresa i Treball, en qualitat de president/a del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.