Comunicació a la TGSS del nou concepte retributiu «Despeses de teletreball»

22/06/2021
Laboral

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat de teletreball, hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), dins de les retribucions de cadascun d'ells, un nou concepte retributiu 0062 “

Les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat de teletreball, hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), dins de les retribucions de cadascun d'ells, un nou concepte retributiu 0062 “DESPESES DE TELETREBALL”.

L'informem que el Butlletí de Notícies RED 3/2021 de 28 de maig de 2021 de la TGSS aclareix aspectes per als seus usuaris en relació amb el nou concepte retributiu «Despeses de teletreball».

Així, les empreses que tinguin treballadors que realitzin funcions laborals en la modalitat de teletreball hauran de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social -TGSS-, dins de les retribucions de cadascun d'ells, un nou concepte retributiu 0062 "DESPESES DE TELETREBALL". La TGSS ja ha implementat en la seva plataforma aquest nou concepte retributiu per complir amb l'obligació d'informació per part de les empreses.

El Reial decret llei 28/2020, estableix el dret dels treballadors que prestin els seus serveis sota aquesta modalitat, a rebre l'abonament o compensació de les despeses en què poguessin incórrer per l'acompliment de les seves tasques (equips informàtics, eines i altres mitjans):

  1. b) Enumeració de les despeses que pogués tenir el treballador pel fet de prestar serveis a distància, així com forma de quantificació de la compensació que obligatòriament ha d'abonar l'empresa i moment i forma per realitzar-la, que es correspondrà, en cas que existeixi, amb la previsió recollida en el conveni o acord col·lectiu d'aplicació.

D'aquesta manera, el TGSS pretén recollir la compensació d'aquestes despeses que suporten els treballadors per exercir la seva feina a distància, i que els són abonats/compensats per part de l'empresa.

Per a aquests casos, la justificació seria expressada pel contingut de l'acord de treball a distància establert entre empresa i treballador i la regulació recollida en els convenis o acords col·lectius.

Si la seva empresa compensa aquest tipus de despeses, no s'oblidi de relacionar-los en aquest nou concepte retributiu 0062 "DESPESES DE TELETREBALL" amb obligació de comunicar a la TGSS.

Finalment, li recordem que aquestes compensacions no cotitzen; no s'inclouen en la base de cotització.