Compensació econòmica de compatibilitat de la prestació per ERTO amb la feina a temps parcial.

17/02/2021
Laboral

Disponible la compensació econòmica de compatibilitat de la prestació per ERTO amb la feina a temps parcial.

A la seu electrònica del SEPE hi ha disponible la pre-sol·licitud de prestació individual per a aquells treballadors afectats per un ERTO a temps parcial que la seva quantia s'hagi vist reduïda en proporció al temps treballat per mantenir en el moment del reconeixement inicial una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per ERTO. El termini màxim perquè el SEPE resolgui les sol·licituds presentades s'estendrà fins al 31 de juliol de 2021.

Com ja l'hem informat, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, va establir el dret a percebre una compensació econòmica als beneficiaris d'una prestació per ERTO que la seva quantia s'hagués vist reduïda en proporció al temps treballat per mantenir, en el moment del reconeixement inicial de la prestació, una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d'ocupació.

Doncs bé, per optar a aquesta compensació, l'interessat haurà d'accedir a la seu electrònica del SEPE i seleccionar l'opció de Pre-sol·licitud de prestació individual i posteriorment l'opció «Compensació Treball a TP durant prestació ERTO COVID-19» abans del pròxim 31 de juliol de 2021. El termini contemplat al Reial decret -Llei 30/2020 era fins al 30 de juny de 2021 però el SEPE l'ha ampliat ja que, fins ara, no ha habilitat el procediment per sol·licitar aquesta compensació.

L'import de la compensació econòmica a percebre serà equivalent al deixat de percebre per la deducció efectuada davant la situació de compatibilitat entre prestació i feina a temps parcial.