Com s’ha de comptabilitzar l'ajut associat a l'aval d'un préstec concedit per l'ICO.

29/04/2021
Comptable

COVID-19. L’ICAC aclareix com s’ha de comptabilitzar l'ajut associat a l'aval d'un préstec concedit per l'ICO

L'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC) ha publicat en la consulta del BOICAC número 125/Març 2021 una consulta sobre la comptabilització d'un ajut associat a l'aval d'un préstec concedit per l'ICO.

L'informem que l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), ha publicat, el 21 d'abril de 2021 en la consulta del BOICAC número 125/Març 2021-2, una consulta sobre la comptabilització d'un ajut associat a l'aval d'un préstec concedit per l'ICO rebut per una societat.

L'ajut rebut s'ha formalitzat com un aval i es registrarà conforme als criteris establerts al Pla General Comptable (PGC), "Subvencions, donacions i llegats concedits per tercers, per la norma de Registre i Valoració" (NRV 18a). A l'efecte de la imputació com a ingressos de l'exercici es realitza atenent la seva finalitat. Quan siguin no reintegrables es comptabilitzaran, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos.

Per tant, s'anirà comptabilitzant l'ingrés per l'ajut rebut a mesura que es va reportant la despesa de l'aval. En aquest sentit, el PGC estableix el principi comptable de no compensació, segons el qual no es podran compensar les partides de l'actiu i del passiu o les de despeses amb ingressos, i es valoraran independentment els diferents elements dels comptes anuals.

Respecte a la meritació de la despesa per aval, l'operació de concessió d'un aval es regula en l'apartat 5.5 de la NRV 9a, que estableix aquest tipus de contractes per reemborsar al tenidor per la pèrdua incorreguda quan un deutor específic incompleixi la seva obligació de pagament d'acord amb les condicions originals.

Així mateix, en la consulta 1 del BOICAC número 82 de juny 2010, en la qual es recullen les operacions amb els contractes de garantia financera, incloses les operacions de fiances o avals atorgats pel seu valor raonable.

D'acord amb aquesta interpretació l'import avalat es reconeixerà com un menor valor del deute afectant d'aquesta manera al tipus d'interès efectiu amb abonament a una subvenció que s'imputarà al compte de pèrdues i guanys, com un préstec a tipus d'interès zero en virtut d'un ajut o subvenció atorgat per una entitat pública.