Com queda el contracte fix-discontinu després de la reforma laboral?

09/02/2022
Laboral

La reforma laboral ha introduït canvis en la regulació dels contractes fixos-discontinus aplicable a partir del 31 de març de 2022. Li expliquem com queden aquest tipus de contractes i quan podrà utilitzar-los a partir d’ara.

 

Davant la pretensió de limitar la utilització de la contractació temporal, amb la reducció dels tipus de contracte temporal, en el seu lloc, la reforma laboral pretén potenciar la figura del contracte fix-discontinu, com a manera d'adaptar la contractació a activitats cícliques, estacionals o vinculades a activitats productives de temporada. Com a novetat es podrà concertar aquest tipus de contractes per les ETT si bé respectant els requisits de causalitat propis del contracte temporal, i, en segon lloc, es permetrà o es pretén que es pugui vincular aquest tipus de contractació a les necessitats de contractació que deriven de l'existència d'una contracta o una subcontracta.

A més, la nova regulació estableix mecanismes de millora de la informació sobre la jornada i els períodes d'activitat en el contracte de treball, atorgant un paper fonamental a la negociació col·lectiva, entre altres, en relació amb el règim de crida o la formació i millora d'ocupabilitat dels treballadors fixos discontinus durant els períodes d'inactivitat.

Intermitent però reiterat. Si dins de l'activitat normal de la seva empresa ha de cobrir una necessitat de treball que es repeteix de manera intermitent o per temporades, però de manera reiterada en el temps, ha de contractar els empleats a través del contracte de fix-discontinu.

Canvis

Supòsits. La reforma, aplicable a partir del 31 de març de 2022, ha ampliat els supòsits en què pot subscriure aquest tipus de contracte:

  • Treballs estacionals o vinculats a activitats de temporada. Per exemple, un negoci d'hostaleria que obre quan arriba el bon temps, o una empresa que comercialitza pernils i que la seva activitat augmenta per Nadal. Si la necessitat es repeteix en dates certes, caldrà subscriure aquest tipus de contracte i no l'indefinit a temps parcial, com passava fins ara.
  • Treballs de prestació intermitent que, sense ser estacionals, tenen períodes d'execució certs. Per exemple, una empresa que munta escenaris per a esdeveniments.
  • Per cobrir la necessitat de mà d'obra vinculada a una contracta o subcontracta. Per a això, es requereix que la contracta formi part de l'activitat ordinària de l'empresa que presta el servei. Així, una empresa de seguretat contractada per un supermercat podrà subscriure contractes fixos-discontinus amb els treballadors destinats a aquest servei.

Amb ETT. Així mateix, sempre que el contracte fix-discontinu obeeixi a una de les raons anteriors, podrà ser utilitzat per una ETT.

Requisits

Per escrit. El contracte fix-discontinu s'ha de concertar per força per escrit a través del model oficial. En aquest contracte hauran de figurar els elements essencials de l'activitat, la seva durada -de manera detallada- i la forma i ordre de crida que estableixi el conveni, fent constar igualment, de manera orientativa, la jornada laboral estimada i la seva distribució horària, que s'haurà de concretar en el moment de la contractació. Els convenis sectorials podran establir la possibilitat de subscriure els contractes fixos-discontinus a temps parcial.

Crida. La crida s'haurà de realitzar per escrit o per un altre mitjà que permeti deixar constància, amb les indicacions precises de les condicions d'incorporació i amb una antelació adequada. La norma no estableix un termini mínim, per la qual cosa si el conveni col·lectiu no fixa una antelació determinada, quedarà a la discrecionalitat empresarial. A l'inici de cada any natural, l'empresa haurà de traslladar a la representació legal dels treballadors un calendari amb les previsions de crida, així com les dades de les altes efectives dels treballadors fixos-discontinus una vegada es produeixin.

Contractes

S'ha prohibit expressament recórrer a un contracte per circumstàncies de la producció per a contractes i s'ha eliminat el contracte d'obra i servei, per la qual cosa el contracte fix-discontinu és el més adequat per a aquests supòsits:

  • No es podrà donar de baixa al treballador mentre es mantingui la contracta, sinó només quan aquesta hagi finalitzat.
  • El període d'inactivitat quedarà limitat a l'espera entre contracta i contracta. Els convenis (exclosos els d'empresa) podran establir un termini màxim d'inactivitat entre subcontractes. En defecte d'això, el màxim serà de tres mesos.