Com es valoren els serveis dels socis professionals?

21/02/2024
Fiscal

La valoració dels serveis dels socis professionals es realitza tenint en compte diversos aspectes, principalment en relació amb les operacions vinculades i la valoració dels serveis prestats per la societat.

La valoració dels serveis dels socis professionals es realitza tenint en compte diversos aspectes, principalment en relació amb les operacions vinculades i la valoració dels serveis prestats per la societat. Quan una persona presta serveis professionals a la seva societat, sorgeix el dubte sobre com percebre aquests rendiments, ja sigui mitjançant nòmina o factura, i com ha de ser la valoració.

Nòmina o factura: Les remuneracions obtingudes pels socis professionals, llevat que siguin per la seva condició d'administradors de la societat, es qualifiquen com a rendiments d'activitats econòmiques, segons recalca l'Agència Tributària en la seva nota 1/2012.

Operacions vinculades: Les operacions entre una societat i els socis que ostentin almenys un 25% del capital es consideren operacions vinculades i s'han de valorar a preus de mercat.

Pel que fa a les societats professionals, es considera que la retribució satisfeta als socis professionals s'ha valorat a preus "de mercat" si es compleixen les següents circumstàncies:

  • Que el resultat abans de la deducció de les retribucions dels socis sigui positiu i que com a mínim el 75% d'aquest resultat s'hagi destinat al conjunt d'aquestes retribucions.
  • Que més del 75% dels ingressos de la societat procedeixin d'activitats professionals.
  • Que la societat disposi de mitjans materials i humans adequats per dur a terme aquestes activitats.

A més, si hi ha treballadors amb funcions anàlogues a les dels socis, la retribució individual dels socis no ha de ser inferior a 1,5 vegades el salari mitjà d'aquests treballadors. Si no hi ha empleats amb funcions anàlogues, la retribució individual dels socis no pot ser inferior a cinc vegades l'IPREM (40.531,40 euros el 2022).

Sense mitjans adequats: No obstant això, en relació amb el requisit de disposar de mitjans adequats, els tribunals consideren el següent:

  • Si la societat compta amb altres treballadors qualificats amb contracte laboral que també puguin prestar els serveis professionals, té sentit mantenir el 25% restant del benefici a la societat com a reserva per a futures inversions.
  • No obstant això, si no existeixen aquests mitjans, mantenir aquest 25% a la societat no té sentit econòmic (excepte per reduir la tributació).

Valoració: En aquest cas, per valorar la retribució dels socis professionals:

  • El sistema més adequat és el del preu lliure comparable, prenent com a referència els honoraris facturats per la societat.
  • D'aquests honoraris es poden descomptar les despeses que assumeixi la societat per prestar els serveis (amortització d'equips informàtics, salari d'administratius, despeses de lloguer, llum i aigua del local). A aquests efectes, Hisenda ha acceptat que aquestes despeses s'incrementin en un 5% com a marge de beneficis que retribueix a l'empresa.

Per tant, en aquest supòsit, es considera que el valor de mercat dels serveis professionals és el 100% del resultat comptable de la societat abans de les retribucions, una vegada deduït el marge del 5%, i no del 75%.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,