Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

10/07/2018

Ja poden sol·licitar-se tots els tipus de certificats tributaris que poden tramitar-se a través de la Seu Electrònica de la AEAT

En virtud del disposat en la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de la AEAT, per la que es modificala de 29 de maig de 2006, per la que s'estableixen es suposits i condicions en que es podrá fer efectiva la colaboració social en l'aplicació dels tributs per la sol.licitud de certificats tributaris, ja poden solicitar-se en l'àmbit de la col.laboració social tots els tipus de certificats tributaris que puguin tramitar-se a través de Seu Electrònica de la Agencia Estatal de Adminitració Tributaria.

Els certificats es podran obtenir en qualsevol cas en la Seu Electrònica de la AEAT per el contribuent, i per el colaborador social si hi es inscrit el poder de representació a tal efecte en el Registre de apoderaments de la Agencia Tributaria.

En altre cas, els certificats tributaris es remetran a la Direcció Electrònica Habilitada del contribuent si estigués adherid al sistema de notificació en direcció electronica regulat en l'Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, per la que s'estableix el régim del sistema de direcció electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Real Decret 1671/2009, de 6 de novembre, o al domicili consignat a efectes de noficacions en els models de declaració 030/036/037, o al domicili fiscal.