Certamen Nacional de Joves Emprenedors per a 2020

25/06/2020
Laboral

Extracte de la Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció General de l'Institut de la Joventut, per la qual es convoca les ajudes del Certamen Nacional de Joves Emprenedors (BOE 18-06-2020)

Presentació candidatures: serà de 20 dies hàbils a partir del dia 19-06-2020. FI 16-07-2020

Objecte: la convocatòria del Certamen Nacional de Joves Emprenedors, la finalitat dels quals és fer costat a joves que lideren projectes innovadors i viables, d'empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i mínima d'un en la data límit de la presentació de les sol·licituds, amb independència del sector en el qual es promoguin. Per a això, als deu primers seleccionats els serà concedida una ajuda econòmica que els faciliti la consolidació del projecte d'empresa promogut per cadascun d'ells.

A l'efecte de la present convocatòria s'entendrà per empresa els treballadors autònoms, les empreses familiars, les societats col·lectives i les associacions que exerceixin regularment una activitat econòmica, conforme a la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, en tot cas promogudes per joves de nacionalitat espanyola i aquells amb residència legal a Espanya, que no superin l'edat de 35 anys.

Quantia: A cadascun dels deu primers seleccionats els serà concedida una aportació en metàl·lic 20.000 €. En els casos en què procedeixi s'aplicarà la retenció de l'IRPF que correspongui.

L'ajuda es concedirà en règim de pagament anticipat de conformitat amb el que es disposa en l'article 34.4, paràgraf segon, de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

Beneficiaris: va dirigit a joves de nacionalitat espanyola i aquells amb residència legal a Espanya, persones físiques o jurídiques.

Quan es tracti de persones físiques aquestes han de tenir residència legal i permís de treball a Espanya, i que no superin l'edat de 35 anys en la data límit de la presentació de les sol·licituds.

Quan el projecte sigui realitzat per una persona jurídica, la sol·licitud ha de ser presentada per el/la representant legal d'aquesta persona jurídica, qui en cap cas ha de superar els 35 anys. Així mateix, hauran de presentar declaració responsable que el capital social pertany majoritàriament (51%) a joves que no superin els 35 anys.

El domicili social i l'àmbit de realització de l'activitat principal del projecte que es presenti, han d'estar, en tot cas, en territori espanyol.

Compatibilitat amb altres ajudes:

Les ajudes regulades en l'Ordre SSI/1449/2015, de 13 de juliol, i recollides en la present convocatòria seran compatibles amb la percepció d'altres ajudes, subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió europea o d'organismes internacionals.

Els adjudicataris d'altres edicions del Certamen Nacional de Joves Emprenedors no podran presentar-se de nou a aquesta convocatòria.

Més informació en www.injuve.es