Catalunya. Publicats els ajuts extraordinaris directes per causa de la COVID-19

17/06/2021
Administratiu

L'informem que el Govern de Catalunya i els agents socials han arribat a un acord per destinar més de 1.000 milions d'euros a rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir llocs de treball.

Els poden demanar els autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat. El formulari d'inscripció previ es pot presentar a partir del dilluns 21 de juny de 2021 a les 9.00 h fins al dia 30 de juny a les 15.00 h.

L'informem que el Govern de Catalunya i els agents socials han arribat a un acord per destinar més de 1.000 milions d'euros a rescatar el teixit productiu de Catalunya i protegir llocs de treball.

191 sectors que aglutinen 189.861 empreses

 • Els sectors beneficiats són 191 i aglutinen 189.861 empreses.
 • Aquesta línia d'ajuts està pensada per a empreses afectades per la pandèmia que són viables i han sofert un endeutament.

Al DOGC del dia 16 de juny s'ha publicat l'ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Qui pot demanar els ajuts?

Treballadors autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat.

A què s'ha de destinar l'ajut?

S'ha d'utilitzar per satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, sempre que s'hagin reportat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc els pagaments a proveïdors.

Requisits que s'han de complir per poder sol·licitar l'ajut

 • Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin en els sectors d'activitat establerts en l'annex de l'ordre.
 • Han de continuar l'activitat i que el seu volum d'operacions anual declarat en l'impost sobre el valor afegit o en un altre tribut directe equivalent de 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30% respecte a 2019.
 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat establerts en l'annex de l'ordre i que hagin realitzat i declarat alguna d'aquestes activitats durant 2019 i 2020 i que continuïn exercint-la.
 • Els grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en règim de tributació consolidada. S'entendrà com a persona destinatària, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. El volum d'operacions a considerar per a determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant en 2019 com en 2020.
 • Tenir el domicili fiscal a Catalunya, o bé l'establiment permanent, en cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos.

Com es repartiran els ajuts?

 • 3.000 euros per a empresaris amb el règim d'estimació objectiva de l'IRPF.
 • De 4.000 a 200.000 euros per a empresaris amb el règim d'estimació directa que demostrin haver perdut un 30% de facturació en 2020.

Quin és el termini de les sol·licituds?

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar a partir del dilluns 21 de juny de 2021 a les 9.00 h fins al dia 30 de juny a les 15.00 h a través del formulari que estarà disponible al CANAL EMPRESA (http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici).

Si demanes l'ajut, quins compromisos tens?

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.