Catalunya. Pròrroga de mesures i reobertura de l'oci nocturn des del 21 de juny

23/06/2021
Administratiu

Amb data de 19 de juny de 2021, ha estat publicada al DOGC la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19

Amb data de 19 de juny de 2021, ha estat publicada al DOGC la Resolució SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya, mitjançant la qual es prorroguen les mesures d'aplicació als sectors d'activitat a Catalunya, se’n modifiquen algunes de les ja existents, i s’introdueix la reobertura d'activitats recreatives musicals, és a dir de discoteques, bars musicals, entre altres. Les mesures aprovades seran aplicables des del dia 21 de juny de 2021 fins a les 00.00 h del dia 5 de juliol de 2021.

L'informem que al DOGC de 19 de juny de 2021, s'ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, mitjançant la qual es prorroguen les mesures d'aplicació als sectors d'activitat a Catalunya, se'n modifiquen algunes de les ja existents, i s'introdueix la reobertura d'activitats recreatives musicals, és a dir de discoteques, bars musicals, entre altres.

Les mesures aprovades seran aplicables des del dia 21 de juny de 2021 fins a les 00.00 h del dia 5 de juliol de 2021 (sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures contingudes), i són les que s'indiquen a continuació.

 1. Horaris de tancament

Els horaris de tancament són els que s'indiquen a continuació:

 • De 6.00 h a 22.00 h: en general.
 • De 6.00 h a 1.00 h de l'endemà: activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres i serveis de restauració, inclosa la recollida en l'establiment i la prestació de serveis a domicili, salons de joc, casinos i sales de bingo.
 • De 6.00 h a 3.30 h de l'endemà: activitats recreatives musicals, disposant de 30 minuts més per al desallotjament del local.

La restauració en àrees de servei per a professionals de transport no està subjecta a cap franja horària.

 1. Mesures per a empreses de serveis i comerç detallista

Respecte a la prestació de serveis, respecte als establiments i locals comercials de venda al detall, i respecte als centres comercials, es mantenen vigents les mesures existents fins avui, sense que s'hagi efectuat cap variació.

 1. Activitats esportives

Poden obrir si es compleixen les següents condicions:

 • Limitació de l'aforament al 70%, tant en instal·lacions i equipaments a l'aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.
 • Establiment de control d'accés.
 • Garantir una bona ventilació en espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes.
 • Es poden obrir els vestidors, no obstant això, s'ha d'informar els usuaris que el seu ús és excepcional per al servei de piscina, i per a les persones que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai privat i no compartit abans o després de l'activitat esportiva.

L'ús de vestidors queda també condicionat a garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

 • Complir les indicacions previstes en el pla sectorial del PROCICAT.

Es permet el desenvolupament d'activitats en grup conforme a les següents condicions:

 1. a) En espais tancats que acreditin les condicions de ventilació i qualitat d'aire reforçades: es poden dur a terme amb aforament del 70% i quan les activitats es puguin desenvolupar amb màscara, excepte a les piscines.
 2. b) En espais tancats que no acreditin les condicions de ventilació i qualitat d'aire reforçades: es poden dur a terme amb aforament del 50% i quan les activitats es puguin desenvolupar amb màscara, excepte a les piscines.
 3. c) En espais a l'aire lliure: es poden dur a terme amb limitació d'aforament al 70%.
 4. Activitats d'hostaleria i restauració

Les activitats d'hostaleria i restauració poden obrir amb les següents condicions:

 • Es permet el consum a la barra, amb una separació interpersonal d'1,50 metres.
 • Limitació de l'aforament al 50% a l'interior, garantint la distància de dos metres entre taules, i garantint la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes.
 • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima senyalitzada de dos metres entre taules.
 • Es limita a sis el nombre màxim de comensals per taula en espais interiors i a deu en terrasses i espais a l'aire lliure, excepte que pertanyin a una mateixa bombolla de convivència.
 • Garantir la distància mínima d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per als qui pertanyin a una mateixa bombolla de convivència. El tipus i mida de la taula ha de permetre que es garanteixi aquesta distància.
 • El servei només es pot dur a terme de 6.00 h a 1.00 h de l'endemà, per la qual cosa els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquesta franja horària.
 • La restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients es podrà dur a terme durant tot l'horari d'obertura, és a dir, de 6.00 h a 1.00 h de l'endemà.
 • Complir les condicions del pla sectorial del PROCICAT.
 1. Activitats docents, extraescolars i d'intervenció socioeducativa

Les activitats docents i d'intervenció socioeducativa, inclòs el transport escolar, s'han de realitzar conforme al pla d'actuació aprovat pel PROCICAT.

Les activitats formatives o educatives no reglades presencials i d'esport escolar, organitzades dins o fora d'un centre educatiu per qualsevol entitat pública o privada, es poden realitzar conforme al document Especificacions sobre el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars, o segons les normes establertes per a les activitats esportives anteriorment exposades.

Les activitats de l'àmbit de l'oci educatiu, es poden dur a terme tant en espais interiors com a l'aire lliure, de conformitat amb el pla sectorial aprovat pel PROCICAT.

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials d'idiomes i les escoles de música i de dansa, han d'adoptar mesures per reduir l'assistència presencial dels seus alumnes.

 1. Congressos, convencions i fires comercials

Es pot reprendre la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i similars, amb les següents condicions:

 • Reducció de l'aforament al 70%, amb un màxim de 1.000 assistents.
 • Garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 • En instal·lacions i equipaments a l'aire lliure i en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat d'aire reforçades, i que garanteixin mesures de control d'aglomeracions, s'haurà de respectar l'aforament al 70% fins a un màxim de 3.000 persones.

Es permeten celebrar aperitius dempeus en congressos, convencions, fires comercials i activitats similars, sempre que es garanteixi una distància d'1,5 metres entre taules, que es presentin els aliments en format individual, i se segueixin les indicacions del Pla d'actuació del PROCICAT per a aquest sector.

 1. Activitats recreatives musicals

Les discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacle, bars musicals, karaokes, discoteques de joventut, establiments d'activitats musicals de règim especial, i establiments públics amb reservats annexos, poden obrir al públic complint els següents requisits:

 1. a) Limitació de l'aforament al 50% en espais interiors.
 2. b) Establiment de control d'accés en forma de registre de persones que accedeixin al local, amb l'obligació de conservar-lo durant un mes.
 3. c) Garantir la ventilació mínima establerta en la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.
 4. d) Limitació de grups a un màxim de sis persones en interior, i deu persones en exterior, mantenint una distància física d'1,5 metres entre els diferents grups.
 5. e) Es permet el ball a la pista amb màscara.
 6. f) Establir sistemes de control de fluxos en els accessos i zones de mobilitat que evitin aglomeracions.
 7. g) Complir les mesures previstes en el pla de l'oci nocturn aprovat pel PROCICAT.

Es permet així mateix l'obertura dels serveis complementaris de bar i restauració en aquests locals, amb subjecció a les normes establertes de manera específica per al sector de la restauració.

El consum de begudes es farà sempre amb una separació interpersonal d'1,5 metres entre clients, excepte que es tracti de convivents.

Respecte a les sales de concert, cafès teatre o cafès concert, tindran una limitació d'aforament al 70% i amb un màxim de 1.000 persones per sala i sessió, amb l'obligació que els assistents estiguin asseguts i garantint una ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes. Així mateix, hauran de seguir les indicacions establertes en el pla sectorial per a la represa de l'oci nocturn del PROCICAT.

Aquestes activitats, en cas que es realitzin a l'aire lliure o en espais tancats que compleixin les condicions de ventilació i qualitat d'aire reforçades, tindran una limitació d'aforament al 70% amb un màxim de 3.000 persones, que hauran de romandre també assegudes i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

A més, als restaurants musicals, els seran aplicable les mesures específiques establertes per al sector de la restauració.

Es poden reprendre les activitats musicals en pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments esmentats, amb l'ús de màscara.

L'horari d'aquests locals serà de les 6.00 h fins a les 3.30 h de l'endemà, amb 30 minuts més per al desallotjament del local.