Catalunya. Nous ajuts per a entitats i empreses que gestionen instal·lacions esportives.

11/03/2021
Fiscal

S'activen nous ajuts per fer front al tancament d'instal·lacions esportives a Catalunya per a les entitats, empreses i universitats que han sofert la suspensió o la limitació de l'obertura al públic d'aquestes instal·lacions.

S'activen nous ajuts per fer front al tancament d'instal·lacions esportives a Catalunya per a les entitats, empreses i universitats que han sofert la suspensió o la limitació de l'obertura al públic d'aquestes instal·lacions. El termini de presentació de sol·licituds és del 10 al 16 de març. Primer s'atendran les sol·licituds que van rebre l'ajut en la convocatòria de 2020. L'import de l'ajut es basarà en els m² de superfície.

L'informem que al DOGC del 9 de març de 2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ PRE/613/2021, de 4 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l'activitat física i l'esport a causa de la suspensió i la limitació de l'obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya atenent la publicació de les resolucions SLT/1/2021, de 4 de gener, SLT/67/2021, de 17 de gener, i SLT/133/2021, de 22 de gener, com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Qui pot demanar aquest ajut?

Hi ha dos programes:

PROGRAMA 1. Dirigit a entitats gestores d'instal·lacions esportives que hagin vist suspesa o limitada la seva obertura al públic:

Per a entitats gestores de les instal·lacions esportives en servei censades al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC) i afectades per la suspensió o limitació al públic:

  • Les entitats privades sense finalitat de lucre registrades al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya que gestionen les instal·lacions esportives.
  • Les empreses que gestionen instal·lacions esportives d'acord amb l'epígraf 967.1 (instal·lacions esportives) o l'epígraf 967.2 (escoles i serveis de perfeccionament de l'esport).
  • Les universitats catalanes que siguin gestores d'instal·lacions esportives.

PROGRAMA 2. Dirigit a entitats organitzadores de competicions esportives oficials de l'àmbit català, a nivell federat (excloses les professionals), i escolar, la celebració de les quals s'hagi vist ajornada:

  • Les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs, registrades al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
  • Els Consells esportius, registrats al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.

* Queden excloses les persones jurídiques participades en més d'un 50% amb capital públic, a excepció de les universitats i els professions i treballadors autònoms.

* Queden excloses també persones o entitats que gestionen únicament instal·lacions esportives d'ús exclusiu: escolar, assistencial, sanitari o turístic.

Quina és la quantia dels ajuts?

Quantia destinada per al programa 1:

Càlcul de l'ajut corresponent a cada instal·lació (la quantitat total és la suma de l'ajut de cada tram)

Trams de superfície total dels diferents tipus d'espais de la instal·lació

Tipus d'espai que conformen la instal·lació

Fins a 200 m2

 

 

Fins a 400 m2

Fins a 800 m2

Fins a 1600 m2

Més de 1600 m2

Vasos de piscines cobertes (vasos en recintes tancats amb coberta fixa o mòbil)

4.000 €

 

 

8.000 €

16.000 €

24.000 €

32.000 €

Sales esportives i especialitzades (sales d'activitats dirigides, equipades, fitness, etc.)

3.000 €

 

 

6.000 €

12.000 €

18.000 €

24.000 €

Altres espais en recinte tancat (pavellons, pistes de pàdel, galeries de tir, rocòdroms, etc.)

2.000 €

 

 

4.000 €

8.000 €

12.000 €

16.000 €

Altres espais a l'aire lliure, excepte piscines fora de temporada (pistes, camps, àrees d'activitat esportiva, etc.)

1.000 €

 

 

2.000 €

4.000 €

6.000 €

8.000 €

Per al programa 2, es destinen aquestes quantitats:

Nombre de llicències

Import

Tram

Entre 20 i 1.499 llicències, ambdues incloses

25.000 €

1

Entre 1.500 i 5.999 llicències, ambdues incloses

60.000 €

2

Entre 6.000 i 12.999 llicències, ambdues incloses

100.000 €

3

Entre 13.000 i 49.999 llicències, ambdues incloses

200.000 €

4

Entre 50.000 i 99.999 llicències, ambdues incloses

450.000 €

5

100.000 llicències o més

700.000 €

6

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds és del 10 al 16 de març de 2021. Primer s'atendran les sol·licituds que van rebre l'ajut en la convocatòria de 2020.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que es troba a la disposició dels interessats a la direcció Tràmits Gencat (tramits.gencat.cat).

La identificació i la signatura electrònica del sol·licitant es farà mitjançant els sistemes d'identificació i de signatura electrònica admesos per la seu electrònica, i que es poden consultar a: https://web.gencat.cat/ca/seu-electronica/certificats-i-signatures-electroniques/index.html, de conformitat amb l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica, i l'Ordre PRE/5/2017, de 12 de gener, per la qual s'aprova la tramitació electrònica obligatòria dels procediments de concessió d'ajuts i subvencions de concurrència pública del Consell Català de l'Esport.

Per a més informació: http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20210309_Ajut-entitats-gestores-installacions-esportives