Catalunya. COVID-19. Ajuts extraordinaris a les petites empreses.

10/02/2021
Laboral

Catalunya. COVID-19. Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO)

La quantia de l'ajut és de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu, a data de 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari. El tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

L'informem que al DOGC del 8 de febrer de 2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris per fer costat als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Qui en són els beneficiaris?

Les micro i petites empreses i les cooperatives amb establiment operatiu a Catalunya i amb treballadors en ERTO actiu a data 31/01/2021.

 • Petita empresa: menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €
 • Microempresa: persona física o jurídica amb menys de 10 treballadors i volum de facturació anual inferior a 2.000.000 €.
 • Cooperatives amb menys de 50 treballadors i volum de facturació anual inferior a 10.000.000 €.

Atenció. Aquests ajuts no els poden demanar autònoms a títol individual, ni les fundacions ni les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic.

Quins són els requisits per poder demanar l'ajut?

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d'incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció rebuda, més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del nombre de treballadors, s'ha de tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Quina quantitat té aquest ajut?

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d'ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari, i en el cas que presenti més d'una sol·licitud es tindrà en compte l'última presentada.

On puc consultar les bases?

En aquest enllaç: https://bit.ly/3ry6Fmk

On puc veure tota la informació d'aquests ajuts?

En aquest enllaç: http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat enguany al CCAM o a altres organismes?

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb la resta d'ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Com es tramita la sol·licitud?

Al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya:

https://canalempresa.gencat.cat/

A la pàgina web del CCAM:

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

Quina documentació s'haurà de presentar per sol·licitar la subvenció?

Les sol·licituds es presentaran segons el model normalitzat que està a la disposició dels interessats a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Quan puc presentar la sol·licitud?

El tràmit per demanar l'ajut començarà el dilluns 15 de febrer a les 12.00 h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12.00 h.

Quins són els criteris de concessió?

Sobre la base dels criteris de puntuació:

Es valoraran els següents criteris d'acord amb la ponderació indicada i amb un màxim de 100 punts:

 1. Empreses que han mantingut o incrementat la seva facturació en l'exercici 2020, respecte a l'exercici 2019:

0 punts.

 1. Empreses que hagin sofert una disminució de la facturació de l'exercici 2020 respecte a l'exercici de 2019, se'n calcularà el percentatge de disminució i es donarà el nombre de punts corresponents en funció d'aquest percentatge:

Fins a 100 punts.

En aquells casos en què l'empresa fos creada amb posterioritat al 1 de gener de 2019, es procedirà pel càlcul de la facturació de la següent manera:

 • Empreses creades abans del 30 de setembre 2019: es tindrà en compte la comparativa de la facturació de l'últim trimestre del 2019 versus la facturació de l'últim trimestre del 2020.
 • Empreses creades a partir del 1 d'octubre de 2019: es tindrà en compte la comparativa de la mitjana de facturació dels dos primers mesos de vida de l'empresa amb la facturació del gener del 2021.

Com sabré si m'han concedit la subvenció?

El CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s'han atorgat i les que s'han desestimat. L'usuari rebrà una comunicació al correu electrònic que hagi indicat a la sol·licitud.

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

On puc rebre més informació?

A través del 012 o a través de la bústia de consultes

Què he de fer si he enviat la sol·licitud i m'he equivocat en alguna dada?

Realitzar una nova sol·licitud.

Un gestor pot presentar la sol·licitud en nom meu?

Les dades que han de constar en el formulari les pot informar qualsevol persona, però la tramesa del formulari només la pot signar la persona representant legal de l'empresa.

Com sabré que he enviat la sol·licitud correctament?

Un cop enviat electrònicament el formulari de sol·licitud, sabrà que l'ha tramitat correctament perquè rebrà un acusament de rebuda telemàtic que li indicarà el codi de tràmit (ID), el número de registre i la data de registre de la inscripció realitzada.

S'ha de justificar l'ajut?

No. Un cop valorat l'ajut i s'ha obtingut la condició de beneficiari directament es farà el pagament sense necessitat de presentar cap justificant.

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

Sí. Els formularis d'aquesta convocatòria s'han adaptat per poder presentar els tràmits telemàtics utilitzant aquest dispositiu si l'usuari no disposa d'un certificat digital. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

Quines certificacions digitals s'accepten?

Podeu consultar la informació sobre quins certificats s'accepten al següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/

No disposo d'un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l'empresa.

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania.

https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do