Catalunya. Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19 (2a convocatòria)

21/07/2021
Ajuts i Subvencions

El Consell de Diàleg Social, atenent la proposta de PIMEC, ha acordat ampliar la convocatòria d'ajuts directes a les empreses a tots els CNAE, sempre que es compleixin la resta de requisits.

El Consell de Diàleg Social, atenent la proposta de PIMEC, ha acordat ampliar la convocatòria d'ajuts directes a les empreses a tots els CNAE, sempre que es compleixin la resta de requisits. El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dóna prioritat

Com ja l'informàrem en el seu moment, la Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció, mitjançant l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny (Ajuts extraordinaris directes per donar suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19), destinada a determinats sectors. Una vegada analitzat el resultat d'aquestes inscripcions prèvies, s'han constatat diverses circumstàncies que aconsellen ampliar els sectors destinataris per poder beneficiar el màxim nombre d'empresaris i d'empreses possibles.

Per aquest motiu s'ha publicat al DOGC del dia 20 de juliol l'ORDRE ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que obre una nova inscripció prèvia.

Aquesta nova inscripció que disposa del vistiplau dels agents socials, la poden realitzar treballadors autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres de qualsevol sector d'activitat econòmica.

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dóna prioritat.

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari té els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo quan es publiqui la convocatòria corresponent.

Atenció. Les persones i empreses que ja es van presentar en l'anterior convocatòria (en el marc de l'Ordre ECO/127/2021) i complien els requisits no caldrà que presentin una nova inscripció, les seves inscripcions ja s'estan cursant. La inscripció prèvia és obligatòria per rebre l'ajut de suport a la solvència empresarial. Una vegada s'hagin comprovat les dades de la inscripció, el mateix formulari serà la sol·licitud de l'ajut.

Poden fer la inscripció prèvia els empresaris o professionals i empreses:

 • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 • que la continuïn exercint en l'actualitat, i que
 • es trobin en alguna de les situacions següents:            
  • Que apliquin el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30% respecte al 2019. S'entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils, així com qualsevol altra entitat en règim d'atribució de rendes.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada i que acreditin un descens de l'activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019.

No poden ser destinataris dels ajuts:

 • Entitats i grups consolidats que hagin presentat la sol·licitud del tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, que va estar obert del 21 al 30 de juny, i que compleixin els requisits establerts.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d'activitat de la secció K: Activitats financeres i d'assegurances i secció U: Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques.
 • Empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits, en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s'hagi aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Vegeu: requisits (document descarregable)

Finalitat dels ajuts extraordinaris

L'ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que s'hagin meritat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l'import dels ajuts

L'ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

 • si es tributa per mòduls, es poden rebre fins a 3.000 €
 • la resta d'empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Es preveu en primer lloc, que les sol·licituds incloses en l'Ordre ECO/127/2021 seran tramitades fins a esgotar el pressupost previst inicialment i en segon lloc, que les incloses en aquest nou tràmit es tramitaran amb l'import sobrant que també serà repartit fins a esgotar el pressupost disponible i si no fos suficient per a totes les sol·licituds es repartirà de manera proporcional entre les diferents sol·licituds.