Catalunya: Ajut per als professionals tècnics i docents de les arts escèniques, visuals i la música.

02/03/2021
Ajuts i Subvencions

S'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat als professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

Al DOGC del 2 de març, s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic de 750 euros destinat als professionals, tècnics i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

L'informem que al DOGC del dia 2 de març de 2021 s'ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/547/2021, de 25 de febrer, per la qual s'aprova la convocatòria d'un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat als professionals, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música.

Qui pot demanar aquest ajut?

Professionals artistes, tècnics o docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin aquests requisits:

  • Tenir divuit anys o més.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d'altri, en el sistema especial d'artistes del règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia en 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de 20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s'havia compromès.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social

Quantia de la prestació

Es tracta d'un pagament únic de 750 €. Aquest ajut extraordinari és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públic o privat, destinat a la mateixa finalitat, excepte els que s'indiquen al paràgraf següent. L'atorgament de l'ajut està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Aquest ajut extraordinari és incompatible amb els ajuts previstos en l'Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia de l'ajut extraordinari dirigit a treballadors afectats per un expedient de regulació temporal d'ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos en l'Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica davant la COVID-19 per a treballadors autònoms individuals o treballadors autònoms que formin part d'una microempresa.

On i quan es pot sol·licitar? 

El formulari de sol·licitud està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Les sol·licituds es poden presentar durant cinc dies hàbils a comptar des de les 9 hores de l'endemà al de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (a partir del dia 3 de març a les 09.00 h i fins a les 15.00 h de l'últim dia hàbil).

En cas que es produeixi una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics durant l'últim dia establert per presentar les sol·licituds, i sempre que aquesta interrupció estigui publicada a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar durant els tres dies hàbils consecutius següents.

Per a la concessió d'aquests ajuts no es tindrà en compte l'ordre d'arribada de la sol·licitud sinó el nivell d'ingressos del sol·licitant.