Capitalització de la desocupació.

13/11/2019
Laboral

Si un treballador es queda en l'atur, té l'opció de capitalitzar la prestació per desocupació per a iniciar una activitat pel seu compte. En aquest cas, la prestació queda exempta de tributar en el seu IRPF.

Si un treballador es queda en l'atur, té l'opció de capitalitzar la prestació per desocupació per a iniciar una activitat pel seu compte. En aquest cas, la prestació queda exempta de tributar en el seu IRPF.

Pagament únic. La capitalització de l'atur suposa cobrar tota la prestació en un pagament únic per a destinar aquest import a finançar una nova activitat. Anotació. Aquesta opció és atractiva perquè permet disposar de fons per a iniciar un projecte. A més, si es compleixen els requisits que s'indiquen més endavant, l'import cobrat està exempt de tributar en l'IRPF.
Opcions de cobrament
Elecció. La prestació es pot capitalitzar, a opció del treballador, d'alguna de les següents formes (en totes s'aplica l'exempció):
Es pot cobrar el valor actual de la prestació (una vegada descomptat l'interès legal dels diners) en un únic pagament.
Es pot destinar l'import al pagament de les quotes del RETA.
També existeix una opció intermèdia. Anotació. Així, si l'autònom no necessita capitalitzar tota la prestació (cobra una part del pagament únic), podrà utilitzar la part restant per a pagar-se les quotes del RETA.
Requisits
Nova activitat. Perquè la prestació capitalitzada estigui exempta d'IRPF, els diners cobrats en pagament únic s'ha de destinar a una nova activitat. A aquest efecte:
Una opció és que l'afectat es constitueixi com a treballador autònom (com a empresari individual). Anotació. En aquest cas, la prestació s'ha de destinar a la inversió necessària per al desenvolupament de l'activitat. És a dir, per a adquirir actius i contractar els serveis necessaris per a constituir-se com a autònom.
Una altra opció és aportar fons a una societat mercantil (nova o constituïda en els 12 mesos anteriors). Anotació. En aquest cas l'emprenedor ha d'adquirir el control efectiu de la societat. És a dir, ha de tenir almenys el 50% de les accions (encara que el control també es presumeix en altres casos, com per exemple si posseeix el 25% i a més exerceix funcions de direcció i gerència).
Manteniment de l'activitat
Cinc anys. L'exempció en l'IRPF està condicionada en tot cas al manteniment de l'activitat com a treballador autònom durant un termini de cinc anys. En concret:
Si el beneficiari s'estableix com a empresari individual, ha de mantenir la seva activitat com a mínim cinc anys. Anotació. Per exemple, si tramita la seva alta en una activitat i, una vegada iniciada, cessa i inicia una altra activitat diferent, mantindrà el seu dret a l'exempció (sempre que no deixi d'exercir una activitat durant el termini indicat de cinc anys).
Si aporta els diners a una societat, no ha de transmetre la seva participació abans que transcorri aquest mateix termini.

Si incompleix... Si l'activitat no aconsegueix la durada de cinc anys, l'afectat perdrà el seu dret a l'exempció. Atenció! En conseqüència, en la declaració de l'IRPF de l'exercici en el qual es produeixi l'incompliment haurà d'incloure les quanties a les quals hagi aplicat l'exempció, liquidant interessos de demora (però sense sancions).