Canvis en els models 390, 349, 347 i 190.

30/10/2019
Fiscal

S'ha publicat el Projecte d'Ordre de modificació dels ordes EHA/3111/2009, de 5 de novembre; EHA/769/2010, de 18 de març, HAC/3625/2003, de 23 de desembre i HAP/2194/2013, de 22 de novembre.

En relació a la transposició de la Directiva (UE) 2018/1910 respecte dels avantprojectes de modificació de la Llei de l'IVA i el seu reglament, es persegueix una harmonització i simplificació de determinades normes en l'àmbit de l'IVA, que també es plasma en la necessitat de fer una nova regulació de les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

Pel que fa al model 349 de «Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries»:

S'introdueixen les següents modificacions en l'Orde EHA/769/2010, de 18 de març:
•S'obliga a presentar la declaració recapitulativa als qui realitzin transferències de béns expedits o transportats des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.
•Se suprimeix el termini de presentació d'aquest model per a períodes anuals de declaració. La supressió del termini de presentació anual no afecta a la presentació del 2019 a presentar al gener de 2020.
•Se substitueixen els annexos I (model 349) i II (dissenys físics i lògics als quals han d'ajustar-se els arxius que es generin per a la presentació telemàtica i els suports directament llegibles per ordinador del model 349).

En relació amb el model 390 de «Resum Anual d'IVA»:
•Es dóna nova denominació a la casella 662 per a fer-la més descriptiva i evitar confusions, passant a denominar-se: "Quotes pendents de compensació generades en l'exercici i diferents de les incloses en la casella 97".

Finalment, també es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària:

Se suprimeix la presentació telemàtica mitjançant missatge SMS de la declaració-resum anual de l'Impost sobre el Valor Afegit, model 390, el Resum Anual d'IVA, model 347 i el model 190 «Retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Rendiments del treball i d'activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda. Resum anual». Aquests canvis seran aplicables a les declaracions informatives corresponents a l'exercici 2019 i següents.