Canvi de domicili

18/10/2018

Un empleat li comunica que va a canviar de domicili, per la qual cosa vol gaudir del dia de permís retribuït que li concedeix la llei. Però vol absentar-se en dissabte, que és el dia que més treball hi ha en la seva empresa...

Un empleat li comunica que va a canviar de domicili, per la qual cosa vol gaudir del dia de permís retribuït que li concedeix la llei. Però vol absentar-se en dissabte, que és el dia que més treball hi ha en la seva empresa...
Un dia per trasllat
Situació. La seva empresa desenvolupa la seva activitat en el sector del comerç, i una absència en dissabte és molt més onerosa que una absència en qualsevol altre dia de la setmana. Anotació. Per això, vostè ha suggerit a l'afectat que gaudeixi del permís qualsevol altre dia, però aquest insisteix a fer-ho en dissabte ja que aquest dia pot disposar d'una furgoneta gratuïta i de l'ajuda desinteressada d'alguns amics que li tiraran una mà amb els mobles i electrodomèstics.

Permís retribuït. A aquests efectes, recordi que la llei estableix que el treballador té dret a un dia de permís retribuït en cas de trasllat de domicili sempre que hi hagi preavís i justificació. Atenció! Per tant, si es donen aquests dos requisits, no podrà negar-se a la sol·licitud. Vegi a continuació si es donen si escau.
Avís previ
Conflicte. Atès que el dissabte és el dia amb més treball en la seva empresa, vostè pensa que pot denegar el permís al·legant necessitats organitzatives i productives, i atorgar-ho qualsevol altre dia. Atenció! Però això no és així. La necessitat de preavís s'estableix, precisament, perquè vostè tingui temps de reorganitzar les tasques . Per tant, si aquest preavís és raonable i suficient, haurà d'acceptar el gaudi del permís en dissabte.

Termini. El problema és que la llei no estableix un termini concret de preavís. Anotació. Haurà d'analitzar el cas concret i adoptar una posició raonable partint de la bona fe d'ambdues parts.
Per exemple, si el treballador li comunica l'absència el dijous de la mateixa setmana, vostè podrà al·legar raonablement que el preavís no és suficient, i denegar el permís. Anotació. I si el treballador no li fa cas i ho pren pel seu compte, podrà sancionar-ho per absència injustificada (a més de descomptar-li els salaris corresponents).
No obstant això, si el seu empleat li preavisa amb una setmana o deu dies d'antelació, difícilment podrà oposar-se. Anotació. A més, les raons esgrimides per aquest semblen raonables (estalvi de costos en el trasllat i obtenció d'ajuda desinteressada).
Justificació
Posterior. Sigui també flexible respecte a la forma de justificar el canvi de domicili. Sol·liciti còpia del contracte de lloguer o de l'escriptura de compravenda, i si el treballador no pot aportar aquesta documentació immediatament (perquè al·lega, per exemple, que està en la gestoria), sol·liciti-li la seva aportació posterior, en un termini raonable.
Si l'afectat aporta aquests justificants, haurà complert els requisits previstos per la llei.
Si no els aporta en el termini atorgat, podrà sancionar-ho per absència injustificada, amb descompte del salari corresponent.

Trasllat d'objectes. Respecte a la justificació, sàpiga que no podrà exigir que li presentin una factura de l'empresa de mudances, o de l'empresa de lloguer de furgonetes. Anotació. El canvi de domicili no implica necessàriament trasllat d'estris (de fet, la llei no ho exigeix), de manera que és totalment lícit que el dia de permís es destini, per exemple, a realitzar gestions relacionades amb aquest canvi (empadronament, domiciliació de rebuts...).

Si existeix un preavís raonable, no podrà al·legar raons organitzatives per denegar el permís. Aquest preavís s'estableix, precisament, perquè vostè pugui reorganitzar el treball.