Campanya de Renda i Patrimoni

30/03/2020

Hisenda no perdona: el pròxim 1 d'abril comença la campanya de renda i patrimoni de l'exercici 2019

Malgrat l'estat d'alarma pel coronavirus COVID-19, un any més als contribuents se'ns acosta l'hora de retre comptes amb Hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni, i per a això al BOE de 19 de març de 2020 s'ha publicat l'Ordre per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de l'impost sobre el patrimoni, exercici 2019.

La crisi del coronavirus ha alterat l'economia i la vida social dels ciutadans, però la cita anual amb Hisenda es mantindrà intacta, ja que no s'interrompen els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries. Així, la campanya de la declaració de la renda i del patrimoni corresponent a l'exercici 2019 arrencarà el pròxim 1 d'abril i s'estendrà fins al 30 de juny, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l'1 d'abril fins al 25 de juny de 2020, tots dos inclusivament, excepte que s'opti per domiciliar únicament el segon termini: fins al 30 de juny de 2020.

És una mala notícia que el Govern, avui dia, no hagi aprovat un ajornament d'aquestes declaracions davant l'AEAT, de tal manera que els contribuents hauran de presentar-la malgrat l'estat d'alarma a Espanya i malgrat que bona part dels tràmits administratius i tributaris s'han vist afectats. De fet, actualment, des de la web de l'Agència Tributària s'informa que les oficines de l'AEAT estaran temporalment tancades per a l'atenció presencial.

Abans de fer les declaracions de renda i patrimoni de l'exercici 2019 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l'AEAT. Recordi que és molt important revisar l'esborrany de la declaració amb atenció i, en el seu cas, modificar-lo abans de la seva confirmació. Deixi's assessorar per un professional expert.

Terminis, esborrany i autoliquidació

Terminis

Des de l'1 d'abril fins al dia 30 de juny de 2020

Si s'efectua domiciliació bancària del pagament, el termini de confirmació finalitza el 25 de juny de 2020.

El termini de presentació de les declaracions de l'IP serà també el comprès entre els dies 1 d'abril i 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, excepte en el cas de domiciliació bancària de les declaracions que serà des de l'1 d'abril fins al 25 de juny de 2020, tots dos inclusivament.

Esborrany de declaració

 • Com en la campanya anterior tots els contribuents, sigui quina sigui la naturalesa de les rendes que hagin obtingut durant l'exercici (de treball, de capital mobiliari o immobiliari, d'activitats econòmiques, guanys i pèrdues patrimonials, així com les imputacions de renda), podran obtenir l'esborrany de la declaració a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració (RentaWEB), després d'aportar, si escau, una informació determinada que els serà sol·licitada a aquest efecte, o d'altra informació que pogués incorporar el contribuent.
 • Es manté el mecanisme d'obtenció del número de referència per accedir a l'esborrany i/o a les dades fiscals, a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, mitjançant el Servei de tramitació de l'esborrany/declaració, i per a això s'haurà de consignar el Número d'Identificació Fiscal (NIF) de l'obligat tributari o obligats tributaris, la data d'expedició o de caducitat del seu Document Nacional d'Identitat (DNI) i l'import de la casella 505 de la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2018, "Base liquidable general sotmesa a gravamen".
 • També com en les passades campanyes es podrà accedir a l'esborrany o a les dades fiscals, a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració del portal de l'Agència Tributària a Internet (www.agenciatributaria.es) o bé directament a https://www.agenciatributaria.gob.es, utilitzant certificats electrònics reconeguts i el sistema Cl@ve PIN i mitjançant l'aplicació per a dispositius mòbils que es va posar en funcionament en la campanya anterior.

Presentació de les declaracions de l'IRPF/IP 2019

 • A través de Servei de tramitació de l'esborrany/declaració el contribuent pot confeccionar la seva declaració de l'IRPF amb el producte RentaWeb i procedir a la seva presentació per mitjans electrònics a través d'internet, en la Seu electrònica de l'Agència Tributària, a través del telèfon, en les oficines de l'Agència Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com en les oficines habilitades per les comunitats autònomes, ciutats amb Estatut d'Autonomia i entitats locals per a la confirmació de l'esborrany de declaració; si la declaració sortís a ingressar, el contribuent podrà domiciliar l'ingrés o, en defecte d'això, obtenir una carta de pagament en el moment de la seva presentació que li permetrà ingressar l'import resultant.
 • Com en la campanya anterior ja no és possible d'obtenir la declaració i els seus corresponents documents d'ingrés o devolució en paper imprès generat a través del Servei de tramitació de l'esborrany/declaració de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Pagament

 • En les declaracions amb resultat a ingressar en les que no s'opti per la domiciliació bancària com a mitjà de pagament el contribuent pot obtenir el número de referència complet (NRC) de l'entitat col·laboradora en les seves oficines o bé a través dels serveis de banca electrònica o podrà realitzar l'ingrés a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària utilitzant un certificat electrònic reconegut o el sistema Cl@ve PIN. En aquest cas, el contribuent també podrà efectuar el pagament a través d'un document per a l'ingrés en entitat col·laboradora, que haurà d'imprimir i que li permetrà d'acudir de manera presencial a l'entitat financera per realitzar-ne l'ingrés.
 • En el cas dels contribuents que confirmin i presentin l'esborrany de declaració a través de l'aplicació per a dispositius mòbils, el pagament de l'import del deute tributari resultant s'haurà de realitzar necessàriament en dos terminis, mitjançant domiciliació bancària de tots dos.
 • Fraccionament del pagament: els contribuents que hagin domiciliat el pagament del primer termini podran domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre de 2019 i si no domicilien el primer, podran domiciliar el segon fins al 30 de juny de 2020. En el cas dels contribuents que, en fraccionar el pagament, no desitgin domiciliar el segon termini en entitat col·laboradora, hauran d'efectuar l'ingrés d'aquest termini fins al dia 5 de novembre de 2020, inclusivament, mitjançant el model 102.

Principals novetats IRPF 2019

Novetats en els models de declaració

 1. Immobles
 1. Se simplifica la identificació del domicili fiscal del contribuent, que enguany es realitzarà de manera separada a la resta de la declaració.
 1. Es consolida en un únic apartat, relatiu a béns immobles, tota la informació relacionada amb els immobles dels quals és titular el contribuent. Així, es reflectirà, respecte de cada immoble, l'ús o usos que aquest immoble hagi tingut durant l'exercici

En cas d'arrendament:

 • Es desglossen tots els conceptes necessaris per assistir al contribuent en el càlcul del rendiment de capital immobiliari, particularment de les quantitats destinades a l'amortització. Així, en el pròxim exercici el contribuent podrà obtenir aquest import directament de RentaWeb.
 • S'específica expressament que només s'hauran d'identificar els NIFs dels arrendataris quan es tracti d'un arrendament d'habitatge destinat a habitatge habitual; no s'ha d'informar dels arrendataris quan es tracti d'arrendaments turístics o de locals de negoci.
 1. En relació amb els rendiments de capital immobiliari, per agilitar la tramitació de les devolucions i reduir el nombre de requeriments, es crea un nou Annex "D" d'emplenament voluntari, en el qual els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.
 1. Una altra novetat important és la ratificació del domicili fiscal, que sol·licitarà a tots els contribuents quan accedeixin als diferents serveis de Campanya de Renda. Això permetrà actualitzar els domicilis i millorar la gestió de les declaracions.

Se sol·licitarà la ratificació del domicili quan vostè consulti les seves dades fiscals, accedeixi als serveis personalitzats de renda i els meus expedients d'IRPF, etc.

 1. Activitats econòmiques

En relació amb els "Rendiments d'activitats econòmiques en estimació directa", per donar més seguretat jurídica als obligats tributaris i poder en un futur oferir-los un servei de trasllat de dades dels seus llibres fiscals al model de declaració, es modifica la relació d'ingressos computables i despeses deduïbles. S'inclouen caselles per consignar l'IVA reportat o suportat com a ingrés o despesa, en aquells casos en els quals aquest impost sigui un ingrés computable major o despesa deduïble en l'IRPF.

Novetats normatives en l'IRPF 2019

 1. Obligació de declarar

Es modifica l'obligació de declarar per l'IRPF, elevant el llindar inferior de l'obligació de declarar establert per als perceptors de rendiments del treball en l'article 96 de la Llei de l'IRPF. 

Per a això en l'exercici 2019, el límit excloent de l'obligació de declarar previst en l'article 96.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball es fixa en 14.000 euros en els següents supòsits:

 Quan procedeixin de més d'un pagador excepte les excepcions assenyalades en el citat article 96.3 de la llei de l'IRPF.

 Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 Quan el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir.

 Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Per a la resta de contribuents que obtinguin rendiments de treball el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

 1. Exempcions. Plans individuals d'estalvi sistemàtic

Amb la finalitat d'assegurar que l'aplicació de l'exempció prevista en l'article 7.v) de la Llei de l'IRPF per als rendiments dels Plans d'Estalvi Sistemàtic compleix amb la finalitat pretesa, això és, abordar, des de la perspectiva fiscal, els problemes derivats de l'envelliment i la dependència afavorint l'estalvi, s'exigeix que els contractes d'assegurança de vida subscrits amb posterioritat a l'1 d'abril de 2019 que instrumentin plans individuals d'estalvi sistemàtic i en els quals s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció, compleixin una sèrie de requisits.

Aquests requisits no s'exigeixen ni resulten d'aplicació als contractes d'assegurança de vida subscrits amb anterioritat a l'1 d'abril de 2019, amb independència que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

 1. Exempció per reinversió en rendes vitalícies

Igual que en el cas dels Plans d'Estalvi Sistemàtic i pel mateix motiu, això és, per assegurar que l'aplicació de l'exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia prevista en l'article 38.3 de la Llei de l'IRPF compleix amb la finalitat pretesa de fomentar l'estalvi previsional per contribuents més grans de 65 anys, s'especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes subscrits amb posterioritat a l'1 d'abril de 2019, en els quals s'estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contraassegurança en cas de defunció. Requisits que són els mateixos que per als Plans d'Estalvi Sistemàtic.

L'anterior no resulta d'aplicació als contractes d'assegurances de vida subscrits amb anterioritat a l'1 d'abril de 2019.

 1. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes.

Estaran exempts per a l'exercici 2019 els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

 1. Rendiments del treball. Reduccions aplicables sobre determinats rendiments íntegres

Per a 2019 ja no és possible aplicar el règim transitori de reducció a les prestacions percebudes en forma de capital derivades de plans de pensions, mutualitats de previsió social i plans de previsió assegurats per contingències esdevingudes en els exercicis 2010 o anteriors.

 1. Reducció per rendiments del treball

Per a l'exercici 2019, a fi de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s'augmenta tant l'import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

D'aquesta manera, els contribuents que obtinguin uns rendiments nets del treball en 2019 inferiors a 16.825 euros, sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 euros, minorarà el rendiment net del treball en les següents quanties:

 1. Contribuents amb rendiments nets del treball iguals o inferiors a 13.115 euros: 5.565 euros anuals.
 2. Contribuents amb rendiments nets del treball compresos entre 13.115 i 16.825 euros: 5.565 euros menys el resultat de multiplicar per 1,5 la diferència entre el rendiment del treball i 13.115 euros anuals.
 1. Rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor

Des de l'1 de gener de 2019 el tipus de retenció i ingrés a compte aplicable als rendiments del capital mobiliari procedents de la propietat intel·lectual quan el contribuent no sigui l'autor, es redueix del 19 al 15 per 100.

 1. Rendiment d'activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls)
 • L'Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, manté per a l'exercici 2019 la quantia dels signes, índexs o mòduls de l'exercici anterior.
 • Es modifica la disposició transitòria trentena-segona de la Llei de l'IRPF per a estendre a l'exercici 2019 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d'estimació objectiva fixats per als exercicis 2016, 2017 i 2018: tant els relatius al volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior derivat de l'exercici d'activitats econòmiques (250.000 euros per al conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals i 125.000 euros per a les operacions en les quals existeixi l'obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui empresari) com al volum de compres en béns i serveis (250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat)
 • Per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals s'aplica el límit excloent previst en l'article 31 de la Llei de l'IRPF per al volum de rendiments íntegres l'any immediat anterior (250.000 euros anuals, per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals desenvolupades pel contribuent) i, per al volum de compres en béns i serveis, la quantitat de 250.000 euros, excloses les adquisicions d'immobilitzat, prevista en la disposició transitòria trentena-segona en la Llei de l'IRPF i l'aplicació de la qual s'amplia a l'exercici 2019
 • Es manté la reducció general del 5 per 100 i la reducció del 20 per 100 del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia)
 1. Obligacions comptables i registrals

Fins al 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d'acord amb el que es preveu en el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres registre.

A partir de l'1 de gener de 2019 aquesta excepció desapareix excepte per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal del mètode d'estimació directa. La resta de contribuents de l'IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des de l'1 de gener de 2019 a portar els llibres registre que en cada cas determina la normativa de l'IRPF, encara que portin comptabilitat ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç.

 1. Integració i compensació de rendes en la base imposable general i de l'estalvi

Per a 2019 el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari de la base imposable de l'estalvi de l'exercici es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la base imposable de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu. De la mateixa manera, el saldo negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l'estalvi es compensarà amb el saldo positiu dels rendiments de capital mobiliari de la base de l'estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 25 per 100 d'aquest saldo positiu.

La mateixa compensació i amb el mateix límit conjunt, s'efectuarà amb els saldos negatius dels rendiments de capital mobiliari i dels guanys i pèrdues patrimonials de la base imposable de l'estalvi dels exercicis anteriors pendents de compensar a l'1 de gener de 2019, una vegada efectuada la compensació indicada en el paràgraf anterior.

No s'aplica en 2019 el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades en 2014.

 1. Gravamen de les bases liquidables

Totes les comunitats autònomes tenen aprovades les seves corresponent escales aplicables a la base liquidable general. 

 1. Deduccions de la quota íntegra

12.1 Per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques en estimació directa

 • S'inclouen noves deduccions en l'àmbit empresarial vinculades a determinats esdeveniments d'excepcional interès públic aprovades en la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 que han iniciat la seva vigència durant l'exercici 2019.
 • Deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial de la Llei de l'impost sobre societats: per a l'aplicació de les deduccions per creació d'ocupació l'article 37 de la LIS exigeix que la contractació es realitzi a través d'un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors, definit en l'article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

Ara bé, aquests contractes han estat suprimits, amb efectes des de l'1 de gener de 2019, pel Reial decret llei 28/2018 de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació, que manté, no obstant això, la validesa d'aquells contractes que s'haguessin subscrit amb anterioritat a aquesta data (1 de gener de 2019) a l'empara de la normativa vigent en el moment de la seva signatura i les dels seus corresponents incentius.

Com a conseqüència de l'anterior les deduccions per creació d'ocupació de l'article 37 de la LIS només es podran aplicar a les contractacions realitzades través de contractes de treball per temps indefinit de suport als emprenedors que s'hagin subscrit abans de l'1 de gener de 2019.

12.2 Règims especials de deducció per a activitats econòmiques realitzades a Canàries.

 1. Reserva per a inversions a Canàries

Deduccions per a inversions a Canàries: 

 • S'eleven els límits de despeses de la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals realitzades a Canàries.
 • A les illes de la Palma, La Gomera i El Hierro, s'eleva el límit màxim sobre la quota que s'estableix per a l'aplicació a Canàries del conjunt de deduccions per incentius i estímuls a la inversió empresarial en activitats econòmiques, sempre que la normativa comunitària d'ajudes d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes.
 • S'afegeix un nou article 94 bis, en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de Canàries que estableix que les entitats que contractin un treballador per realitzar la seva activitat a Canàries tindran dret al gaudi dels beneficis fiscals que per creació d'ocupació s'estableixin per la normativa fiscal conforme als requisits que en ella s'estableixin, incrementant-los en un 30 per 100.
 1. Altres qüestions d'interès
 • L'import de l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2019 ha queda fixat en 7.519,59 euros, d'acord amb el que s'estableix per la disposició addicional cent dinovena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE del 4), ja que per acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2018 es prorroguen per a 2019 els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.
 • D'igual manera, en prorrogar-se els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, l'interès legal dels diners en l'exercici 2019 s'ha fixat en el 3 per 100.
 • El salari mitjà anual del conjunt dels declarants de l'IRPF es fixa en 22.100 euros per a l'exercici 2019.
 1. Guia de les deduccions autonòmiques de l'IRPF en l'exercici 2019
 1. Andalusia
 2. Aragó
 3. Principat d'Astúries
 4. Illes Balears
 5. Canàries
 6. Cantàbria
 7. Castella-la Manxa
 8. Castella i Lleó
 9. Catalunya
 10. Extremadura
 11. Galícia
 12. Comunitat de Madrid
 13. Regió de Múrcia
 14. La Rioja
 15. País Valencià

Principals alertes que ha de tenir en compte per a la seva declaració de l'IRPF/IP 2019

IRPF

Obligació de declarar. El límit excloent de l'obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball en determinats supòsits (quan procedeixin de més d'un pagador amb excepcions, percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador dels rendiments del treball no estigui obligat a retenir o es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció), serà de 14.000 €.

Per a la resta de contribuents que obtinguin rendiments de treball el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.

A més, dins del límit conjunt excloent de 1.000 € anuals previst en la Llei de l'IRPF per a rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat, s'inclouen els altres guanys patrimonials derivats d'ajudes públiques

Prestacions per maternitat o paternitat. Amb efectes des del 30 de desembre de 2018 i per a exercicis anteriors no prescrits, estan exemptes: (i) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes del règim públic de la Seguretat Social; (ii) les prestacions per maternitat o paternitat percebudes de les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social per aquests conceptes; (iii) la retribució percebuda durant els permisos per part, adopció o guarda i paternitat, pels empleats públics enquadrats en un règim de Seguretat Social que no doni dret a percebre prestació de maternitat o paternitat, amb el límit de la prestació màxima que reconegui la Seguretat Social pel concepte que correspongui.

Beques. S'incrementen els límits exempts de les beques públiques i de les concedides per entitats sense finalitats lucratives o per fundacions bancàries per cursar estudis reglats, que passa a ser de 6.000 € (abans 3.000 €). Aquesta quantia s'eleva a 18.000 € (abans 15.000 €) quan la dotació econòmica compensi despeses de transport i d'allotjament per a la realització d'estudis reglats, fins al nivell de màster inclòs o equivalent (abans fins al 2n cicle universitari). Quan es tracti d'estudis a l'estranger l'import exempt ascendeix a 21.000 € (abans 18.000 €). Si l'objecte de la beca és la realització d'estudis de doctorat, l'import exempt arriba als 21.000 € o 24.600 € quan es tracti d'estudis a l'estranger.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Estaran exempts per a l'exercici 2019 els premis l'import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 20.000 euros.

Lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats que es realitzin en menjadors d'empresa, cantines o economats de caràcter social (vals menjador o xecs restaurant). S'incrementa la quantia diària exempta de les fórmules indirectes de prestació del servei de menjador, com ara tiquets restaurant, vals menjador o documents similars, targetes o qualsevol mitjà electrònic de pagament que es lliuren al treballador, de 9 € a 11 € diaris.

Reducció per rendiments del treball. Per a l'exercici 2019, a fi de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menors rendes, s'augmenta tant l'import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

Deducció de despeses de subministraments de l'habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica. Els autònoms (empresaris i professionals) en estimació directa en l'IRPF es poden deduir les despeses de subministraments de l'habitatge parcialment afecte a l'activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l'activitat econòmica, sempre que: (i) es produeixin en establiments de restauració i hostaleria; (ii) s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, i (iii) amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, això és, amb caràcter general, 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l'estranger, quantitats que es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del desplaçament.

Activitats en estimació objectiva (mòduls IRPF/IVA). La quantia dels mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats es mantenen per al 2019 i la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca (Múrcia). Es prorroga per a 2019 l'aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d'estimació objectiva fixats per als exercicis 2016 a 2018 (250.000 € i 125.000 €).

Integració i compensació en la base imposable de l'estalvi. Els rendiments de capital mobiliari s'integren entre si en la base imposable de l'estalvi. Si els rendiments obtinguts són negatius, el seu import es compensarà amb el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials que es declarin en l'altre component de la base imposable de l'estalvi amb el límit del 25% d'aquest saldo positiu. Guanys i pèrdues patrimonials que s'integren en la base imposable de l'estalvi: Si el saldo de la integració i compensació d'aquesta mena de rendiments fos negatiu, el seu import es podrà compensar amb el saldo positiu de l'altre component de la base imposable de l'estalvi, rendiments de capital mobiliari, amb el límit del 25% d'aquest saldo positiu. En tots dos casos si després d'aquestes compensacions quedés saldo negatiu, el seu import es compensarà en els quatre anys següents.

No s'aplica en 2019 el procediment especial per a la compensació de rendes negatives derivades de deute subordinat o de participacions preferents generades en 2014.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. Recordi que la base màxima de deducció és de 60.000 € i el percentatge de deducció el 30%.

Deducció per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla. Pot aplicar el 60% de deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla tant per als contribuents residents en aquests territoris com per als contribuents que no hi tinguin la seva residència habitual i efectiva.  

Deducció per maternitat. Recordi que l'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que hi tingui dret hagués satisfet en el període impositiu despeses de custòdia del fill menor de tres anys en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats. A diferència de la deducció general per maternitat els contribuents amb dret a l'aplicació de l'increment addicional per despeses de custòdia no poden sol·licitar a l'Agència Estatal d'Administració Tributària el seu abonament de forma anticipada, sinó que hauran de practicar l'increment que correspongui directament en la declaració de l'IRPF.

Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec seu. Recordi l'import de la deducció (per ser un ascendent, o un germà orfe de pare i mare que formi part d'una família nombrosa, o per ser un ascendent separat legalment, o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments i pels qui tingui dret a la totalitat del mínim per descendents, fins a 1.200 € anuals amb un increment de l'import del 100% en cas de famílies nombroses de categoria especial) fins a 600 € anuals per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè aquesta família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

També serà aplicable la deducció pel cònjuge no separat legalment amb discapacitat, sempre que no tingui rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 € ni generi el dret a les deduccions previstes per a descendent amb discapacitat o ascendent amb discapacitat amb dret a l'aplicació del mínim, fins a 1.200 € anuals.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De cara a aquest exercici 2019, hem de tenir present les següents qüestions: 

 • Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l'any 2019 abans del 31 de desembre, no tenen l'obligació de declarar per aquest impost.
 • Es manté el límit de l'exempció de l'habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
 • La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €.
 • Tarifes: en general s'aplica l'estatal, amb 8 trams i tipus des del 0,2 al 2,5%, excepte en algunes comunitats, com per exemple Astúries, les Illes Balears, Cantàbria, Catalunya, Extremadura, Galícia, Múrcia i el País Valencià, que tenen la seva pròpia tarifa.
 • Tingui present també les bonificacions en la quota de l'impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Madrid té una bonificació del 100% i la Rioja del 75%.

El que no hem d'oblidar...

Abans de fer la declaració de Renda de l'exercici 2019 ha de recopilar tots els documents que necessitarem i, especialment, obtenir les dades fiscals que ens proporciona l'AEAT. Recordi que és molt important revisar l'esborrany de la declaració amb atenció i, en el seu cas, modificar-lo abans de la seva confirmació.

Tingui en compte les següents alertes per a revisar-les: 

 • Titularitat de rendes: és freqüent que uns interessos o guanys i les seves respectives retencions tinguin una titularitat formal (en l'entitat financera o en la gestora) que no es correspon amb la titularitat jurídica i fiscal. Per exemple pot estar a nom d'un dels cònjuges i pertànyer a tots dos (a la societat de guanys) o pot ser que estigui a nom d'un cònjuge i la seva filla o fill i ser-hi només l'altre cònjuge.
 • Circumstàncies personals i familiars: naixement de fills, matrimoni, separació, adopció, defunció d'algun membre de la família, anualitats per aliments, la discapacitat que tinguem reconeguda des del 2018, etc.
 • Forma de tributació: hem d'examinar si ens convé més la tributació conjunta o individual.
 • Rendiments del treball: l'esborrany no resta les despeses de quotes sindicals, ni col·legials o de despeses de defensa jurídica. Així mateix caldrà veure, en el cas d'expedients de regulació d'ocupació (ERO) si es fan tributar només la indemnització no exempta, i les modificacions en matèria de reforma. D'altra banda, tingui en compte que es limita a la quantitat de 180.000 € per cada any de servei prestat que es computi a l'efecte de determinar la quantia de la indemnització obligatòria, l'exempció de les indemnitzacions per acomiadament. Aquest límit no resultarà d'aplicació a les indemnitzacions per acomiadaments o cessaments produïts amb anterioritat a 01-08-2014 ni als acomiadaments que es produeixin a partir d'aquesta data quan derivin d'un expedient de regulació d'ocupació aprovada, o un acomiadament col·lectiu en el qual s'hagués comunicat l'obertura del període de consultes a l'autoritat laboral, amb anterioritat a aquesta data.
 • Conferències i cursos: és relativament freqüent que el pagador d'aquestes rendes les imputi com a activitats professionals i s'hagin obtingut com a rendes del treball. L'error, entre altres efectes, ens impedirà declarar a través de l'esborrany. També és possible que succeeixi a l'inrevés, que siguin rendiments d'activitats i ens els imputin com a treball.
 • Administradors de societats: pot ser que, com que el règim de Seguretat Social en el qual s'enquadren, és el de treballadors autònoms, l'esborrany no contempli aquests pagaments a la Seguretat Social com a deduïbles de les rendes del treball obtingudes de la societat.
 • Aportacions a partits polítics: existeix dret a una deducció i l'AEAT no té aquesta dada controlada.
 • Imputacions de rendes immobiliàries: pot succeir que els immobles en proindivís s'imputin al 100% a un sol dels copropietaris i no consti el percentatge real de titularitat de cada contribuent.
 • Places de garatge o traster: com que tenen referència cadastral diferent, pot ser que, encara que l'hàgim adquirit amb l'habitatge, se'ns imputi una renda per la seva utilització.
 • Deducció per adquisició d'habitatge, sobre la qual l'esborrany segurament no contemplarà els aspectes següents:
 • Despeses inherents a l'adquisició: notaria, registre, comissions, impostos, etc.
 • Quantitats satisfetes a promotor o constructor. Deducció dels pagaments mentre està en construcció el futur habitatge habitual.
 • Recordi que des de l'exercici 2013 se suprimeix la deducció per adquisició d'habitatge, si bé es manté un règim transitori per a les adquisicions realitzades amb anterioritat a 01-01-2013.
 • Deduccions autonòmiques:

                Circumstàncies personals i familiars: naixement, etc.

                Adquisició de llibres de text

                Inversions mediambientals

                Lloguer per a joves

                Dones o joves emprenedores

                Adquisició de segona residència al medi rural (joves)

No obligats a presentar declaració amb resultat a ingressar (per error en les retencions).

 • Si som empresaris o professionals, caldrà quadrar els ingressos i despeses de l'activitat econòmica amb altres models presentats com ara els d'IVA, retencions, declaració d'operacions amb tercers, etc.
 • Hem de comprovar si hem realitzat operacions vinculades en l'exercici, la qual cosa pot succeir si som socis o administradors de societats o si som cònjuges o parents de socis o administradors. Hem de tenir bona cura de valorar les operacions realitzades amb les societats a les quals estiguem vinculats a valor de mercat.
 • Comprovar el règim econòmic del matrimoni, situació civil del declarant, identificar als membres de la unitat familiar així com a altres persones que donin dret a reduccions, deduccions o a l'aplicació del mínim familiar.
 • També comprovar les declaracions d'exercicis anteriors, o en el seu cas, sol·licitud de devolucions.
 • Cal comprovar també  si es té o no obligació de declarar per IRPF, i si constitueix unitat familiar optar per declaració individual o conjunta.
 • Si estiguéssim obligats a declarar l'impost sobre el patrimoni, hem de preveure que aquesta declaració només es podrà presentar per Internet i, en aquest cas, també l'IRPF només es pot presentar per via telemàtica.

A més s'ha de tenir en compte la següent documentació:

 • Certificats: de treball, desocupació, invalidesa, de retencions emès pels inquilins de locals llogats, rendiments i retencions de comptes bancaris, dipòsits, assegurances, dividends o compres de bons i pagarés, d'ingressos i retencions d'activitats agràries i professionals, de compravenda de valors, de premis, d'aportacions a plans de pensions, mutualitats o de préstecs.
 • Llibres registre d'activitats empresarials i professionals.
 • Si se'n porten, llibres de comptabilitat.
 • Si és comuner en una comunitat de béns que realitza activitats econòmiques o les seves rendes superen els 3.000 €/any, la notificació que hagi emès aquesta comunitat en la qual s'ha d'incloure informació sobre la renda de l'entitat que se li atribueix, especificant diferents tipus d'ingressos, les bases de les deduccions que li corresponen i l'import de les retencions atribuïbles.
 • Si realitza una activitat econòmica, convé tenir a la vista les declaracions tributàries de l'exercici 2019: IVA, declaracions trimestrals i resum anual; retencions, autoliquidacions trimestrals i resum anual; model 347, model 720, etc.
 • Justificants d'ingressos i despeses corresponents als rendiments del capital immobiliari.
 • Rebuts de l'impost sobre béns immobles, en ells trobarem un justificant de la despesa de tributs de l'immoble llogat, o de despeses en l'activitat professional si l'immoble hi està afecte o, almenys, el número de referència cadastral que l'administració ens exigirà consignar per a l'habitatge habitual i altres immobles.
 • Justificants de l'adquisició i alienació de béns que ens poden haver originat guanys o pèrdues patrimonials.
 • Declaracions d'exercicis anteriors.

Atenció. No oblidi aquesta documentació a l'hora de recopilar la seva documentació:

 • Dades fiscals subministrades per l'AEAT
 • Dades d'identificació: DNI, NIF, dades familiars, etc.
 • Certificat de retencions sobre salaris (treball).
 • Certificat de prestacions i retencions (pensions i desocupació).
 • Certificat dels comptes bancaris (comptes corrents, llibretes i dipòsits a terminis).
 • Certificat d'ingressos en compte-habitatge
 • Rebut de l'impost sobre béns immobles (cases, locals, garatges).
 • Factures i rebuts de compra d'habitatge (habitatge habitual).
 • Certificat de préstec per a habitatge (habitatge habitual o en lloguer).
 • Rebuts de lloguers cobrats i factura de despeses (cases, locals, garatges).
 • Certificat de retencions sobre lloguers de locals (locals comercials donats en lloguer).
 • Escriptura de venda o donació d'immobles (venda de cases, locals, garatges).
 • Certificat de valors cotitzats (accions, deute públic o privat).
 • Certificat de valors no cotitzats (accions i participacions socials).
 • Certificat o "estat de posició" de fons d'inversió (FIM, FIAMM, SIM, SICAV).
 • Certificat d'assegurances de vida, jubilació i malaltia (inclosos els subscrits per obtenir un préstec hipotecari per a la compra d'habitatge habitual).
 • Certificats d'invalidesa i d'acreditació de la necessitat d'obres d'adequació en l'habitatge de minusvàlids.
 • Certificat del pla de pensions.
 • Llibres comptables (empresaris i professionals).
 • Impresos de les declaracions fiscals obligatòries (empresaris i professionals).
 • Certificats de retenció de professionals.
 • Rebut de donatius a entitats benèfiques.