Càlcul de la reserva de capitalització.

25/07/2019
Fiscal.

La seva empresa pot gaudir d'una reducció en la base del seu Impost de societats del 10% de la quantia en què s'incrementin els seus fons propis.

La seva empresa pot gaudir d'una reducció en la base del seu Impost de societats del 10% de la quantia en què s'incrementin els seus fons propis. A aquest efecte:
•L'increment a tenir en compte és la diferència positiva entre els fons propis al tancament de l'exercici, sense incloure els resultats d'aquest, i els fons propis a l'inici, sense els beneficis de l'exercici anterior.
•En efectuar aquest càlcul no han de tenir-se en compte les variacions en els fons propis derivades de certes operacions previstes per la llei, tals com les aportacions de socis, les reserves derivades de la reducció per reserva d'anivellament (aplicable a les pimes), les derivades d'inversions a Canàries, o les dotacions a reserves estatutàries o legals.

L'objectiu, en definitiva, és que la reducció es calculi sobre la part dels beneficis de l'exercici anterior que s'hagi destinat voluntàriament (i no per imposició legal) a augmentar els fons propis.

Doncs bé, atès que existien dubtes sobre aquest tema, recentment la  AEAT ha actualitzat el Manual Pràctic de l'Impost de societats 2018, i ha establert que la pròpia reserva de capitalització comptabilitzada no ha de considerar-se com a "reserva legal" i, per tant, forma part dels fons propis existents a l'inici i al final de l'exercici.

D'acord amb aquest criteri, si la seva empresa ja va aplicar la reducció per capitalització en l'Impost de societats de 2017 i en l'exercici 2018 va comptabilitzar la corresponent reserva, ara pot tenir-la en compte per a calcular la reducció aplicable en l'Impost de societats de 2018.