Bonificacions derogades des de l'1 de gener de 2019 que la seva empresa podia aplicar.

05/02/2019

Des de l'1 de gener de 2019 han quedat derogades algunes bonificacions que la seva empresa podia aplicar. Sàpiga quins són i vegi quins incentius encara continuen vigents.

Des de l'1 de gener de 2019 han quedat derogades algunes bonificacions que la seva empresa podia aplicar. Sàpiga quins són i vegi quins incentius encara continuen vigents.
Suport a emprenedors
Indefinit. La seva empresa ja no pot usar el contracte indefinit de suport a emprenedors. Atenció! Aquest contracte, que podien signar les empreses de menys de 50 empleats, tenia un període de prova d'un any i donava dret a bonificacions durant tres anys i a deduccions en l'Impost de societats. En tot cas:
• Els contractes anteriors a 2019 són vàlids i continuaran regint-se per la normativa aplicable en el moment de la seva signatura. Anotació. Per tant, si venia aplicant bonificacions per aquest contracte, podrà continuar fent-lo fins que les esgoti. A més, si no ha passat un any des de la seva signatura, podrà rescindir el contracte per no superació del període de prova, encara que aquesta extinció es produeixi en 2019.
• La llei indica expressament que també són vàlids els contractes signats entre el 15 d'octubre (data en què les estadístiques van situar l'atur per sota del 15%) i el 31 de desembre de 2018. Atenció! Segons la normativa que ho regulava, aquest contracte només es podia signar mentre l'atur fos inferior al 15%. Per això, després del 15 d'octubre no se sabia amb seguretat si el contracte encara es podia signar o no, qüestió que ara ja ha quedat esclarida.
Altres incentius
Per a joves. Altres incentius per a contractar a joves també han estat derogats:
• Pràctiques. Fins al 31 de desembre, el contracte en pràctiques donava lloc a una bonificació del 50% de la quota empresarial per contingències comunes. Atenció! Doncs bé, aquest incentiu s'ha derogat.
• Vinculació formativa. Així mateix, ha quedat derogat el contracte a temps parcial amb vinculació formativa. Atenció! Aquest contracte s'havia de signar amb aturats menors de 30 anys i tenia una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any (del 75% en empreses de 250 o més empleats).
• Microempreses. Les empreses amb nou o menys treballadors podien signar contractes fixos amb aturats menors de 30 anys i aplicar una bonificació del 100% en la quota per contingències comunes durant un any. Anotació. Aquest contracte ha estat derogat.
• Emprenedoria jove. Els autònoms menors de 30 anys i sense treballadors tenien dret a una reducció del 100% de les quotes empresarials durant 12 mesos en contractar per primera vegada, de forma indefinida, a aturats de 45 o més anys. Doncs bé, també ha estat derogada.
• Primera ocupació jove. També s'ha derogat el contracte temporal que es podia signar amb aturats menors de 30 anys sense experiència laboral, que donava dret a una bonificació si es transformava en indefinit.
En vigor. La resta d'incentius que existien segueixen en vigor. Per exemple:
• La conversió en indefinit dels contractes en pràctiques, de relleu i per a la formació.
• Els contractes d'interinitat per a substituir a treballadors en situació de maternitat o paternitat, o en excedència per cura de fills o familiars.