Avís important sobre rectificacions de pagaments fraccionats i autoliquidacions d'IVA .

27/04/2020
Fiscal

COVID-19. Avís important sobre rectificacions de pagaments fraccionats i autoliquidacions d'IVA per als qui hagin presentat les seves autoliquidacions amb anterioritat al 23 d'abril de 2020.

En relació amb les mesures fiscals contingudes en el RD llei 15/2020, que va entrar en vigor el 23 d'abril, l'Agència Tributària ha publicat en la seva pàgina web una nota informativa, de la qual volem ressaltar, pel seu interès, el següent avís en relació amb les mesures adoptades per al càlcul del pagament fraccionat de l’IS i contribuents de l'IRPF en mòduls.

L'informem que per a aquells contribuents que hagin presentat les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats o IVA amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril (és a dir, el 23 d'abril de 2020), de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE de 22 d'abril), l'AEAT ha implementat un senzill sistema per facilitar l'aplicació de les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 d'aquest Reial decret llei.

Es tracta d'un sistema d'ús voluntari per al contribuent, que, enfront de l'alternativa de presentar una sol·licitud no subjecta a model o de presentar una autoliquidació sense indicació expressa de la seva finalitat, ofereix l'avantatge de què es tracta d'un sistema específicament dissenyat per oferir a aquests contribuents les màximes garanties possibles de rapidesa en la gestió de les seves sol·licituds.

Amb l'aportació d'unes mínimes dades que se sol·licitaran als contribuents que utilitzin aquest sistema l'Administració comptarà amb la informació necessària per anul·lar ràpidament els pagaments i domiciliacions de les primeres autoliquidacions, realitzant les devolucions que procedeixin, perquè d'aquesta forma el contribuent no s'hagi de preocupar per demores i inconvenients en la tramitació.

En concret, les mesures previstes en els articles 9, 10 i 11 del Reial decret llei 15/2020 són:

  • Canvi en l'opció de la modalitat de pagaments fraccionats prevista en l'article 40.3 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats (article 9 RDL 15/2020).
  • Renúncia almètode d'estimació objectiva en l'exercici 2020 de l'IRPF i/o règim especial simplificat de l'IVA (article 10 RDL 15/2020).
  • Reducció dels dies d'activitat per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i de la quota trimestral del règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit com a conseqüència de l'estat d'alarma, per al període impositiu 2020 (article 11 RDL 15/2020).

Els interessats en l'aplicació d'aquestes mesures hauran de presentar una nova autoliquidació emplenada amb un contingut ajustat a la mesura de què es tracti i, addicionalment, el formulari GZ281 que identifiqui la primera autoliquidació presentada.

La presentació de tots dos documents permetrà accelerar el procés de rectificació de la primera autoliquidació, amb anul·lació dels seus efectes econòmics (domiciliacions de pagament, sol·licituds d'ajornament/fraccionament o de compensació, etc.) i s'acordaran les devolucions que procedeixin en cada cas.

Si bé el formulari estarà disponible fins al 20 de maig de 2020, és important tenir en compte que si s'ha sol·licitat la domiciliació de la primera autoliquidació, perquè resulti possible l'anul·lació d'aquesta domiciliació el formulari i la segona declaració s'hauran de presentar no més tard del 15 de maig.

Per a informació addicional pot consultar la icona Mesures tributàries COVID-19 del portal de l'Agència Tributària:

Més informació sobre mesures tributàries COVID19