Ara sí li poden sancionar...

30/10/2018

Hisenda ha començat a publicar a la seva Seu Electrònica els supòsits de “conflicte en l'aplicació de la norma” (també denominats suposats de “frau de llei”) que a partir d'ara podran ser sancionats...

Hisenda ha començat a publicar a la seva Seu Electrònica els supòsits de “conflicte en l'aplicació de la norma” (també denominats suposats de “frau de llei”) que a partir d'ara podran ser sancionats...
Simulació o conflicte?
Existeix engany? Quan un contribuent tracta de fer passar una operació per una altra amb la intenció de tributar menys, Hisenda pot qualificar aquesta conducta de dues formes:
Simulació. Si considera que existeix engany o ocultació per part del contribuent (del que realment pretén fer), qualificarà l'operació com una “simulació”.
Conflicte. Si considera que no existeix engany –perquè l'artifici salta a la vista–, qualificarà aquesta operació com a “conflicte en l'aplicació de la norma” (o “frau de llei”).

Exemple. Vegi dos exemples de cadascun d'aquests supòsits:
Formalitzar una compravenda entre un pare i un fill, quan el que es pretén fer és una donació (ja que el preu no es va a satisfer efectivament), per així pagar ITP en lloc de ISD (que, en general, és un impost més elevat) és una simulació. Anotació. En aquest cas s'intenta enganyar a Hisenda disfressant l'operació del que no és.
En canvi, si un empresari en estimació objectiva de l'IRPF constitueix una societat per desviar cap a aquesta parteix dels ingressos que obté i així no superar els límits d'exclusió del règim de mòduls, incorrerà en un supòsit de conflicte. Anotació. En aquest cas no hi ha engany ni ocultació, ja que s'utilitza una figura lícita –la constitució d'una societat– per eludir una determinada conseqüència fiscal.
Quan hi ha sanció?
Sense sanció. Fins ara, Hisenda només podia sancionar els supòsits en què hi havia simulació, mentre que en cas de conflicte només podia exigir el pagament de la quota no ingressada més els interessos de demora. Anotació. Per això, en supòsits dubtosos, als contribuents els interessava que Hisenda qualifiqués l'operació de “conflicte”, per evitar així ser sancionats.

Si es publica hi ha sanció. És cert que des de 2015 la llei preveu que els supòsits de conflicte poden ser sancionats si Hisenda els ha publicat prèviament, però fins ara aquesta norma no havia tingut efectes pràctics, ja que cap d'aquests suposats havia estat publicat. Atenció! Doncs bé, sàpiga que això està canviant. Recentment, Hisenda ha habilitat un nou apartat al seu web amb l'objectiu de publicitar aquests casos, i ja ha publicat el primer informe sobre un cas de conflicte.
Primer conflicte publicat
Préstec innecessari. En aquest informe, Hisenda considera “conflicte en l'aplicació de la norma” la deducció per part d'una empresa d'uns interessos per uns préstecs intragrupo que eren innecessaris i l'única finalitat dels quals era reduir la base imposable. Anotació. Així doncs, a partir d'ara, qualsevol empresa que es dedueixi els interessos d'aquest tipus de préstecs podrà ser sancionada. Això sí: Hisenda només podrà sancionar les declaracions de l'Impost de societats el termini del qual de presentació s'iniciï amb posterioritat a la data de la publicació (les declaracions presentades fins ara no estan afectades, per la qual cosa no poden ser objecte de sanció).