Aquest any haig de convocar-la.

14/05/2019

Fins ara les juntes de socis de la seva SL eren “universals”, és a dir, sense necessitat de convocatòria prèvia. Si vostè és administrador i aquest any es veu obligat a realitzar una convocatòria formal, vegi com actuar...

Freqüent. En moltes societats les juntes de socis solen ser “universals”; és a dir, se celebren quan tots els socis (presents o representats) acorden reunir-se sense necessitat de convocatòria prèvia. Atenció! No obstant això, basta l'oposició d'un d'ells perquè no pugui celebrar-se una junta universal. Per tant, si considera que això pot succeir aquest any (per exemple, perquè hi ha discrepàncies amb un soci), vegi com realitzar una convocatòria formal.
Cas 1. A iniciativa de l'administrador
Forma. Cada any l'administrador ha de convocar una junta per a aprovar els comptes de l'exercici anterior, junta que ha de celebrar-se dins dels sis mesos següents al tancament de l'exercici. Anotació. També pot convocar una junta quan ho consideri oportú o necessari per als interessos de la societat:
Segurament els estatuts indicaran que la convocatòria ha de realitzar-se mitjançant l'enviament de carta certificada o burofax a l'adreça que consti en el llibre registro de socis.
Compleixi de forma estricta amb el que estableixin sobre aquest tema. Així, si fixen que s'ha d'enviar una carta certificada amb justificant de recepció, no convoqui per burofax ni lliuri la convocatòria a mà (encara que li retornin un justificant de recepció).

Antelació. Fixi's també en l'antelació amb la qual ha d'enviar la convocatòria. Anotació. En aquest sentit, en les SL aquesta antelació és de 15 dies (en casos puntuals pot ser d'un mes, com per exemple si s'acordarà la fusió de la societat):
Aquest termini es computa a partir de la data en què enviï l'anunci de convocatòria a l'últim dels socis (no des que ell el rebi), i exclogui el dia de celebració de la junta.
Es compten dies naturals, inclosos els festius. Anotació. Per tant, si la reunió serà, per exemple, el 21 de maig, l'última carta de convocatòria hauria d'enviar-se com a màxim el dia 6 del mateix mes. No obstant això, per a evitar controvèrsies, és aconsellable no apurar el termini i convocar amb major antelació, no computant ni el dia d'enviament ni el de celebració.

Contingut. Inclogui en la convocatòria les dades de l'empresa i de la persona convocant (amb la seva signatura). Indiqui així mateix la data, hora i lloc de la reunió, així com l'ordre del dia, i faci constar el dret de tots els socis a obtenir, de forma immediata i gratuïta, els documents que hagin de ser objecte d'aprovació (els comptes anuals, i els informes de gestió i d'auditoria si s'han confeccionat).
 
Cas 2. A iniciativa de la minoria
Sol·licitud. També pot succeir que algun soci que tingui almenys el 5% del capital (per si mateix o agrupat juntament amb altres socis) li sol·liciti en alguna ocasió la convocatòria d'una junta:
Vostè haurà de convocar la junta perquè se celebri dins dels dos mesos següents a haver rebut el corresponent requeriment notarial.
En l'ordre del dia ha d'incloure els punts que el soci li hagi indicat en aquest requeriment. Anotació. No obstant això, pot aprofitar per a incloure també altres assumptes.

Compleixi estrictament la forma de convocatòria que indiquin els estatuts (carta certificada amb justificant de recepció, burofax...). Així mateix, convoqui amb l'antelació deguda (en general, 15 dies d'antelació a la data de la junta).