Aprovat el Reial Decret llei que amplia els ERTO fins al 31de gener de 2021

01/10/2020
Laboral

El Consell de Ministres aprova el Reial decret llei que amplia els ERTO i els ajuts a autònoms fins al 31 de gener de 2021.

El Consell de Ministres del dia 29 de setembre ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials en defensa de l'ocupació pel qual prorroga els beneficis dels ERTO i les prestacions per cessament compatible amb l'activitat i per a autònoms de temporada fins al pròxim 31 de gener de 2021, després d'haver assolit un acord sobre aquest tema amb els agents socials.

L'informem que el Consell de Ministres del dia 29 de setembre ha aprovat el Reial decret llei de mesures socials en defensa de l'ocupació pel qual prorroga els beneficis dels ERTO i les prestacions per cessament compatible amb l'activitat i per a autònoms de temporada fins al pròxim 31 de gener de 2021, després d'haver assolit un acord sobre aquest tema amb els agents socials.

Resultat del diàleg social en la Comissió de Seguiment Tripartida Laboral

S'ha aconseguit el III Acord Social en Defensa de l'Ocupació entre el Ministeri de Treball i Economia Social i del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i Migracions i els representants de les organitzacions sindicals CCOO i UGT i els representants de les organitzacions empresarials CEOE i CEPIME, que permet prorrogar els beneficis dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de gener de 2021.

Es manté l'import de les prestacions

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70% de la base reguladora del treballador que no veurà disminuïts els seus ingressos, tal com succeïa fins ara, al 50% de la base reguladora una vegada transcorreguts els sis primers mesos.

Aquest sistema de prestació decreixent estava vigent des de l'aprovació del Reial decret llei 3/2012 de 10 de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral que per primera vegada es modificarà per mantenir el poder adquisitiu dels treballadors.

ERTO per impediment o limitació d'activitat

Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a partir de l'1 d'octubre de 2020, tant per autoritats nacionals com estrangeres, es podran acollir als beneficis dels ERTO.

En el cas de les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les mesures sanitàries podran sol·licitar un "ERTO per impediment" la durada del qual quedarà restringida al de les mesures d'impediment. Aquestes empreses tindran una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 31 de gener de 2021, que serà del 100% de l'aportació empresarial durant el període de tancament i fins al 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats espanyoles, podran sol·licitar a l'autoritat laboral un "ERTO per limitacions".

En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos seran decreixents entre els mesos d'octubre de 2020 i gener de 2021 sobre la base dels següents percentatges:

 

Octubre 2020

Novembre 2020

Desembre 2020

Gener 2021

Menys de 50 treballadors

100%

90%

85%

80%

50 treballadors o més

90%

80%

75%

70%

Empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat

Es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d'ocupació i una reduïda taxa de recuperació d'activitat les que desenvolupin una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) recollits en l'acord.

També podran incloure's en aquest apartat les empreses l'activitat econòmica de les quals depengui majoritàriament de les empreses que els seus CNAE es recullen en la norma o formin part de la seva cadena de valor, és a dir, que puguin acreditar que l'any 2019 la meitat de la seva facturació hagi depès de manera directa d'aquelles empreses o bé si depenen de manera indirecta de les empreses incloses en el llistat de codis CNAE - 09.

L'acord estableix que les empreses de les dues categories anteriors, que prorroguin automàticament l'ERTO de força major fins al final de gener del 2021, tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors (tant reactivats com suspesos) reportades en els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de 2021.

Les exoneracions seran del 85% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més tant per als treballadors suspesos com per als que es reincorporin als seus llocs de feina.

Aquest concepte d'empresa resulta d'aquelles que, des del principi de la crisi sanitària fins avui, no han arribat a recuperar als treballadors regulats en percentatges significatius (menys del 65 per cent de treballadors recuperats dels expedients de regulació desocupació) i que a més pertanyen a sectors específics (més del 15 per cent de treballadors regulats del total d'afilats al règim general en un CNAE concret).

Aquestes mateixes condicions s'estendrien també a les empreses que formin part de la cadena de valor de les especialment afectades. Aquestes entitats hauran de presentar davant l'autoritat laboral corresponent entre el 5 i el 19 d'octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d'una altra empresa.

S'entendrà que són integrants de la cadena de valor les empreses que la seva facturació durant el 2019 s'hagi generat, almenys, en un 50% en operacions realitzades de manera directa amb "empreses especialment afectades per la pandèmia", així com aquelles companyies l'activitat real de les quals depengui indirectament d'elles.

Es mantindran aquestes mateixes exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social (85% en el cas d'empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors) en cas que les empreses dels CNAE o de la cadena de valor que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció a després de la finalització d'un ERTO de força major, una vegada entri en vigor el Reial decret llei que reculli aquest acord.

Comptador a zero: treballadors afectats per un ERTO

Els treballadors afectats per un ERTO mantindran el "comptador a zero" per a aquells treballadors que estiguin afectats per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o un altre de basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, durant l'any 2021, o si s'extingeix el seu contracte temporal enguany.

Per primera vegada, els afectats per un ERTO tindran atenció preferent per a rebre cursos de formació i es posaran en marxa accions específiques per a aquest col·lectiu.

Salvaguarda de l'ocupació

El III Acord Social en Defensa de l'Ocupació manté els compromisos de salvaguarda adquirits en el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i en l'article 6 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny.

A més, s'estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda de l'ocupació per a les empreses que s'acullin a un nou ERTO exonerat.

En cas que existís un compromís de manteniment d'ocupació anterior vigent, l'inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l'ERTO anterior

Com en l'acord anterior, en les empreses acollides a ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l'activitat, ni concertar-se noves contractacions, directes o indirectes excepte per raons de formació o altres raons objectives i justificades.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que es vulguin acollir a un ERTO.

Protecció per als fixos discontinus

Es reconeixerà una prestació extraordinària de desocupació als treballadors amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en determinades dates, que hagin resultat afectats per un ERTO durant el període teòric d'activitat.

També podran percebre aquesta prestació els treballadors amb contracte fix discontinu no afectats prèviament per ERTO que hagin esgotat les prestacions o subsidis a què tinguessin dret si així ho sol·liciten.

S'estableixen millores en la protecció per desocupació per a les persones que treballen a temps parcial.

Autònoms

A més, el Reial decret llei inclou l'extensió i ampliació de la cobertura dels ajuts per a autònoms fins al 31 de gener de 2021. Entre les mesures aprovades hi ha la creació d'una nova prestació extraordinària per suspensió de l'activitat i la pròrroga fins al 31 de gener de 2021 de la prestació per cessament compatible amb l'activitat i per a autònoms de temporada.

Per a cobrir a aquells que no compleixen els requisits per accedir a la prestació compatible amb l'activitat (per exemple, per tenir una tarifa plana o no haver cotitzat durant els últims dotze mesos) es crea un nou ajut per baixos ingressos. També s'ha completat el paquet de modificacions de l'ingrés mínim vital per facilitar la tramitació d'aquesta prestació.

Una vegada que el text estigui publicat al BOE, l'informarem més detingudament d'aquestes novetats o altres que es poguessin aprovar. 

Vegeu: consens per un nou marc per als ERTO i les prestacions extraordinàries per als autònoms i modificacions normatives de l'ingrés mínim vital (pdf)