Aprovada la pròrroga dels ERTO i ajuts a autònoms fins al 28 de febrer de 2022

30/09/2021
Laboral

Al BOE del dia 29 de setembre, s'ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

Al BOE del dia 29 de setembre, s’ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l’ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022. Les modalitats existents d’ERTO es mantenen fins al 31 d’octubre de 2021, i, a partir de l’1 de novembre, apareix una nova modalitat denominada «ERTO de formació».

Al BOE del dia 29 de setembre, s'ha aprovat el Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, que entre altres mesures, inclou la pròrroga dels beneficis dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 28 de febrer de 2022.

Aquesta pròrroga té l'objecte d'estendre aquesta mesura de protecció social i de l'ocupació que s'ha mostrat transcendental davant la pandèmia. Es tracta del VI Acord en Defensa de l'Ocupació assolit en el marc del diàleg social.

Una novetat rellevant, consistent en l'atribució de diferents beneficis a les empreses que realitzin accions formatives en favor dels treballadors inclosos en l'ERTO. A més de la situació derivada de la pandèmia, el RDL 18/2021 ha tingut en compte l'erupció volcànica de La Palma per al que es regula el nou «ERTO específic per a Canàries».

Aquest RDL 18/2021 ha entrat en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE. Per facilitar la transició dels ERTO, el model actual continuarà vigent durant el mes d'octubre.

Es fixa una pròrroga en dues fases:

  1. Des del 30-09-2021 al 31-10-2021: renovació automàtica sense necessitat de fer cap tràmit i amb les mateixes condicions.
  2. Des de l'01-11-2021 al 28-02-2022: caldrà sol·licitar una pròrroga per obtenir exoneracions en la cotització.

La nova norma, vigent fins al 28 de febrer de 2022, estableix, d'una banda, la pròrroga dels ERTO en les seves modalitats actuals fins al 31 d'octubre de 2021 i, de l'altra, les noves modalitats d'ERTO a partir de l'1 de novembre, per a les quals és obligatori sol·licitar davant l'autoritat laboral competent la seva pròrroga entre l'1 i el 15 d'octubre. Per tant, els nous ERTO s'estendran des de l'1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022.

A tenir en compte. La pròrroga dels ERTO vigents a 30 de setembre de 2021 s'autoritzarà:

- Prèvia presentació per part de l'empresa d'una sol·licitud a aquest efecte davant l'autoritat laboral que va autoritzar o va tramitar l'expedient corresponent, entre l'1 i el 15 d'octubre de 2021. Si no es presenta la sol·licitud acompanyada d'aquesta documentació dins del termini establert, l'expedient de regulació temporal d'ocupació es donarà per finalitzat i no serà aplicable des de l'1 de novembre de 2021.

- La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació (art. 1.2 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre):

  • Relació de les hores o dies de treball suspesos o reduïts durant els mesos de juliol, agost i setembre de 2021 de cadascun dels treballadors, degudament identificats en relació amb cadascun dels centres de treball.
  • En el supòsit d'ERTO ETOP COVID-19 (art. 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), s'adjuntarà un informe de la representació dels treballadors amb els qui fou negociat.

Nous «ERTO de formació»: des de l'1 de novembre fins al 28 de febrer de 2022

D'un model basat en els anomenats ERTO sectorials, amb una protecció especial a les activitats que havien mostrat una menor recuperació després de l'impacte de la pandèmia, es passa a donar més protecció a les empreses que promoguin la formació dels seus empleats. S'incentiva així la formació en els nous ERTO, subvencionant el gruix del cost de la formació i aplicant exoneracions a les empreses que formin als seus treballadors en ERTO.

Les empreses que formin a persones afectades per aquesta mena d'ERTO tindran dret a l'increment del crèdit per al finançament per a activitats formatives, en funció de la seva mida:

  • D'1 a 9 treballadors: 160 euros per treballador
  • De 10 a 49 treballadors: 240 euros per treballador
  • De 50 o més treballadors: 320 euros per treballador

Les accions formatives es podran desenvolupar a través de qualsevol dels tipus de formació previstos en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral. No obstant això, es prioritzarà el desenvolupament d'accions formatives dirigides a atendre les necessitats reals de formació de les empreses i els treballadors, així com aquelles que permetin requalificar els treballadors, encara que no tinguin relació directa amb l'activitat desenvolupada en l'empresa.

Amb la finalitat indicada anteriorment, l'article 3 del RDL 158/2021 regula el règim de la formació que s'haurà d'impartir, destacant que la seva impartició als treballadors inclosos en l'expedient de regulació d'ocupació, sense perjudici que les exempcions més elevades en la cotització que corresponguin, anirà acompanyada d'un increment dels crèdits de què disposen les empreses per al finançament de la formació.

Exoneracions

Els beneficis, en forma d'exoneració de les cotitzacions a la Seguretat Social i amb ajuts a la formació, són més grans en funció de la mida de l'empresa i de les accions formatives.

  • L'esquema d'exoneracions entre novembre i febrer distingirà entre empreses de menys de 10 treballadors i aquelles amb plantilla igual o superior. Així, per a les primeres, les exoneracions en les quotes a la Seguretat Social arribaran al 80 % si realitzen accions formatives i el 50 % per a la resta; si l'empresa té 10 treballadors o més, tindrà una exoneració del 80 % si realitza accions formatives, i del 40 % en la resta dels casos.
  • El nombre mínim d'hores de formació de cada treballador serà de 30, en les empreses de 10 a 49 treballadors i de 40 per a les que en tenen 50 o més. I aquestes activitats s'hauran de desenvolupar durant la jornada suspesa.
  • A més, es mantenen els ERTO d'impediment, vinculats a les limitacions d'activitat. Les empreses en aquesta situació passen a tenir una exoneració del 100 % de l'aportació empresarial reportada a partir de novembre de 2021, durant el període de tancament, i fins al 28 de febrer.

Protecció dels treballadors

Els treballadors acollits a ERTO continuaran gaudint de l'exempció del període de carència per a l'accés a la prestació per desocupació. També del denominat «comptador a zero» que s'amplia de manera extraordinària fins a l'1 de gener de 2023.

Les bases reguladores dels treballadors, sobre les quals es calculen les prestacions, s'incrementen del 50 al 70 % per als beneficiaris que hagin consumit cent vuitanta dies.

Es mantenen els beneficis per als afectats per ERTO amb contracte a temps parcial i la prestació extraordinària per als treballadors fixos discontinus.

Mesures d'acompanyament

Es mantenen les garanties d'acords anteriors com ara els límits al repartiment de dividends i l'accés als ajuts a les empreses domiciliades en paradisos fiscals.

Les empreses acollides a aquests ERTO hauran de respectar restriccions en l'accés a les hores extraordinàries i en les externalitzacions de l'activitat. S'estén la prohibició de l'acomiadament durant el període de vigència de la norma i també s'interromp el còmput de la durada màxima dels contractes temporals per als treballadors acollits a ERTO.

El compromís de manteniment de l'ocupació comptarà amb un nou període addicional de sis mesos.

ERTO específic per a Canàries

El Govern també ha aprovat els ERTO específics per a les empreses afectades per l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma i en el conjunt de les Illes Canàries.

Els treballadors tindran protecció i les empreses es beneficiaran d'exoneracions de fins al 100 % de les cotitzacions socials en el cas de veure del tot impedida la seva activitat i de fins al 90 % en el cas de limitació de l'activitat.

Tramitació simplificada

Les empreses hauran de sol·licitar a l'autoritat laboral la pròrroga de tots els expedients per estendre els beneficis dels ERTO fins al 28 de febrer de 2022. Per tramitar aquesta sol·licitud hauran de presentar el llistat d'hores o dies de treball suspesos o reduïts des de juliol de 2021. Per al cas particular dels ERTO per raons econòmiques, tècniques organitzatives o de producció, els anomenats ERTO ETOP, aportaran l'informe de la representació legal dels treballadors.

Es manté la simplificació de tràmits per passar d'un ERTO d'impediment a un de limitació i viceversa. N'hi haurà prou amb una comunicació en aquest sentit a l'autoritat laboral i a la representació dels treballadors.

Altres novetats ERTO

L'annex de la norma conté un llistat de treballadors previ a la sol·licitud de les mesures extraordinàries en matèria de cotització i prestacions per desocupació que s'ha de remetre en format EXCEL i una taula amb els codis dels tipus d'ERTO.

- S'aclareix el denominat «comptador a zero» de la prestació per desocupació mitjançant la modificació de l'art. 8.7 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre:

«(...) no es computaran en cap moment com consumides les prestacions per desocupació gaudides, durant els expedients referits en l'apartat 1 d'aquest article, per aquells que accedeixin a un nou dret, abans de l'1 de gener de 2023, a conseqüència de la finalització d'un contracte de durada determinada o d'un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent, o per fi o interrupció de l'activitat dels treballadors amb contracte fix-discontinu, inclosos aquells amb contracte a temps parcial que facin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes.

La reducció de les prestacions consumides a partir de l'1 d'octubre de 2020 en els expedients de regulació temporal d'ocupació als quals es refereix l'apartat 1 d'aquest article, no obstant això, no afectarà les noves prestacions que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2027.

A aquelles persones que accedeixin a una prestació per desocupació per un cessament produït a partir de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, a les quals calgui consumir dies d'acord amb el que es disposa en els paràgrafs anteriors, sols se'ls consumiran els períodes de prestació percebuts a partir de l'1 de gener de 2021».

Pròrroga dels ajuts als autònoms

El Consell de Ministres ha donat llum verda també al sisè esquema d'ajuts per als autònoms d'aquest tipus, després de l'acord entre el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i les associacions d'autònoms. Amb l'objectiu de donar suport al manteniment de l'activitat, s'inclouen exoneracions de les quotes a la Seguretat Social per a tots els treballadors per compte propi que han estat protegits en el període anterior (a la fi de setembre eren 226.000) durant els pròxims quatre mesos.

Aquests ajuts, en forma d'exoneracions, seran així: a l'octubre del 90 %, al novembre del 75 %, al desembre del 50 % i el gener de 2022 del 25 %.

Prestacions

A més, es mantenen fins al 28 de febrer les prestacions extraordinàries vigents per protegir als qui tenen un impacte significatiu sobre la seva activitat.

En primer lloc, continua la prestació extraordinària per suspensió d'activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19. La quantia de la prestació és del 70 % de la base mínima de cotització. A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com cotitzat i, si escau, serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades l'SMI.

En segon lloc, es manté la prestació compatible amb l'activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat, compleixen dues exigències addicionals: una, que la seva facturació del tercer i quart trimestre 2021 caigui el 50 %, enfront del tercer i quart trimestre de 2019; i dos, no haver obtingut durant el tercer i quart trimestre 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 8.070 euros (que suposa 1,2 vegades l'SMI en dos trimestres).

Tercer, els qui no compleixin els requisits per accedir a aquesta prestació ni al cessament ordinari, podran sol·licitar una prestació extraordinària. La quantia de la prestació és del 50 % de la base mínima de cotització i igualment està exonerat d'abonar les quotes i computa com cotitzat. Els requisits són acreditar una caiguda d'ingressos del 75 % (els ingressos del quart trimestre 2021 han de ser inferiors als del quart trimestre de 2019) i no tenir uns rendiments nets computables entre juliol i desembre de 2021 superior al 75 % del salari mínim interprofessional.

En quart lloc, també es manté la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70 % de la base mínima i requereix no tenir ingressos superiors a 6.725 euros en el tercer i quart trimestre de 2021.

Al final, també s'ha aprovat una prestació específica per als autònoms afectats per l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Aquells treballadors per compte propi que es vegin obligats a suspendre o cessar la seva activitat com a conseqüència directa d'aquest succés podran rebre la prestació per cessament d'activitat sense que els primers cinc mesos de percepció li computin.

Altres mesures socials

- Comissió de seguiment tripartida laboral. Aquesta comissió tindrà la funció de valorar les mesures recollides en aquest RDL i l'evolució de l'activitat econòmica i l'ocupació (disp. addic. 1a).

- Actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. La ITSS té la competència de control del compliment dels requisits i de les obligacions establertes en relació amb les exempcions en les cotitzacions de la Seguretat Social previstes relatives a expedients de regulació temporal d'ocupació basats en causes relacionades amb la COVID-19 (disp. addic. 2a).

- Vinculació dels beneficis en matèria de cotització al desenvolupament d'accions formatives en l'àmbit del Mecanisme de sostenibilitat en l'ocupació. S'estableix la necessitat d'integrar, en el futur Mecanisme de sostenibilitat en l'ocupació, la vinculació directa dels beneficis en matèria de cotització al desenvolupament efectiu, per part de les empreses, d'accions formatives (disp. addic. 3a).

- Aportació de dades a les fundacions laborals de caràcter paritari. Es regula la possibilitat que la TGSS faciliti a les fundacions laborals de caràcter paritari, establertes a l'empara de convenis sectorials d'àmbit estatal, la informació necessària perquè puguin gestionar les aportacions destinades al seu funcionament, conforme a l'establert al conveni col·lectiu (disp. addic. 8a).

- Pla MECUIDA. Es prorroga, fins al 28 de febrer de 2022, el pla MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020, de 17 de març), per conciliar la vida familiar amb la vida laboral, adaptant la jornada a les necessitats personals i familiars (disp. addic. 9a).

- Mesures de suport al sector cultural. Es prorroguen, fins al 28 de febrer de 2022, les mesures de suport i de protecció per desocupació d'artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics, previstes en el RDL 32/2020, de 3 de novembre (disp. addic. 10a).

- Ingrés mínim vital. La disp. final 2a modifica l'article 7.2 RDL 20/2020, 29 maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, amb la finalitat de revertir a la regulació donada pel RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, amb efectes retroactius a partir de l'11 de juliol de 2021, data d'entrada en vigor de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distància.