Aprovada l'extensió dels ajuts especials per a autònoms fins al 30 de setembre

01/06/2021
Laboral

Aprovada l'extensió dels ajuts especials per a autònoms fins al 30 de setembre i altres mesures laborals (RDL 11/2021)

Al BOE del 28 de maig s'ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, per a la defensa de l'ocupació i la reactivació econòmica i per a la protecció dels treballadors autònoms que inclou la pròrroga fins al 30 de setembre del conjunt de prestacions posades en funcionament el març de 2020 per pal·liar la situació d'aquest col·lectiu a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19 i donar suport al desenvolupament de la seva activitat. La principal novetat en el nou esquema d'ajuts per als autònoms és la inclusió d'exoneracions de les quotes a la Seguretat Social, durant els pròxims quatre mesos (al juny del 90%, al juliol del 75%, a l'agost del 50% i al setembre del 25%). La quantia de la prestació s'eleva al 70% de la base mínima de cotització. A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com a cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades l'SMI

L'informem que al BOE del dia 28 de maig, s'ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que va entrar en vigor el mateix dia 28 de maig.

Es tracta del cinquè esquema d'ajuts per als autònoms d'aquest tipus que es posa en marxa pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions després del seu acord amb les associacions d'autònoms. La seva principal novetat és que s'inclouen exoneracions de les quotes a la Seguretat Social.

 1. Noves exoneracions en quotes

La principal novetat en el nou esquema d'ajuts per als autònoms és la inclusió d'exoneracions de les quotes a la Seguretat Social, durant els pròxims quatre mesos, per a tots els treballadors per compte propi que haguessin estat protegits amb les prestacions dels arts. 6 i 7 RDL 2/2021 en el període anterior (entre febrer i maig, uns 460.000). Les exoneracions, que busquen donar suport a la reactivació de l'activitat dels quals han vist el seu negoci afectat recentment, es configuren d'aquesta manera gradual: al juny, el 90%; al juliol, el 75%; a l'agost, el 50%; i al setembre, el 25%.

EXONERACIONS DE QUOTES DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

Treballadors protegits en el període anterior

Exoneració

Juny

Juliol

Agost

Setembre

90%

75%

50%

25%

 1. Prestació extraordinària de cessament d'activitat per a treballadors autònoms afectats per la suspensió temporal de tota l'activitat per resolució de l'autoritat per motius associats a la COVID-19

Continua la prestació extraordinària per suspensió d'activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Els requisits són similars als de la normativa precedent: estar afiliats i en alta en el RETA o RETM almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió (i abans de la data d'inici quan es decreti amb anterioritat a l'1 de juny) i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social (requisit corregible).

La quantia de la prestació s'eleva al 70% de la base mínima de cotització que correspongui. A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com a cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte d'altri fins a 1,25 vegades l'SMI.

La percepció tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant l'últim dia del mes en què s'acordi l'aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data fos més gran. Es manté el termini de sol·licitud dels primers vint-i-un dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'acord o resolució de tancament d'activitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió sigui anterior a l'1 de juny i no es cobrés prestació extraordinària. Els altres requisits també es prolonguen, respecte de les normes precedents.

 1. Prestació de cessament d'activitat compatible amb el treball per compte propi

Es manté la prestació compatible amb l'activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d'activitat, compleixin dues exigències addicionals respecte de la normativa anterior:

 • Que la seva facturació del segon i tercer trimestre de 2021 es redueixi en més del 50%, enfront del segon i tercer trimestre de 2019.
 • No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.
 1. Prestació per cessament d'activitat per a treballadors autònoms amb activitat, que a 31 de maig haguessin percebut prestacions per cessament d'activitat (arts. 6 i 7 RDL 2/2021) i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d'activitat de l'art. 7 RDL 11/2021

Aquests treballadors autònoms poden accedir, des de l'1 de juny, a la prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat, sota uns certs requisits:

 • Alta en el règim especial corresponent i que estigui al corrent en el pagament de les cotitzacions des d'abans de l'1 d'abril de 2020.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l'activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l'activitat per compte propi inferiors als que va tenir en el primer trimestre del 2020.

La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i, igualment, el beneficiari estarà exonerat d'abonar les quotes i computa com a cotitzat.

 1. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms de temporada

Es manté, adaptant el període de referència que s'amplia a set mesos d'alta en el règim especial que correspongui, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i cal no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021.

 1. Artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura i professionals taurins

S'amplia fins al 30 de setembre de 2021 la durada aquesta prestació per desocupació i es reconeix un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Independentment de l'anterior, s'estipula que els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l'accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l'art. 2 RDL 17/2020, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021.

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d'activitats per compte propi o per compte d'altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Respecte als artistes, es permet que se'ls reconegui aquesta prestació als qui, una vegada finalitzat l'estat d'alarma, hagin pogut desenvolupar la seva activitat després. Com a nou requisit es requereix un mínim de cinc dies d'activitat entre l'11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, una quarta part dels vint dies exigits en l'accés extraordinari original del RDL 17/2020.

També s'amplia el període de cotització en el qual s'han de computar els dies exigits, a fi de reconèixer el subsidi per desocupació excepcional al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, de manera que el període de cotització mínim de trenta-cinc dies exigits per tenir dret al subsidi es computarà fins al 31 de maig de 2021, permetent, d'aquesta manera, tenir en consideració els dies que aquest personal hagi pogut treballar durant la pandèmia.

 1. Altres mesures laborals

7.1 Pla MECUIDA

Amb la finalitat que els treballadors assalariats puguin continuar adaptant la seva jornada laboral o sol·licitar una reducció de jornada, es prorroga el que s'estableix en l'art. 6 RDL 8/2020, el qual estableix que podran reduir la jornada fins al 100%, en les situacions previstes en l'article 37.6 de l'ET, si acrediten necessitats de conciliació i cura derivades de la crisi com és la cura a persones dependents. Aquesta reducció haurà de ser comunicada a l'empresa amb 24 hores d'antelació, amb la suficient justificació raonable i proporcionada en relació amb la situació de l'empresa.

Si el treballador ja gaudís d'aquest dret o d'algun altre dret de conciliació, podrà renunciar-hi temporalment o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals, tornant a la situació anterior una vegada acabi la crisi.

S'haurà d'evitar sancions per falta d'assistència a la feina per part del treballador davant la necessitat d'atendre la cura de persones a càrrec seu, configurant les garanties necessàries perquè les persones que estan en aquesta situació, no es vegin afectades negativament en l'àmbit laboral, establint alternatives com és el dret d'adaptació, enfront de l'absència durant tota la jornada.

 1. Bonificació per a la contractació indefinida de les persones amb capacitat intel·lectual límit

Es reconeix als ocupadors una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant quatre anys per la contractació indefinida de les persones amb capacitat intel·lectual límit, a l'efecte de promoure l'accés a l'ocupació d'aquestes persones.

 1. Professors associats de les universitats

Per al curs 2021-2022, s'eximeix del requisit d'acreditar l'exercici d'una activitat fora de l'àmbit universitari en els processos de renovació d'aquests contractes de professors associats.