Ampliat el termini per a la inscripció en el Registre Mercantil de professionals.

10/09/2019
Fiscal

Ampliat el termini per a la inscripció en el Registre Mercantil de professionals que prestin serveis a societats.

Coincidint amb l'últim dia dins del termini establert per a la inscripció en el Registre Mercantil d'aquells professionals que presten serveis a empreses, i després de la falta de publicació per part del Ministeri de Justícia del formulari per a realitzar la inscripció telemàtica en el Registre, el BOE del 4 de setembre publica la Instrucció de 30 d'agost de 2019, la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre la inscripció en el Registre Mercantil de les persones físiques professionals que presten serveis descrits en l'article 2.1.o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

A través d'aquesta Instrucció queden regulats tres aspectes importants:
1.Instrument tècnic per a la realització de la declaració.
2.el contingut d'aquesta.
3.el termini per a realitzar-la.

En el que al termini es refereix, aquest es veu ampliat passant a començar el dia 4 de setembre de 2019, tan aviat com estigui en funcionament l'aplicació informàtica en la seu electrònica del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya.

Pel que, l'alta haurà de realitzar-se a partir del dia 4 de setembre, però no més tard del 31 de desembre de 2019, per a totes aquelles persones físiques que vinguessin prestant els indicats serveis en l'exercici 2019 o amb anterioritat. En exercicis successius, la declaració haurà de formular-se, d'acord amb la llei, en el moment en què es comenci a prestar els indicats serveis.

La declaració a realitzar per les persones físiques professionals (com els advocats i assessors) que prestin els indicats serveis es realitzarà exclusivament de forma telemàtica, segons estableix la disposició addicional única, apartat 2, de la llei, en la redacció que li dóna el Reial decret llei 11/2018, de 31 d'agost, emprant a aquest efecte de forma obligatòria i exclusiva la plataforma que, d'acord amb la Llei 24/2001, utilitzen tots els Registres de la Propietat i Mercantils per a l'exercici de la funció pública registral.

Qui han d'inscriure's? (Article 2.1.o de la Llei 10/2010, de 28 d'abril)

"Les persones que amb caràcter professional i conformement a la normativa específica que en cada cas sigui aplicable prestin els següents serveis per compte de tercers: constituir societats o altres persones jurídiques; exercir funcions de direcció o de secretaris no consellers de consell d'administració o d'assessoria externa d'una societat, soci d'una associació o funcions similars en relació amb altres persones jurídiques o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; facilitar un domicili social o una direcció comercial, postal, administrativa i altres serveis afins a una societat, una associació o qualsevol altre instrument o persona jurídics; exercir funcions de fiduciari en un fideïcomís (trust) o instrument jurídic similar o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions; o exercir funcions d'accionista per compte d'una altra persona, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat de la Unió Europea i que estiguin subjectes a requisits d'informació concordes amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin l'adequada transparència de la informació sobre la propietat, o disposar que una altra persona exerceixi aquestes funcions".

La persona que realitzi la declaració ha de quedar completament identificada. El que vol dir que la mateixa s'haurà de realitzar, emprant un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació», tal com exigeix l'article 10.2 de laLey 39/2015, d'1 d'octubre.

El contingut de la declaració serà el següent:

Campos d'emplenament obligatori:
•Registre Mercantil en el qual, per correspondre's amb el seu domicili professional, ha de practicar-se la inscripció.
•Tipus de document d'identitat (amb dues alternatives: DNI, NIE).
•Número del document d'identitat (camp la coherència interna del qual, número-lletra, serà objecte de control pel sistema).
•Nom (camp de text lliure).
•Cognomeno/s (camp de text lliure).
•Nacionalitat (camp amb elecció dins d'un menú desplegable).
•Data de naixement (camp estructurat: dd/mm/aaaa).
•Domicili Professional (amb els camps corresponents al tipus de via, nom de la via, número, bloc, escala, planta, lletra, codi postal, municipi, província, país).
•Pertinença, com a col·legiat, a un Col·legi Professional (camp amb dues alternatives: Sí/No).
•Col·legi Professional (camp de text lliure).
•Número de Col·legiat (camp de text lliure).

Campos d'emplenament voluntari:
•Número de telèfon (camp de text lliure).
•Adreça de correu electrònic (camp de text lliure).
•Admet notificació electrònica (camp amb dues alternatives: Sí/No).
•Domicili per a notificacions, en el cas que es vulgui indicar un diferent del domicili professional, amb estructura anàloga al domicili professional.
•Observacions (camp de text lliure).

A més, la declaració deurà contenidor el text previst en l'apartat núm. 3 de la present Instrucció, complint així amb el que es preveu en l'article 2.1o) de la Llei 10/2010, de 28 d'abril.