Ampliació del termini de presentació de declaracions.

15/01/2021
Fiscal

Ampliació del termini de presentació de declaracions i autoliquidacions amb domiciliació de pagament per a contribuents afectats per la borrasca «Filomena»

Es publica al BOE l'ampliació del termini per a la presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. Els terminis de domiciliació que siguin fins al 15-01-2021, s'amplien fins a les 15.00 del 18-01-2021.

L'informem que al BOE del dia 14 de gener s'ha publicat l'Ordre HAC/5/2021, de 13 de gener, que estén el termini de domiciliació corresponent a la presentació de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries, per atendre les necessitats excepcionals derivades de la borrasca atmosfèrica «Filomena» que al seu pas per la península Ibèrica ha impedit i dificultat el normal desenvolupament de tota classe d'activitats.

S'estableix que els terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries assenyalades a l'annex II de l'Orde EHA/1658/2009, de 12 de juny, els terminis generals de presentació telemàtica d'autoliquidacions amb domiciliació de pagament que siguin fins al 15 de gener de 2021, s'amplien excepcionalment fins a les 15.00 hores del dia 18 de gener de 2021:

  • Sempre que el contribuent que efectuï la presentació s'hagi vist afectat pels efectes de la borrasca «Filomena»
  • Dins de l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat.

Sense perjudici del que es disposa anteriorment, el termini d'ingrés de les autoliquidacions no experimenta modificació, per la qual cosa el dia 20 de gener de 2021 o l'immediat hàbil posterior si el 20 fos inhàbil, s'haurà d'efectuar el deute de l'import domiciliat en el compte de l'obligat tributari.