Al gener: Model 165

01/01/2020
Fiscal

Si és aplicable la deducció per inversió en empreses de recent constitució, al gener ha de presentar el model 165.

Deducció. Si té una societat constituïda fa menys de tres anys i l'any passat va rebre fons dels socis (en la constitució o en un augment de capital), comprovi si es compleixen els requisits perquè algun d'ells pugui aplicar la deducció per inversió en empreses de recent creació. Anotació. Aquesta deducció és del 30% de la suma invertida (la inversió màxima amb dret a deducció és de 60.000 euros per inversor i any), i han de complir-se els següents requisits:
Que la participació del soci no superi el 40% del capital i que sigui temporal (ha de mantenir-la un mínim de tres anys i un màxim de dotze).
Que l'empresa sigui una SA o SL, exerceixi una activitat econòmica i compti amb els mitjans personals i materials necessaris per a desenvolupar-la. Anotació. A més, és necessari que la xifra dels seus fons propis a 1 de gener de 2019 no fos superior a 400.000 euros.

Model 165. Si la deducció és aplicable, el mes de gener l'empresa ha de lliurar als socis una certificació conforme compleix els requisits indicats, i presentar en Hisenda la “declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació” (model 165).