Al gener el Model 184.

08/01/2019
Fiscal

Si participa en una entitat en règim d'atribució de rendes, recordi que al gener ha de presentar el model 184...

Si participa en una entitat en règim d'atribució de rendes, recordi que al gener ha de presentar el model 184...

Atribució de rendes. Les entitats en règim d'atribució de rendes (les comunitats de béns o de propietaris, les societats civils que no tributen per Impost de societats, les herències jacents, etc.) estan obligades a presentar el model 184 si durant 2018 van desenvolupar activitats econòmiques o bé si, sense desenvolupar-les, van obtenir rendes per import superior a 3.000 euros. Per exemple:
Si una comunitat de veïns va percebre 2.500 euros en 2018 per cedir el terrat per a col·locar una tanca publicitària, no haurà de declarar.
En canvi, si una comunitat de béns amb activitat econòmica va prestar serveis per 1.000 euros, sí que haurà de fer-ho.

Dades. Aquest model ha de presentar-se durant el mes de gener i ha d'incloure, entre altres dades:
Les rendes obtingudes, classificades en funció de la seva tipologia (del capital mobiliari, del lloguer, d'activitats econòmiques, etc.), informant sobre quina part és imputable a cada partícip.
Les retencions suportes per la percepció d'aquestes rendes i la part d'aquestes que també sigui atribuïble a cada soci o comuner.

Informativa. Aquest model és només informatiu i no suposa el pagament de cap quantitat. Anotació. Són els partícips els qui han d'incloure en les seves declaracions d'IRPF, IRNR (si algun d'ells és no resident) o Impost de societats (si és una societat) els rendiments i retencions que els siguin atribuïbles i tributar per ells.

Al febrer el certificat. Perquè tots els partícips declarin correctament dits rendiments en les seves respectives declaracions, el mes de febrer l'entitat haurà de lliurar un certificat a cadascun d'ells informant-los dels rendiments i retencions que els han estat atribuïts en el model 184.