Ajuts per modernització de les Pimes

14/10/2021
Ajuts i Subvencions

Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d’un 20 % de les despeses en les petites empreses i d’un 10 % en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina.

Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d’un 20 % de les despeses en les petites empreses i d’un 10 % en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l’ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció. Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, biselladores, rebladores, serres, i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres. Els ajuts es podran sol·licitar fins al 2 de novembre de 2021.

Al BOE del dia 8 d'octubre de 2021, s'ha publicat l'Ordre ICT/1090/2021, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'efectua la convocatòria corresponent a 2021 de concessió de subvencions corresponents al "Plan de modernización de la máquina herramienta" de les petites i mitjanes empreses, per un import de 50 milions d'euros.

El pla pretén impulsar la renovació del parc de maquinària d'eina de les pimes espanyoles per potenciar la reactivació del sector industrial en el context de sortida de la crisi derivada de la COVID-19.

Es podran sol·licitar els ajuts des del 9 d'octubre fins al 2 de novembre.

Les inversions subvencionables hauran de complir alguna de les següents condicions: que suposin l'ampliació de la capacitat productiva; que suposin la diversificació de la producció en nous productes addicionals; o que impliquin un canvi essencial en el procés general de producció.

Entre les màquines subvencionables destaquen els torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, afiladores, polidores, brotxadores, premses mecàniques o hidràuliques, punxonadores, talladores, biselladores, rebladores, serres, i equips industrials per a la fabricació additiva, entre altres.

Els ajuts tenen la forma de subvenció i seran com a màxim d'un 20 % de les despeses en les petites empreses i d'un 10 % en el cas de les mitjanes empreses, amb un límit màxim de 175.000 euros per màquina. Les empreses disposaran d'un màxim de quinze mesos per a la realització de les inversions des de la data de la resolució de la concessió.

PROGRAMA

Plan de modernización de máquinas herramienta

FITXA TÈCNICA

Administració

Govern d'Espanya

Departament

Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme

Secretaria General d'Indústria

Empresa elegible

Pime industrial:

Activitats de producció industrial: CNAE secció C - Divisió 10-32

Activitats de valorització a escala industrial: secció 38.3x (autorització gestió residus)

- Activitats complementàries a la producció industrial: serveis de suport a empreses industrials: 82.92, 52.10,33,36

Activitats de servei a la indústria: 71.12, 71.20

*Durant mínim últims 3 anys

Finalitat subvenció

Reactivació del sector industrial

Conceptes subvencionables

Inversions en maquinària nova que suposin:

- Ampliació de la capacitat productiva

- Diversificació de la producció en nous productes addicionals

- Canvi essencial en el procés general de producció

Maquinària elegible: torns, fresadores, mandrinadores, trepants, roscadores, rectificadores, afiladores, polidores i moles, centres de mecanitzat, màquines especials i màquines trànsfer compostes d'unitats de mecanitzat, brotxadora, màquines d'electroerosió, màquines de centrar i recapçar, premses mecàniques, premses hidràuliques/pneumàtiques, servopremses, punxonadores, sistemes d'automatització industrial associats a màquines eina, equips independents d'inspecció i mesurament de peces mecanitzades, talladores/màquines de roscat, equilibradores, màquines per al conformat per a encintar peces de composites, paneladores per al treball de la xapa, serres, biselladores, mortasadores, línies de tall amb premsa, làser, dolls d'aigua, gas o ultrasons, màquines per al treball de barres, perfils i tubs, màquines per a fabricació i control de cargols i perns, màquines per a gravar, marcar o puntejar, rebladores, sorrejadores i equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva.

* Cal presentar almenys 3 ofertes de cada màquina (la data d'emissió no pot ser anterior a l'01-01-2021)

** Serà subvencionable l'adquisició mitjançant arrendament financer si l'empresa justifica la compra efectiva de les màquines abans de la fi del termini d'execució. També seran subvencionables les despeses d'instal·lació (exceptuant obra civil) i posada en marxa per part del proveïdor

Import mínim màquina €

70.000 €/màquina (sense IVA)

% màxim subvenció

- Empresa petita: màx. 20 %

- Empresa mitjana: màx. 10 %

Límit: màx. 175.000 €/màquina i 300.000 €/beneficiari

Règim de garanties

- S'exigirà la presentació del resguard de constitució de garantia abans de la resolució de concessió de la subvenció, davant la Caixa General de Dipòsits.

1. En efectiu

2. Aval per entitats de crèdit; establiments financers de crèdit o societat de garantia recíproca

3. Assegurança de caució atorgada per entitats asseguradores

4. Valors de deute de l'Estat.

- L'import total de la garantia serà del 100% de la subvenció proposada.

- Seran alliberades quan s'acrediti la realització de l'adquisició.

Estat

Pròxima obertura

Data inici presentacions

09-10-2021

Data final presentacions

02-11-2021

Període execució projecte

L'endemà a la presentació de la sol·licitud - màx. quinze mesos des de la resolució

Període justificació

Tres mesos després de la finalització de la inversió

Règim de concessió

Concurrència competitiva