Ajuts per els autónoms de l'hosteleria.

11/11/2020
Laboral

Quins ajuts poden sol·licitar els autònoms de l'hostaleria en les zones en les quals s'ha decretat el seu tancament?

Diverses comunitats autònomes han aprovat noves limitacions a diferents activitats econòmiques dins de les mesures per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19. Un dels sectors als quals afecten les noves restriccions és l'hostaleria amb el tancament de bars i restaurants, que només podran realitzar serveis de repartiment a domicili o de recollida en el local a Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Múrcia, Navarra i el País Basc. En altres comunitats com Andalusia, Galícia o La Rioja el tancament afecta determinats municipis. Davant aquesta situació, la Seguretat Social ha emès un criteri per facilitar l'accés dels hostalers a la prestació extraordinària per suspensió d'activitat. D'aquesta manera, podran sol·licitar-la aquells que presentin una declaració responsable que no es fa repartiment a domicili.

L'informem que diverses comunitats autònomes han aprovat noves limitacions a diferents activitats econòmiques dins de les mesures per lluitar contra la pandèmia de la COVID-19. Un dels sectors als quals afecten les noves restriccions és l'hostaleria amb el tancament de bars i restaurants, que només podran realitzar serveis de repartiment a domicili o de recollida en el local a Astúries, Castella i Lleó, Catalunya, Múrcia, Navarra i País Basc. En altres comunitats com Andalusia, Galícia o La Rioja el tancament afecta determinats municipis.

Amb aquesta situació, i després de dialogar amb les principals associacions de treballadors autònoms, la Seguretat Social ha emès un criteri per facilitar l'accés dels hostalers a la prestació extraordinària per suspensió d'activitat. D'aquesta manera, podran sol·licitar-la aquells que presentin una declaració responsable que no es fa repartiment a domicili.

Amb aquest canvi normatiu, els autònoms d'hostaleria poden accedir a diferents tipus d'ajuts:

Si no disposen de repartiment a domicili ni de recollida en el local:

  • Prestació extraordinària per suspensió d'activitat mitjançant sol·licitud en la mútua corresponent i declaració responsable que no es fa repartiment a domicili.
  • Prestació compatible amb l'activitat (més generosa) si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l'últim trimestre de l'any passat.

Si realitzen repartiment a domicili o de recollida en el local:

  • Prestació compatible amb l'activitat si estimen que la seva facturació ha caigut un 75% respecte a l'últim trimestre de l'any passat

Què és la prestació extraordinària per suspensió d'activitat?

Des del 1 d'octubre, els treballadors per compte propi que es vegin afectats per una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 poden sol·licitar la prestació extraordinària per suspensió d'activitat.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Si ets família nombrosa, aquesta quantitat s'incrementarà un 20% i es reduirà al 40% de la base per al cas que convisquin en un mateix domicili persones amb vincles familiars o anàlegs on dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació.

La prestació es percebrà des de l'endemà a l'adopció de la mesura de tancament fins a l'últim dia del mes en què se n'acordi l'aixecament. A més, l'autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, però aquest període li comptarà com a període cotitzat. L'exoneració de quotes s'estendrà des del primer dia del mes en què s'adopta la mesura de tancament fins a l'últim dia del mes següent en què s'aixequi aquesta mesura.

Pot ampliar la informació, amb els requisits i la resta de mesures per a negocis afectats pel tancament temporal de la seva activitat en aquesta guia pràctica.

Prestació compatible amb l'activitat

Per a aquells autònoms que no tinguin clausurat el seu negoci, continua vigent la prestació compatible amb l'activitat que es va posar en marxa després del consens amb les principals associacions d'autònoms el mes de juny passat i que ha estat prorrogada fins al 31 de gener de 2021.

Per accedir a aquesta ajut és necessari acreditar una reducció de la facturació del 75% en el quart trimestre del 2020 respecte al mateix període de l'any anterior. No obstant això, els beneficiaris no necessiten esperar al final del trimestre, sinó que poden sol·licitar aquesta prestació quan compleixin els requisits i, després, acreditar-los documentalment un cop el trimestre hagi vençut.

Aquesta prestació ascendeix al 70% de la base reguladora, és a dir, un mínim de 661 euros, i inclou l'abonament de la quota per contingències comunes, que es retorna al treballador. D'aquesta manera, aquesta nòmina inclou tant l'import de les prestacions com el de les cotitzacions per contingències comunes que els hagués correspost ingressar.

Per conèixer detalladament tots els ajuts per als autònoms vigents fins al pròxim 31 de gener pot consultar aquesta informació.