Ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall a Catalunya.

21/01/2021
Ajuts i Subvencions

Ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 m2, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la COVID-19.

Termini sol·licituds: es determinarà a la convocatòria corresponent. Pendent de publicació

 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació prevista. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l'ordre cronològic de presentació de les sol·licituds.

 És podrà presentar una sol·licitud per cada establiment del qual sigui titular el beneficiari.

 Model normalitzat (http://canalempresa.gencat.cat), (http://ccam.gencat.cat) (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Objectiu: reactivar el sector del comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la Resolució SLT/1/2021 (DOGC 05-01-2021)  mitjançant la qual és van adoptar una sèrie de noves en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori català (tancament a partir del 7 de gener), i la Resolució SLT/67/2021 (DOGC 17-01-2021) que prorrogue les mesures adoptades per la Resolució SLT/1/2021 (fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021).

 Persones beneficiàries: autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres o els autònoms i pimes de comerç al detall de productes no essencials en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, i que hagin estat obligats a tancar en base a la Resolució SLT/1/2021, i la Resolució SLT/67/2021.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiment o local d'un centre o recinte comercial, aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer.

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu al territori català.

Requisits: acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que en base a les resolucions esmentades, van haver de suspendre les seves activitats.

Quantia:

  • Establiments de comerç al detall de productes no essencials amb una superfície superior als 400 metres quadrats: Aportació única de 3.750 € per establiment.
  • Establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials: Aportació única de 3.750 € per establiment.

L'atorgament d'aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.