Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

17/03/2021
Fiscal

Com ja l'hem informat, al BOE del dia 13 de març, s'ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, que entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d'ajuts directes.

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d'un fons dotat amb 7.000 milions d'euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d'empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d'almenys el 30%. L'assignació dels fons es realitzarà seguint els criteris de: l'impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, l'impacte de la crisi en la desocupació i impacte en la desocupació juvenil. Caldrà justificar el manteniment de l'activitat que dóna dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’haurà de retornar. Els destinataris d'aquests ajuts hauran d'acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l'Annex I del RDL 5/2021.

Com ja l'hem informat, al BOE del dia 13 de març, s'ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, que entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d'ajuts directes (7.000 milions d'euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses i autònoms.

Qui pot accedir a aquests ajuts?

Les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d'establiment permanent.

En concret, els beneficiats són les empreses i autònoms del sector de l'hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats establerts en el Reial decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l'hostaleria, comerç a l'engròs i detallista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives. 

La seva activitat ha d'estar inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l'Annex I del RDL 5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor.

Destinataris dels ajuts

CNAE-2009

Descripció activitat

0710

Extracció de minerals de ferro.

1052

Elaboració de gelats.

1083

Elaboració de cafè, te i infusions.

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

1413

Confecció d'altres peces de vestir exteriors.

1419

Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.

1420

Fabricació d'articles de pelleteria.

1439

Confecció d'altres peces de vestir de punt.

1811

Arts gràfiques i serveis relacionats.

1812

Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

1813

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

1814

Enquadernació i serveis relacionats.

1820

Reproducció de suports gravats.

2051

Fabricació d'explosius.

2441

Producció de metalls preciosos.

2670

Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.

2731

Fabricació de cables de fibra òptica.

3212

Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3213

Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat.

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.

4617

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

4624

Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

4634

Comerç a l'engròs de begudes.

4636

Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria.

4637

Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies.

4638

Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris.

4639

Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

4644

Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

4648

Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.

4719

Altre comerç detallista en establiments no especialitzats.

4724

Comerç detallista de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

4725

Comerç detallista de begudes en establiments especialitzats.

4741

Comerç detallista d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

4751

Comerç detallista de tèxtils en establiments especialitzats.

4762

Comerç detallista de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.

4771

Comerç detallista de peces de vestir en establiments especialitzats.

4772

Comerç detallista de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.

4777

Comerç detallista d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

4782

Comerç detallista de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats.

4789

Comerç detallista d'altres productes en parades de venda i mercats.

4799

Altre comerç detallista no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni mercats.

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

4932

Transport per taxi.

4939

Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.a.

5010

Transport marítim de passatgers.

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

5110

Transporte aeri de passatgers.

5221

Activitats annexes al transport terrestre.

5222

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

5223

Activitats annexes al transport aeri.

5510

Hotels i allotjaments similars.

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada.

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

5590

Altres allotjaments.

5610

Restaurants i establiments de menjars.

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

5629

Altres serveis de menjars.

5630

Establiments de begudes.

5813

Edició de diaris.

5914

Activitats d'exhibició cinematogràfica.

7420

Activitats de fotografia.

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712

Lloguer de camions.

7721

Lloguer d'articles d'oci i esportius.

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

7729

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

7733

Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.

7734

Lloguer de mitjans de navegació.

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri.

7739

Lloguer d'altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.a.a.

7911

Activitats de les agències de viatges.

7912

Activitats dels operadors turístics.

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades que s'hi relacionen.

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

8230

Organització de convencions i fires de mostres.

8299

Altres activitats de suport a les empreses.

9001

Arts escèniques.

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

9004

Gestió de sales d'espectacles.

9102

Activitats de museus.

9103

Gestió de llocs i edificis històrics.

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

9200

Activitats de jocs d'atzar i apostes.

9311

Gestió d'instal·lacions esportives.

9313

Activitats dels gimnasos.

9319

Altres activitats esportives.

9321

Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

9523

Reparació de calçat i articles de cuir.

9525

Reparació de rellotges i joieria.

9601

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.

9604

Activitats de manteniment físic.

Quins són els ajuts?

Aquesta línia constarà de dos compartiments: un de 5.000 milions, que es destinarà al conjunt de comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries. L'assignació dels fons es realitzarà seguint els criteris de: l'impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, l'impacte de la crisi en la desocupació i l'impacte en la desocupació juvenil.

Caldrà justificar el manteniment de l'activitat que dóna dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s'haurà de retornar.

Els destinataris d'aquests ajuts hauran d'acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l'Annex I (vegeu quadre anterior).

Estimació objectiva

També podran fer-ho a través de la seva declaració, els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) adscrits a algun dels 114 sectors definits en l'annex del reial decret llei.

Grups consolidats

En el cas de grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada, s'entendrà com a destinatari a l'efecte del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren, per la qual cosa el volum d'operacions a considerar per determinar la caiguda de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformen el grup.

Qui no pot sol·licitar els ajuts?

Queden fora dels ajuts els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que no compleixin els requisits establerts esmentats i que en la declaració impositiva corresponent de 2019 hagin declarat en IRPF un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hi ha aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, ho hagi resultat la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Aquesta informació la hi facilitarà l'Administració Tributària corresponent, a petició de les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.

S'exigirà que els que rebin ajuts no tinguin deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. A més, les empreses no podran repartir dividends, ni augmentar el sou dels seus directius durant els dos anys posteriors a rebre els ajuts.

Els sol·licitants no han d'haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

No han d'haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració en haver estat declarats amb fermesa culpables.

A més, s'hauran de trobar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics i al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No han d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que n'hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

No hauran de ser residents en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.

Quins criteris s'aplicaran?

Les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades d'establir els criteris per als ajuts per destinatari, de manera que no se superin els següents límits màxims:

  1. a) 000 € quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques.

S'estableix que l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s'aplicaran al grup en el seu conjunt. Balears i Canàries podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims dels ajuts.

  1. b) Per a aquells empresaris i professionals que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà:
  • D'una part, el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • D'altra banda, el 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

Exemple:

  • VOLUM 2019: 100.000 €
  • VOLUM 2020: 50.000 €
  • CAIGUDA SUPERIOR AL 30%? = SÍ
  • AJUT= 40% SOBRE 35.000 = 14.000 €

Determinació de les condicions

Les comunitats autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla determinaran els paràmetres a aplicar per als supòsits d'altes o empreses creades entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, d'empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i d'empresaris o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019.

L'Ordre del Ministeri d'Hisenda de desenvolupament del Reial decret llei establirà el criteri de distribució de la caiguda de l'activitat.

Respecte als terminis, segons va assegurar la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en un mes i deu dies aproximadament es formalitzarà aquesta Ordre de repartiment a les comunitats i els convenis se signaran. Les comunitats ja tenen tots els instruments necessaris per realitzar la distribució, la qual cosa farà que el repartiment sigui més senzill.

Quan es tracti d'empresaris, professionals o entitats que el seu volum d'operacions en 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d'euros i que no apliquin el règim de grups en l'impost sobre societats solament podran concórrer a la convocatòria realitzada per la comunitat autònoma o, en el seu cas, les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la qual se situï el seu domicili fiscal.

Els grups i els empresaris, professionals o entitats que el seu volum d'operacions en 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.

Justificació de la concessió

En el primer trimestre de 2022, les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla remetran al Ministeri d'Hisenda un estat d'execució de l'exercici, indicant les quanties totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments realitzats durant l'any.