Ajut extraordinari i puntual. Catalunya.

09/11/2020

Mesures econòmiques de suport a les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. Catalunya

Objecte i finalitat de l'ajut: ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros, que té per finalitat afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i a les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i de les derivades de la declaració d'estat d'alarma.

 

Termini sol·licituds: Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del primer dia hàbil següent a la publicació d'aquesta Resolució al DOGC (publicat el 06-11-2020). El termini estarà obert fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària destinada a l'ajut i, com a màxim, fins a les 15.00 hores del desè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

 

Un cop emplenat el formulari de sol.licitud normalitzada, s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

 

Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat de sol·licitud i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, sòcia d'una microempresa o d'una cooperativa.

 

Persones beneficiàries:

 

  1. a) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec.

 

No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019. (l’art.4.3 de la convocatòria estableix la manera de calcular la mitjana)

 

  1. b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l'activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec.

 

No poden sol·licitar l'ajut si el sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte aliè és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any anterior a 2019.

 

  1. c) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis.

 

En aquest cas, el nombre de socis no pot ser superior a tres, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019

 

A més, no poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes d'empreses amb personalitat jurídica en les quals el sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte aliè és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

 

  1. d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d'acord amb la mitjana de socis de l'any 2019.

 

No poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de les cooperatives donades d'alta com autònoms al RETA en què el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies és superior a 6, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

 

No poden sol·licitar l'ajut les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Requisits: la persona beneficiaria ha de complir els requisits següents:

 

  • Ser persona treballadora autònoma d'acord amb els criteris i límits anteriors.

 

  • Ha de tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

 

  • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l'1 d'octubre de 2020, i com a mínim fins el 31-12-2020.

 

  • Les persones físiques empresàries han d'estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en els supòsits que sigui obligatori.

 

  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

 

  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros d'acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l'IRPF per als tres primers trimestres de l'any 2020 o document probatori equivalent per a les persones treballadores autònomes no obligades a fer declaracions trimestrals de l'IRPF. En cas de persones treballadores autònomes que l'alta com a treballador o treballadora autònoma hagi estat posterior a l'1 de gener de 2020, el càlcul de l'import màxim del rendiment net de l'activitat es farà amb el prorrateig dels dies d'alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l'import de 13.150 euros.

 

 

Altres requisits: la persona beneficiaria ha de ser la titular del compte bancari que ha comunicat a la sol·licitud d'ajut

 

 

Declaracions responsables: L'acreditació dels requisits indicats s'ha de fer mitjançant les declaracions responsables que estan incorporades en el formulari de sol·licitud

 

Compatibilitat

 

És compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020 (subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020 de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per a fer front a la COVID-19).

 

També es compatible amb estar en alta al règim general de la seguretat social contractat per compte aliena, així com també és compatible l'alta en els seus règims integrats, sempre que es compleixin els requisits establerts.