Ajuda per a treballadors, autònoms i aturats, i altres mesures econòmiques

27/06/2022
Fiscal

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret llei pel qual s'adopten mesures urgents en el marc del Pla Nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.

Ajuda de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats
El Reial decret llei inclou l'aprovació d'una ajuda de 200 euros per a rendes baixes. En concret, la normativa contempla que els assalariats, autònoms i aturats inscrits en les oficines d'ocupació puguin percebre un pagament únic de 200 euros.

Per a rebre aquesta ajuda, els beneficiaris han de residir en llars en els quals la suma de les rendes que percebin els convivents sigui inferior a 14.000 euros en 2021 i el patrimoni dels quals descomptant l'habitatge habitual no superi els 43.196,4 euros.

S'exclou d'aquesta ajuda als qui ja cobrin l'Ingrés Mínim Vital o rebin pensions del Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat. Per a aquests col·lectius, el Reial decret llei contempla mesures concretes com la pròrroga de l'increment del 15% de l'Ingrés Mínim Vital o de les pensions no contributives, que implica increments anuals superiors als 200 euros.

L'organisme encarregat de la gestió d'aquesta ajuda, que requerirà sol·licitud prèvia pels beneficiaris, serà l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Rebaixa de l'IVA de la llum
La principal novetat fiscal del Reial decret llei aprovat aquest dissabte és la rebaixa de l'IVA de la llum del 10% al 5% fins al 31 de desembre de 2022.

La nova baixada de l'IVA de la llum es produeix en els mateixos termes en els quals estava vigent. És a dir, afecta als consumidors amb una potència contractada inferior o igual a 10 kW, sempre que el preu mig aritmètic del mercat majorista de l'electricitat corresponent al mes anterior al de l'últim dia del període de facturació hagi superat els 45 euros per MWh.

Aquesta rebaixa de l'IVA permet reduir la factura a 27,7 milions de llars, autònoms i empreses. El tipus del 5% en l'IVA s'aplica també al 72,5% dels contractes de subministrament d'electricitat d'empreses i negocis (no domèstics).

El gravamen del 5% s'aplicarà també per als consumidors vulnerables severs i en risc d'exclusió, amb independència de la potència contractada o del preu de l'electricitat.

Així mateix, l'Impost Especial sobre l'Electricitat, que el Govern ja va rebaixar al setembre de 2021 d'una mena del 5,1% al 0,5%, mantindrà aquest gravamen mínim que permet la normativa de la Unió Europea fins al 31 de desembre de 2022.

El decret també manté la suspensió durant tot 2022 de l'Impost del Valor de la Producció d'Energia Elèctrica (IVPEE), un tribut que grava amb un 7% els ingressos obtinguts per la venda de l'electricitat en el mercat majorista i es repercuteix en el preu d'aquest mercat i en la factura final.

D'altra banda, el Reial decret llei també inclou prorrogar la rebaixa de l'IVA del 4% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús fins al 31 de desembre de 2022.

Bonificació del carburant
Una altra de les mesures que es prorroguen en el Reial decret llei és la bonificació extraordinària de 20 cèntims per litre de combustible que va començar a funcionar l'1 d'abril i estava prevista la seva finalització el 30 de juny, però es prolonga fins al 31 de desembre de 2022.

Així mateix, s'estenen les ajudes directes per al sector gasintensivo a altres activitats d'aquest àmbit.

Pujada de l'Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives
El Govern ha aprovat un augment transitori, durant sis mesos, del 15% de les nòmines d'Ingrés Mínim Vital i de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa. Aquest increment transitori estarà en vigor des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre d'enguany.

En el cas de l'Ingrés Mínim Vital, l'increment s'efectua sobre el conjunt de la nòmina, és a dir, incloent-hi el complement d'ajuda a la infància en aquelles llars que el percebin.

Liquiditat per a les empreses
El Consell de Ministres també ha prorrogat durant tres mesos els ajornaments especials de les quotes a la Seguretat Social a un interès molt reduït -del 0,5%, set vegades inferior a l'habitual- per a sectors especialment afectats per la conjuntura econòmica actual:

Empreses amb treballadors en alta en el Règim General de la Seguretat Social i els treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que desenvolupin la seva activitat en el sector del transport urbà i per carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 i 4942), la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos de setembre a novembre de 2022, en el cas de treballadors autònoms.
Empreses i treballadors inclosos en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022.
Les empreses incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris i els treballadors inclosos en el Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris, la meritació del qual tingui lloc entre els mesos de juliol a setembre de 2022, en el cas d'empreses, i entre els mesos d'agost a octubre de 2022, en el cas de treballadors autònoms
Pròrroga de les rebaixes dels preus energètics
D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat prorrogar fins a final d'any diverses mesures destinades a protegir els consumidors de l'escalada dels preus energètics per la guerra a Ucraïna, com el reforç del bo social elèctric.

S'ha decidit mantenir els vigents descomptes extraordinaris del bo social elèctric per als consumidors vulnerables i vulnerables severs, situats en el 60% i el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivament, durant tot l'any 2022.

En relació amb la Tarifa d'Últim Recurs de gas natural (TUR), al març es va decidir mantenir el límit del 15% a l'increment màxim del cost de la matèria primera en la seva fórmula de càlcul per a les revisions de l'1 d'abril i del pròxim 1 de juliol. Ara aquesta mesura s'aplicarà també en les pròximes revisions de l'1 d'octubre i l'1 de gener de 2023.

Igualment es mantindran les mesures de flexibilització de la contractació de subministrament de gas natural per a la indústria, de manera que les empreses puguin adaptar els seus contractes a les seves pautes de consum.

Respecte als contractes elèctrics a preu fix a llarg termini, l'Executiu prorroga la minoració dels beneficis extraordinaris obtinguts per les empreses elèctriques gràcies a la repercussió dels preus de la generació amb gas sobre la generació inframarginal (minoració de gas). Igual que ara, únicament resultaran exempts els contractes amb preus de cost d'energia inferiors a 67 €/MWh.

Congelació de la bombona de butà en 19,55 euros
Una de les noves mesures de protecció als consumidors del Reial decret llei aprovat pel Govern és la congelació del preu dels gasos liquats de petroli envasats (bombona de butà). El preu de 19,55 euros, fixat en l'última revisió, el passat 12 de maig, es mantindrà fins a cap d'any.

Suspensió de desnonaments
Sobre aquest tema, s'ha ampliat fins al 31 de desembre de 2022 de diverses mesures impulsades en els últims reials decrets llei sobre desnonaments.

Les mesures contemplen:

L'ampliació fins al 31 de desembre de 2022 de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s'enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l'acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, inclosos aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d'arrendament, quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d'edat a càrrec.
En aquest últim supòsit, s'estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d'aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi de que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per a donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els que la suspensió mai podrà dictar-se i són:

a) Quan l'habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.

b) Quan s'hagi produït en un immoble de propietat d'una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.

c) Quan l'entrada o permanència en l'immoble s'hagi produït mediant intimidació o violència sobre les persones.

d) Quan existeixin indicis racionals que l'habitatge s'estigui utilitzant per a la realització d'activitats il·lícites.

e) Quan es tracti d'immobles destinats a habitatge social i ja s'hagués assignat l'habitatge a un sol·licitant.

f) Que l'entrada en l'immoble s'hagi produït amb posterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei.

Igualment, en cas que no s'ofereixi una solució residencial en els tres mesos següents des de l'emissió de l'informe dels serveis socials, els propietaris de l'immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s'acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

S'estén el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l'habitatge afectats per la suspensió extraordinària prevista en el citat Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l'àmbit de l'habitatge i en matèria de transports.
Aquest termini era d'un mes des de la finalització de la vigència de les mesures. Amb l'ampliació fins al 31 de desembre de 2022 prevista per a aquestes mesures, el nou termini en el qual es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de gener de 2023.

Mesures sobre el lloguer d'habitatges
El Consell de Ministres també ha aprovat la pròrroga de la limitació extraordinària de l'actualització anual de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge que impedeix pujades superiors al 2 per cent.

A través d'aquesta mesura, la persona arrendatària d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual la renda del qual hagi de ser actualitzada perquè es compleixi la corresponent anualitat de vigència d'aquest contracte, des de l'entrada en vigor del reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, podrà negociar amb l'arrendador l'increment que s'aplicarà en aquesta actualització anual de la renda, establint-se que, en absència de pacte, la renda del contracte no podrà actualitzar-se per sobre de la variació experimentada per l'Índex de Garantia de Competitivitat, un índex situat actualment en el 2% i que no pot superar aquest percentatge d'acord amb la seva definició.

D'acord amb la regulació prorrogada, la quantia de l'increment a aplicar en la renda del contracte serà l'establerta en un nou pacte entre arrendador i arrendatari, establint-se que, en cas de no aconseguir-se dita nova pacte entre les parts, l'increment de la renda no podrà excedir en cap cas de la referida variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització.

A més, es continua mantenint que en el cas que l'arrendador sigui una gran forquilla, el pacte a aconseguir entre propietari i inquilí no podrà suposar un increment superior a la variació anual de l'Índex de Garantia de Competitivitat a data d'aquesta actualització, entenent-se com a gran forquilla aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d'ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m² d'ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

Reducció de l'abonament transport
El Reial decret llei inclou ajudes directes del 50% en els títols multiviatge dels serveis ferroviaris prestats per Renfe sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalia, Mitjana distància i Avant), així com als títols multiviatge de les concessions estatals de serveis públics de transport regular de viatgers d'ús general per carretera, que s'adquireixin en aquest període i en les mateixes condicions.

En aquest sentit, el Govern finançarà també una reducció d'un 30 per cent el preu de tots els abonaments i títols multiviatge en els serveis de transport públic col·lectiu terrestre de competència autonòmica o local, venuts entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, i la vigència del qual s'emmarqui en aquest període.

Les ajudes es concediran a les comunitats autònomes i entitats locals que es comprometin a implantar una reducció del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i volta, dels serveis de transport terrestre de la seva competència, en un percentatge d'un 30% respecte al vigent a l'entrada en vigor del Reial decret llei, per al període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022, amb les limitacions que s'estableixin per Ordre Ministerial de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En el cas d'abonaments de transport de caràcter anual que hagin estat adquirits amb anterioritat a l'entrada en vigor del Reial decret llei, l'administració competent podrà decidir si habilita un sistema per a permetre la devolució a l'usuari de la part proporcional que correspongui al 30% del període de quatre mesos.

La distribució de les ajudes entre les comunitats autònomes i entitats locals es durà a terme mitjançant els criteris objectius de demanda, d'oferta o de població que es determinin en la metodologia que s'aprovarà per Ordre Ministerial de la persona titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana abans del 15 de juliol de 2022, i que serà publicada en la Seu Electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

La reducció de tarifes també serà aplicable als títols multiviatge dels serveis ferroviaris prestats per Renfe sotmesos a Obligacions de Servei Públic (Rodalia, Mitjana distància i Avant). En el cas dels serveis competència de l'Administració General de l'Estat la mesura és aplicable obligatòria, així com en les concessions estatals de serveis públics de transport regular de viatgers d'ús general per carretera, per als bitllets multiviatge, exclòs l'anada i volta, que s'adquireixin en tots dos casos entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2022 i la vigència del qual s'emmarqui en aquest període. En tots dos casos la reducció serà del 50%.

Les ajudes són compatibles i acumulables amb qualsevol altra subvenció o ajuda que pugui estar-se concedint als usuaris del transport amb la finalitat de reduir el preu final d'abonament dels bitllets multiviatge expedits pels prestadors del servei.

Aquestes ajudes es finançaran mitjançant un crèdit extraordinari de 221 milions d'euros, sent en tot cas voluntària per a les administracions gestores dels diferents serveis, que disposaran dels mesos de juliol i agost per a dur a terme els ajustos tècnics necessaris per a implementar la reducció del preu a partir de l'1 de setembre.
 

Sostenibilitat del sector del transport de mercaderies per carretera
La invasió russa d'Ucraïna ha derivat en un augment del cost dels combustibles extraordinari, que genera un gran impacte en les empreses de transport de mercaderies per carretera.

Davant aquesta situació, en primer lloc, el Reial decret llei modifica la Llei 15/2009, d'11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies, per a establir l'obligació que, en els contractes de transport per carretera que tinguin per objecte un únic enviament, totes les factures per serveis realitzats entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2022, reflecteixin de manera desglossada el cost del combustible necessari per a la realització del transport.

Per a determinar el cost del combustible en aquest tipus de contractes, es prendrà com a referència el preu mig setmanal del gasoil d'automoció amb impostos que es reculli en el "*Oil *Bulletin" de la Unió Europea per a Espanya.

Es tracta d'una mesura temporal extraordinària.

En segon lloc, s'aprova una modificació temporal, des de l'entrada en vigor del Reial decret llei fins al 31 de desembre de 2022, de les fórmules aplicables per a la revisió del preu del transport per carretera en funció de la variació del preu del combustible, perquè recullin el pes real del cost del combustible en l'estructura de costos de les empreses, en funció de la mena de vehicles, en el context actual, i de conformitat amb el que reflecteix l'Observatori de costos del transport de mercaderies per carretera.

Mesures per l'erupció de la Palma
El Reial decret llei també prorroga diverses de les mesures de suport a l'illa de la Palma per a afrontar la reconstrucció després de l'erupció del volcà Cimera Vella. En aquest àmbit, es prorroguen els ajornaments especials establerts pel RDL 20/2021 i ja prorrogats pel RDL 2/2022, que podran sol·licitar-se en relació amb el pagament de les quotes que es reportin entre els mesos de juny a agost de 2022, en el cas de les empreses, i entre els mesos de juliol i setembre de 2022, en el cas dels autònoms.

A més, s'estenen durant sis mesos més, fins al 31 de desembre de 2022, l'aplicació de les mesures relatives als ERTO de força major temporal i a les prestacions per cessament d'activitat per a autònoms posades en marxa o prorrogades en l'RDL 2/2022 per a ajudar als afectats per l'erupció volcànica: la prestació per cessament d'activitat per als quals s'hagin vist obligats a cessar en la seva activitat, la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per una suspensió temporal de la seva activitat a conseqüència dels danys ocasionats per l'erupció i la prestació extraordinària per cessament d'activitat per a aquells que hagin vist afectades les seves activitats arran dels danys soferts per l'erupció.

Mesures de suport al sector agrícola, ramader, pesquer i aqüícola
Finalment, la norma inclou un nou paquet de mesures de suport per al sector agrícola, ramader, pesquer i aqüícola emmarcat en el Reial decret llei pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per a respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per a fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma.

En el cas del sector agrari i pesquer, aquestes mesures es concreten en sengles ampliacions de 60 milions d'euros en la línia d'ajuda a la contractació d'assegurances agràries, i de 12 milions en les subvencions a l'obtenció de finançament del sector agrari, pimes agroalimentàries i operadors del sector pesquer i aqüícola.

Amb caràcter horitzontal, es manté fins al 31 de desembre el descompte de 0,20 euros per litre de combustibles que beneficia al conjunt de la ciutadania i s'estableix una ajuda d'Estat, de fins a 400.000 euros per beneficiari, per a indústries intensives en consum de gas, com per exemple els productors de fertilitzants.

A més, amb caràcter retroactiu, del 24 al 30 de juny, es compensarà a la flota espanyola que pesca en aigües internacionals i reposta fora d'Espanya que també es beneficiarà de la compensació per l'increment del preu del combustible prevista en els fons europeus.

El Fons Europeu Marítim per a la Pesca i l'Aqüicultura (*FEMPA) permet la compensació al sector pesquer i aqüícola per les despeses addicionals incorregudes a conseqüència de la guerra a Ucraïna perquè puguin fer front a la pujada de costos. A més, s'incorpora un mètode simplificat de càlcul de l'increment dels costos per al sector, la qual cosa agilitarà l'aplicació de les mesures compensatòries previstes.

Mesures de suport al sector agrari
Entre les mesures aprovades destaca l'increment de 60 milions d'euros en la dotació pressupostària destinada a subvencionar les assegurances agràries, la qual cosa permetrà augmentar en 10 punts percentuals la subvenció basi, és a dir, la que reben tots els assegurats, segons la modalitat triada en el moment de la contractació.

S'aplicarà en aquelles línies que iniciïn la contractació entre l'1 de setembre de 2022 i el 31 d'agost de 2023, i abasten el període d'un any complet.

L'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (*ENESA) proposarà de manera immediata la modificació de l'actual Pla d'Assegurances Agràries Combinades, per a poder aplicar aquest augment de la subvenció a partir de l'1 de setembre en línies d'assegurances.

Aquesta nova mesura permetrà incrementar el percentatge mitjà de subvenció del ministeri sobre el cost total de la prima.

Suport a les línies de finançament ICO-MAPA-*SAECA
Finalment, en matèria de finançament, s'amplia el pressupost de les línies de suport establertes en el Reial decret llei 4/2022, de 15 de març, de mesures urgents de suport al sector agrari i pesquer davant la pèrdua de rendibilitat i per causa de la sequera.

L'ampliació respon a la demanda del sector a aquestes mesures de suport, fruit del conveni entre el MAPA, l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i Societat Anònima Estatal de Caució Agrària (*SAECA). El passat 20 de maig es va obrir el termini d'enviament de sol·licituds d'aval de *SAECA per a les dues línies convocades, i fins al moment s'han rebut més 2.800 sol·licituds d'ajuda per un import aproximat de 100 milions d'euros, amb el que s'ha consumit, en tot just un mes, la totalitat del crèdit disponible destinats a subvencionar el cost de l'aval, i més del 70% dels 10 milions d'euros destinats pel ministeri a les bonificacions del principal dels crèdits.

El pressupost de la línia ICO-MAPA-*SAECA s'amplia en 10 milions d'euros amb aquesta pròrroga i el pressupost total s'eleva ara a 20 milions d'euros, amb el que augmenta el potencial de crèdits subvencionats fins a 220 milions d'euros i 4.300 beneficiaris.

Aquesta ajuda, destinada a explotacions agràries i operadors del sector de la pesca i l'aqüicultura, consisteix en la bonificació del 7% del principal dels préstecs, amb una quantia màxima de 10.000 euros per beneficiari. La bonificació ascendeix al 10% en el cas d'explotacions ramaderes i operadors econòmics del sector de la pesca i l'aqüicultura. Es financen préstecs de fins a 100.000 euros amb un termini de fins a 15 anys, amb períodes de carència de fins a 3 anys, segons la durada del préstec.

D'altra banda, s'incrementa en 2 milions d'euros, en aquest reial decret llei de pròrroga, el pressupost de la línia de subvenció d'avals de *SAECA, amb el que aconsegueix un import de 4.734.380 euros. El termini de sol·licitud s'amplia fins a l'1 de maig de 2023. El potencial de la línia augmenta així fins a 120 milions d'euros de crèdit subvencionat i 3.400 beneficiaris.