Ajornament i moratòria de les cotitzacions.

27/04/2020

Per a superar les dificultats derivades del coronavirus, s'han aprovat algunes mesures per a demorar l'ingrés de les cotitzacions de les empreses i dels autònoms. Verifiqui si li interessa acollir-se a elles.

Per a superar les dificultats derivades del coronavirus, s'han aprovat algunes mesures per a demorar l'ingrés de les cotitzacions de les empreses i dels autònoms. Verifiqui si li interessa acollir-se a elles.

Fins ara. Amb caràcter general, les empreses poden sol·licitar un ajornament del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social, excepte de les quotes corresponents a accidents de treball, a malalties professionals i a les aportacions dels treballadors (la quota obrera). Anotació. Doncs bé, a causa de les dificultats derivades del coronavirus, s'han millorat les condicions per a demanar un ajornament i s'ha aprovat una moratòria en el pagament de les cotitzacions.
D'una banda: ajornament

Menys interès. A aquest efecte, les quotes que s'hagin d'ingressar entre els mesos d'abril i juny de 2020 es podran ajornar aplicant un tipus d'interès del 0,5% (en lloc del tipus d'interès del 3% que s'aplica amb caràcter general en els ajornaments). Anotació. Per a això, la sol·licitud s'ha de realitzar durant els deu primers dies naturals d'aquests mesos (si desitja ajornar les quotes dels tres mesos, haurà de presentar tres sol·licituds, una en cada mes). En la pràctica:

Empreses. En el cas de les empreses, les quotes de març (que s'ingressen a l'abril), les d'abril (que s'ingressen al maig) i les de maig (que s'ingressen al juny) poden acollir-se a aquest ajornament amb l'interès reduït. Atenció! Si la sol·licitud de l'ajornament es realitza passat el dia 10 de cadascun dels mesos (d'abril, de maig i de juny), l'ajornament anirà lligat a l'interès del 3%.
Autònoms. En el cas dels autònoms, poden ajornar les quotes d'abril, maig i juny (amb el tipus d'interès reduït del 0,5%) realitzant la sol·licitud fins al dia 10 de cadascun d'aquests mesos (el termini d'ingrés en el RETA coincideix amb el període de cotització).

Garanties. Així mateix, s'ha ampliat l'import de l'ajornament respecte del qual no fa falta aportar garanties. Anotació. En concret, no haurà de presentar aval si el deute és igual o inferior a 150.000 euros, o si és inferior a 250.000 i ingressa un terç en els primers deu dies des de la notificació de la concessió de l'ajornament i la resta en els dos anys següents.
D'altra banda: moratòria

Sense interès. També s'ha aprovat una moratòria en el pagament de les cotitzacions dels períodes de liquidació d'abril, maig i juny de 2020 (mesura incompatible amb l'ajornament). Això significa que pot retardar el pagament d'aquestes cotitzacions durant un termini de sis mesos, sense cap mena d'interès. En aquest sentit:

Empreses. En el cas de les empreses, les quotes d'abril (que s'ingressen al maig), les de maig (que s'ingressen al juny) i les de juny (que s'ingressen al juliol) poden acollir-se a aquesta moratòria. En tal cas, aquestes quotes s'hauran d'ingressar al novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, i de manera simultània amb les quotes d'octubre, novembre i desembre de 2020. Atenció! Això sí, només pot demanar-se la moratòria de les quotes empresarials (pel que la quota obrera sí que ha de pagar-se en termini).
Autònoms. En el cas dels autònoms, poden sol·licitar la moratòria de les quotes de maig, juny i juliol, per a ingressar-les al novembre de 2020, desembre de 2020 i gener de 2021.

Incompatible. En tot cas, si la seva empresa ha aplicat un ERTE per força major i ha demanat l'exoneració de les quotes, no podrà sol·licitar la moratòria dels mesos en què hagi aplicat aquest incentiu. Anotació. Per a acollir-se a aquest incentiu, sol·liciti la moratòria sistemàticament XARXA dins dels deu primers dies de cadascun dels terminis d'ingrés indicats.

La moratòria és una mesura que li permet demorar l'ingrés de les cotitzacions d'abril, maig i juny durant sis mesos, sense haver de pagar interessos. En tot cas, no podrà acollir-se a ella si aplica una exoneració en les seves quotes per un ERTE de força major.