Acomiadament per absentisme: es derogarà

23/01/2020
Laboral

Està previst que pròximament es derogui l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència. Verifiqui si li convé utilitzar aquesta figura abans de la seva derogació...

Està previst que pròximament es derogui l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència. Verifiqui si li convé utilitzar aquesta figura abans de la seva derogació...

Nou govern. Com haurà llegit en la premsa, una de les promeses del nou govern és la de derogar l'acomiadament de treballadors que incorren en absentisme. Anotació. Recordi que en l'actualitat es permet extingir el contracte de treball per faltes d'assistència de l'empleat encara que aquestes mancades estiguin justificades (sempre que les absències superin determinats llindars). La validesa d'aquest acomiadament –que en la pràctica era poc utilitzat– va ser confirmada fa uns mesos pel Tribunal Constitucional, i des de llavors bastantes empreses l'han començat a utilitzar.

Si ho necessita... Així doncs, si considera que un treballador “agafa” massa la baixa i es planteja el seu acomiadament per faltes d'assistència, no es demori en la seva decisió i verifiqui si pot acomiadar-lo abans que ja no sigui possible. Recordi els llindars per a acudir a aquesta figura:
El nombre total de faltes d'assistència del treballador ha d'aconseguir el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius (sempre que el total d'absències en els 12 mesos anteriors abast el 5% de les jornades hàbils) o bé el 25% de les jornades hàbils en quatre mesos discontinus dins d'un període de 12 mesos.
Per a acudir a aquest acomiadament només computen les baixes per contingències comunes que durin 20 dies o menys i altres absències no excloses per llei (com un repòs de 24 hores prescrit pel metge).

Amb indemnització. Aquesta extinció és un acomiadament objectiu, per la qual cosa va lligada a una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mesos. Si vol efectuar un acomiadament disciplinari, sense indemnització, les faltes d'assistència han de ser injustificades i repetides. Atenció! A aquest efecte, la llei no indica el nombre de faltes necessàries perquè es considerin repetides, per la qual cosa ha de verificar en el seu conveni quantes es fixen. Si el seu conveni no regula aquesta qüestió, per a acudir a un acomiadament disciplinari els tribunals exigeixen que hi hagi hagut un mínim de tres faltes d'assistència injustificades.