Acomiadament per absentisme: derogat

26/02/2020
Fiscal

Amb data d'efectes de 20 de febrer, va quedar derogat l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència d'un treballador, encara que aquestes absències estiguessin justificades.

Amb data d'efectes de 20 de febrer, va quedar derogat l'acomiadament objectiu per faltes d'assistència d'un treballador, encara que aquestes absències estiguessin justificades. Aquest tipus d'extinció permetia acomiadar a un treballador, abonant-li una indemnització de 20 dies per any treballat, en cas d'aconseguir uns llindars d'absentisme fixats en la llei.

Malgrat l'anterior, la derogació d'aquest tipus d'acomiadament no impedeix acomiadar a aquells treballadors que continuïn incorrent en absentisme. En concret:

Si un treballador comet faltes repetides i injustificades d'assistència o puntualitat en el treball, podrà acomiadar-lo sense pagar-li cap indemnització. En aquest cas haurà de tramitar un acomiadament disciplinari (que no ha sofert cap canvi).

Si acomiada a un empleat que està de baixa i no pot acreditar les causes que justifiquen el cessament, l'acomiadament serà improcedent. Això significa que l'acomiadament és viable assumint la indemnització de 33 dies. Això, excepte si la IT es pot equiparar a una discapacitat, i en aquest cas l'acomiadament pot ser nul (això ocorre, per exemple, si la IT és de llarga durada i no se sap quan es curarà).