Accions que pot realitzar abans de finalitzar l'any per rebaixar la seva liquidació de l'RPF

27/11/2023
Fiscal

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal de 2023, ens permetrem recordar-li algunes de les accions que poden realitzar per rebaixar la liquidació del IRPF.

  • En els supòsits d'arrendament de béns immobles destinats a habitatge habitual, el rendiment net positiu es reduirà, amb caràcter general, en un 50 % per als contractes formalitzats a partir de l'1 de gener del 2024. També estan previstos percentatges superiors de reducció en determinats supòsits (zones tensionades amb rebaixa de lloguer inicial, llogaters joves, entre altres). Els arrendadors amb contractes vigents subscrits abans d'aquesta data podran continuar aplicant la reducció actual del 60%.

 

  • Amb la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació, i amb efectes des de 1 de gener de 2023, els contribuents es poden deduir el 50 % de les quantitats satisfetes per la subscripció d'accions o participacions en aquestes empreses quan es compleixin determinats requisits i condicions, i la base màxima de deducció és de 000 € anuals. La Llei 28/2022, a més d'aquests increments, també ha augmentat, amb caràcter general, de tres a cinc anys el termini per subscriure les accions o participacions, comptats des de la constitució de l'entitat, i fins a set per a determinades categories d'empreses emergents. A més, per als socis fundadors d'empreses emergents es permet l'aplicació d'aquesta deducció amb independència del percentatge de participació al capital social de l'entitat.

 

  • L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual és deduïble amb limitacions si es té dret a la deducció per inversió en habitatge habitual.

 

  • Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor. La quantitat màxima total que es podrà destinar serà de 240.000 €.

 

  • S'han establert noves deduccions, per l'adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible, i per la instal·lació de punts de recàrrega. Els contribuents poden deduir el 15 % del valor d’adquisició d’un vehicle elèctric nou i no afecte a activitat econòmica, adquirit des del 30 de juny de 2023 i fins al 31 de desembre de 2024, amb una base màxima de 20.000 euros. Els contribuents podran deduir el 15% de les quantitats satisfetes, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, per a la instal·lació durant aquest període en un immoble de la seva propietat de sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics no afectin activitats econòmiques, amb una base màxima de 4.000 euros anuals.

 

  • Pel que fa a l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges:

 

Els contribuents propietaris d'habitatges ubicats en edificis d'ús predominant residencial en què s'hagin dut a terme, fins al 31 de desembre de 2024, obres de rehabilitació energètica, es poden deduir el 60 % de les quantitats satisfetes durant aquest període per aquestes obres.

 

Els contribuents es poden deduir el 20% de les quantitats satisfetes, fins al 31 de desembre de 2023, per les obres realitzades durant aquest període per a la reducció de la demanda de calefacció i refrigeració (o el 40% si es tracta d'obres per a la millora en el consum d'energia primària no renovable) del seu habitatge habitual o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest darrer cas, l'habitatge es llogui abans de 31 de desembre del 2024, en ambdós casos.

 

Us recordem que per poder aplicar aquestes deduccions cal el certificat d'eficiència energètica de l'habitatge expedit pel tècnic competent després de la realització de les obres, i també l'expedit abans de l'inici de les mateixes.

 

  • Les aportacions als plans de pensions, als plans de previsió social empresarial, als plans de previsió assegurats, a las mutualitats de previsió social i, a les primes satisfetes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència redueixen directament la base imposable, amb el límit màxim conjunt deduïble de la menor de les següents quantitats: el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment a l'exercici, o 1.500 € anuals, que s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin en aplicar els coeficients previstos a la norma en funció de l'import anual de la contribució empresarial. A aquests efectes, les quantitats aportades per l'empresa que derivin d'una decisió del treballador tenen la consideració d'aportacions del treballador. Els autònoms podran incrementar el límit en 4.250 euros anuals, sempre que aquest increment provingui de les aportacions que facin als plans de pensions sectorials, aportacions als plans de pensions d'ocupació simplificats, entre d'altres aportacions previstes a la norma.

 

  • Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social del cònjuge, quan aquest cònjuge no obtingui rendiments nets del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, redueixen la base imposable amb el límit màxim de 1.000 euros anuals.

 

  • La llei també preveu deduccions per donatius i altres aportacions a les entitats sense fins lucratius, com ara ONG, fundacions, associacions declarades d’utilitat pública.