A partir del 7 de març de 2022 les empreses han de tenir un pla d’igualtat.

24/11/2021
Fiscal

A partir del 7 de març de 2022 les empreses d’entre 50 i 100 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

Li recordem que el pla d’igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 persones treballadores.

Li recordem que al BOE del 7 de març de 2019 es va publicar el Reial decret llei 6/2019 de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats en el treball i l'ocupació, que incideixen de manera directa en la igualtat entre dones i homes, com per exemple estendre l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a empreses de cinquanta o més treballadors.

Pla d'igualtat per a les empreses d'entre 50 i 100 persones treballadores

El pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, per aconseguir que en l'empresa hi hagi igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe.

El diagnòstic previ al pla és l'anàlisi que permetrà detectar aspectes o àmbits en els quals es puguin produir situacions de desigualtat o discriminació i sobre els quals haurà d'actuar el pla d'igualtat.

Atenció. Li recordem que el pla d'igualtat serà obligatori a partir del 7 de març de 2022 per a les empreses que tinguin entre 50 i 100 treballadors.

Quines sancions pot tenir l'empresa si no té fet el pla d'igualtat?

L'incompliment del deure d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. D'altra banda, quan l'obligació de fer el pla d'igualtat sigui per exigència de l'autoritat laboral (Inspecció de Treball) la normativa ho considera com falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros.

A més de sancions accessòries com les següents:

  1. a) pèrdua automàtica dels ajuts, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i
  2. b) exclusió automàtica de l'accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d'igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l'administració pública.