3ª Preinscripció per sol.licitar ajudes directes per empreses i autónoms de Catalunya

15/11/2021
Ajuts i Subvencions

ORDRE ECO/209/2021, de 9 de novembre, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Catalunya (DOGC 11-11-2021)

El 13 de març de 2021 es va publicar i va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la COVID-19, basat en el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.

 

El Reial decret llei 5/2021 conté un conjunt de mesures per a treballadors i treballadores autònoms i empreses finançades amb fons provinents del Govern d'Espanya. Entre aquestes mesures, n'hi ha una que s'assigna a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla perquè la gestionin. Es tracta de la línia COVID, d'ajuts directes per a treballadors i treballadores autònoms i empreses, prevista al títol I (articles 1 a 3), de la qual les comunitats autònomes han de tramitar-ne la convocatòria, gestió i resolució de les sol·licituds, efectuar-ne l'abonament i els controls previs i posteriors al pagament.

 

La finalitat d'aquesta línia és donar suport a la solvència del sector privat no financer del territori de la comunitat autònoma corresponent, atorgant ajuts directes de caràcter finalista que permetin el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos, la reducció de deutes derivats de l'activitat econòmica i, en cas de romanent, deutes amb creditors bancaris.

 

Els requisits dels ajuts d'aquesta línia que permeten la concessió són que les persones sol·licitants siguin treballadors i treballadores autònoms i empreses amb seu social a la comunitat autònoma corresponent, el volum d'operacions anual de l'exercici 2020 dels quals hagi caigut un mínim del 30 % a l'exercici 2020 respecte de l'exercici 2019, en cas de règim d'estimació directa i que, en tots els casos, tinguin deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, i deutes relatius a costos fixos. Aquestes obligacions s'han d'haver generat entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i han de procedir de contractes anteriors a la data d'entrada en vigor del Reial decret llei, és a dir, anteriors al 13 de març de 2021. A aquest efecte, es van establir criteris per determinar la quantia màxima dels ajuts directes que es modulen, en funció de la caiguda del volum d'operacions entre 2019 i 2020, entre d'altres criteris.

 

Així mateix, es va establir un model de relació mitjançant un Conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Hisenda, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les corresponents comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla. Pel que fa a Catalunya, el Conveni es va publicar l'1 de maig de 2021, mitjançant l'Ordre HAC/424/2021, de 29 d'abril. En virtut d'aquell Conveni s'efectua l'intercanvi preceptiu de dades tributàries, a l'efecte de determinar si les persones sol·licitants reuneixen els requisits exigits per aquesta línia d'ajuts. Al mateix temps, aquesta actuació dona la informació i dades necessàries per disposar d'un univers cert de persones destinatàries que poden ser beneficiàries dels ajuts.

 

Dins d'aquest model de relació, s'estableix la necessitat d'identificar un interlocutor únic amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i, en el cas de la Generalitat de Catalunya, aquesta funció correspon a la Secretaria d'Hisenda del Departament d'Economia i Hisenda.

 

Una vegada formalitzat el Conveni a què s'ha fet referència, es va procedir a la transferència dels fons al Departament d'Economia i Hisenda, atesa la seva competència en matèria de finances públiques, així com la relativa a l'establiment de criteris procedimentals, direcció i control dels ajuts i subvencions, que li atorga el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Atesa la celeritat necessària en la tramitació dels ajuts, es va utilitzar el tràmit d'inscripció prèvia que preveu el Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. A aquests efectes, el 16 de juny, es va publicar l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual es va obrir el primer tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 destinats a determinats sectors d'activitat econòmica.

 

Al mateix temps i a la vista dels resultats obtinguts amb el tràmit d'inscripció prèvia dels quals es desprenia la necessitat d'ampliar la destinació dels ajuts a tots els sectors d'activitat econòmica i, atesa la disponibilitat de crèdit existent, el 20 de juliol de 2021 es va publicar l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, per la qual es va obrir un segon tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que es va ampliar a tots els sectors d'activitat econòmica en ús de l'habilitació atorgada pel Reial decret 5/2021, de 12 de març, en virtut de la modificació efectuada pel Reial decret llei 6/2021, de 20 d'abril, pel qual s'adopten mesures complementàries de suport a empreses i treballadors i treballadores autònoms afectats per la pandèmia de la COVID-19, que permet incloure sectors d'activitat que hagin estat particularment afectats en l'àmbit del seu territori.

 

El primer bloc de sectors d'activitat econòmica auxiliats més afectats per la situació generada per la COVID-19 es va establir fruit del pacte entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials, en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec. Com a resultat de l'Acord, el Govern de la Generalitat va ampliar els sectors d'activitat que es podran acollir a aquesta línia d'ajuts, i va passar dels 95 sectors previstos en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, a 191 sectors d'activitat, que van sumar un total de 189.861 empreses. A aquests efectes, el criteri de selecció objectiva dels sectors es va efectuar tenint en compte els criteris preceptius del Reial decret 5/2021, de 12 de març, de manera que es va determinar auxiliar els sectors amb una afectació mínima del 25 % de descens del volum d'operacions anual d'acord amb les dades proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

 

El segon bloc de sectors d'activitat econòmica auxiliats inclou tots els sectors d'activitat previstos al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), i igualment que en el primer bloc, excloïa el sector financer: secció K, activitats financeres i d'assegurances, i la secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials. La decisió d'incloure-hi tots els sectors d'activitat va sorgir del pacte entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i els agents socials, en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec, motivat en els fets següents: l'existència de subsectors inclosos en sectors d'activitat que han experimentat una caiguda molt rellevant en la seva activitat; treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres fortament afectades per la pandèmia que actuen en sectors globalment menys afectats, però que estan incloses en les complexes cadenes de valor de l'economia que generen efectes indirectes en altres sectors, de manera que les restriccions a l'activitat empresarial acaben afectant indirectament altres àmbits de manera important i sectors econòmics que han estat especialment objecte de restriccions, fruit de les decisions del Govern de la Generalitat per evitar contagis de la COVID-19 en la població i controlar l'evolució de la pandèmia.

 

Fins aquest moment han estat publicades i concedides dues convocatòries relatives a aquests ajuts, i les bases reguladores respectives. Per una part, les bases reguladores i la convocatòria procedents del primer tràmit d'inscripció prèvia regulat a l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny, publicades mitjançant l'Ordre EMT/159/2021, de 23 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i la Resolució EMT/2373/2021, de 23 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 576808). Per una altra part, les bases reguladores i la convocatòria procedents del segon tràmit d'inscripció prèvia, regulat a l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, publicades mitjançant l'Ordre EMT/198/2021, de 21 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 i la convocatòria respectiva aprovada per Resolució EMT/3172/2021, de 22 d'octubre, per la qual es fa pública la segona convocatòria per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 591478).

 

Tanmateix, en data 15 de setembre de 2021 es va publicar el Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per mitigar l'impacte de l'escalada de preus de gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat que mitjançant la seva disposició final tercera modifica l'apartat 3 de l'article 1 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març. La modificació consisteix a ampliar l'àmbit temporal cobert pels ajuts en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre i aclarir que, d'acord amb el que preveu el Marc nacional temporal autoritzat per la Comissió Europea, es consideren subvencionables els costos fixos incorreguts, les pèrdues comptables que no hagin estat cobertes per aquests o altres ajuts, ja que reflecteixen una reducció en el patrimoni net de les empreses i, per tant, n'afecten la solvència i poden ser compensats.

 

La finalitat d'aquesta modificació és permetre realitzar convocatòries addicionals d'aquests ajuts durant el que resta d'any, sempre que existeixi fons sobrants de les convocatòries anteriors.

 

En conseqüència, les persones treballadores autònomes i les empreses podran destinar els ajuts a liquidar els seus deutes i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

 

Aquesta nova modificació permet preparar una altra convocatòria d'ajuts i per això és necessària la publicació d'aquest tercer tràmit d'inscripció prèvia.

 

Així mateix, amb l'ànim que la totalitat del pressupost disponible pugui ser repartit de la forma més justa i adient possible i arribar al màxim nombre de persones afectades, tant les bases reguladores com la convocatòria, preveuran el crèdit per a la convocatòria d'ajuts corresponent a les sol·licituds d'aquest tràmit d'inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s'exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.

 

Per tant, amb l'obertura d'un nou tràmit d'inscripció que disposa els nous requisits establerts pel Reial decret llei 17/2020, de 15 de setembre, juntament amb la resta de convocatòries efectuades fins ara es permetrà a un nombre molt important d'empreses optar a sol·licitar aquests ajuts.

 

Aquest nou tràmit s'ha comunicat als agents socials en el marc del Consell del Diàleg Social (CDS), format per CCOO, UGT, Foment i Pimec.

 

Pel que fa als tràmits a realitzar, s'han d'establir els mitjans necessaris per tal que la tramitació sigui al més àgil possible, per la qual cosa es considera procedent fer ús també en aquesta ocasió del tràmit d'inscripció prèvia regulat al Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer. L'article 1 del citat Decret llei regula el règim jurídic dels ajuts extraordinaris i, respecte de la regulació actual del procediment de concessió d'ajuts, incorpora un tràmit potestatiu d'inscripció prèvia anterior al procediment de concessió d'ajuts en situacions de caràcter excepcional, com el que es requereix en la situació actual de pandèmia originada per la COVID-19 i que té com a característica primordial el fet de tenir un nombre de potencials beneficiaris molt rellevant. La lletra c) de l'apartat 1 de l'article 1 del citat Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, estableix que la regulació de la inscripció prèvia s'ha d'establir mitjançant una ordre en la qual també hi ha de constar l'objecte dels ajuts, les condicions que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

 

 

 

Les bases reguladores han de recollir que la inscripció prèvia, una vegada publicades les convocatòries i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i és condició necessària per poder percebre'l, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió.

 

Així mateix, les bases reguladores poden establir que les inscripcions prèvies es poden mantenir vigents en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria o, en el cas que es convoquin ajuts posteriors amb el mateix objecte i les mateixes característiques, en el termini d'un any des de la primera convocatòria.

 

D'acord amb el que s'ha dit, el Departament d'Economia i Hisenda, en virtut de la competència en matèria d'ajuts i subvencions que inclou l'establiment de criteris procedimentals en aquesta matèria, així com la seva direcció i control que li atorga el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, obre el tràmit d'inscripció prèvia d'aquests ajuts extraordinaris directes corresponents a l'activitat empresarial del nostre país.

 

De manera que la informació obtinguda en aquesta primera fase, mitjançant aquest tràmit, es pugui utilitzar per part del departament amb competència sectorial en aquests àmbits per preparar les seves bases reguladores i convocatòries d'ajuts directes en els diferents sectors d'activitat econòmica de la forma més òptima possible i ajustada a les necessitats detectades.

Per aquest motiu, davant la previsió de noves convocatòries dels ajuts extraordinaris establerts al Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, es publica la present Ordre mitjançant la qual s'obre, respecte de les persones que puguin tenir el caràcter de beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts extraordinaris i que compleixin els requisits mínims que s'hi estableixen, un termini per inscriure-s'hi amb caràcter previ a la publicació de les bases reguladores i de la convocatòria. Així mateix, la inscripció prèvia permetrà a les persones inscrites, en cas de convocar-se posteriors ajuts i sense cap altre tipus d'actuació, tenir el caràcter de persones sol·licitants dels ajuts, dels quals en podran resultar beneficiàries si, a més, compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria.

 

Per tot això, en ús de les facultats que m'atorga l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

 

Ordeno:

 

Article 1. Objecte

1.1 L'objecte d'aquesta Ordre és obrir el tràmit d'inscripció prèvia per als ajuts extraordinaris directes en resposta a la pandèmia de la COVID-19, adreçats a treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i empreses no financeres per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat de qualsevol sector d'activitat econòmica d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), excepte els sectors d'activitat de la secció K, activitats financeres i d'assegurances i secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials.

 

1.2 A aquests efectes, la present Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que s'ha de facilitar, així com el termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

 

Article 2. Inscripció prèvia

2.1 La presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la concessió, tant en les bases reguladores com en les convocatòries. La prelació en la inscripció prèvia no atorga preferència en l'atorgament de l'ajut.

 

2.2 Una vegada publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut. El dret de la persona interessada a percebre l'ajut no neix fins al moment que es dicti la resolució d'atorgament corresponent.

 

2.3 La presentació del formulari d'inscripció prèvia comporta autoritzar la Generalitat de Catalunya a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per tramitar el procediment i el seu intercanvi amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

 

2.4 La inscripció prèvia es pot mantenir vigent en el supòsit d'ampliació de la dotació pressupostària de les convocatòries que es refereixin a la present Ordre o en el cas de convocar-se ajuts posteriors amb el mateix objecte i característiques. Aquesta vigència s'establirà a la convocatòria corresponent.

 

2.5 La persona sol·licitant pot efectuar el pagament dels deutes declarats a partir del moment de presentació de la sol·licitud d'inscripció prèvia i com a màxim dins del termini que s'estableixi en la convocatòria o en la resolució de la concessió de l'ajut.

 

Article 3. Finalitats i requisits objectius dels ajuts extraordinaris directes

3.1 Es tracta d'un ajut extraordinari de concessió directa en aplicació de l'article 22.2.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions amb caràcter finalista finançat pel Govern d'Espanya, l'import del qual es determina a la convocatòria i a les bases reguladores, que té per finalitat el suport a la solvència i la reducció de l'endeutament del sector privat de treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19.

 

3.2 El pressupost per a la convocatòria d'ajuts corresponent a les sol·licituds d'aquest tràmit d'inscripció prèvia resultarà del fons sobrants de les anteriors convocatòries, que es repartirà fins que s'exhaureixi el pressupost disponible i, si aquest no és suficient per a totes les sol·licituds, es repartirà de forma proporcional entre les diferents sol·licituds presentades en aquesta inscripció prèvia.

 

3.3 L'ajut s'aplicarà a satisfer el deute i a realitzar pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com a compensar els costos fixos incorreguts, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s'hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021. En primer lloc, se satisfaran els pagaments a proveïdors i altres creditors no financers, per ordre d'antiguitat i, si escau, en segon lloc, es reduirà el deute amb creditors financers, prioritzant la reducció del deute amb aval públic. Finalment, es podrà destinar el romanent de l'ajut a compensar els costos fixos incorreguts, que incloguin pèrdues comptables pròpies de l'activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes amb aquest o altres ajuts.

 

3.4 Es consideren costos fixos subvencionables, a l'efecte de la present Ordre i d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, com ara i entre d'altres, arrendaments, subministrament d'energia elèctrica, gas o altres, assegurances, telefonia i internet, pagats o no, sous i salaris pagats, així com les pèrdues comptables, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables) durant el mateix període, ni per altres fonts, com ara assegurances, mesures d'ajut temporal o d'altres ajuts ni es tracti de pèrdues per deteriorament de valors puntuals. Se n'exclouen els costos fixos que hagin donat lloc a deutes o pagaments que hagin estat imputats a l'ajut en altres convocatòries pel mateix concepte subvencionable.

 

Article 4. Requisits de les persones interessades que poden efectuar la inscripció prèvia

4.1 La inscripció prèvia la poden fer les persones interessades que compleixen els requisits següents:

 

 1. a) Els empresaris o professionals i les empreses que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anual de les quals, declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi experimentat un descens de més d'un 30 % respecte al 2019.

 

En el cas que es realitzin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'impost sobre el valor afegit, i no s'apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 i el 2020, s'entendrà que el volum d'operacions en els dos anys per a persones contribuents de l'impost sobre la renda de les persones físiques és la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica que s'inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut, i per a persones contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'impost sobre societats.

 

 1. b) Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost de la renda de les persones físiques que estiguin adscrits als sectors d'activitat previstos en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009) que hagin realitzat i declarat o comprovat per l'Administració alguna d'aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i que continuïn exercint-la.

 

 1. c) Els grups consolidats que tributin en l'impost de societats en règim de tributació consolidada. S'entendrà com a persona destinatària, a efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren. Per la qual cosa, el volum d'operacions a considerar per determinar el descens de l'activitat serà el resultat de sumar tots els volums d'operacions de les entitats que conformin el grup, tant el 2019 com el 2020. L'entitat dominant, o qualsevol de les entitats dominades ha hagut de realitzar i continuar desenvolupant com a mínim alguna de les activitats CNAE com a activitat principal declarada a l'Administració.

 

Aquests grups han d'operar i tenir treballadors o treballadores amb residència fiscal a Catalunya.

Les entitats que hagin format part d'un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran independents i podran sol·licitar els ajuts sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada.

 

En cas d'un grup, la societat representant del grup ha de presentar la sol·licitud i, en qualsevol cas, ha d'incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.

 

 1. d) En el cas d'entitats en règim d'atribució de rendes en l'impost sobre la renda de les persones físiques que compleixin les condicions establertes en l'apartat a) anterior només serà beneficiària directa de l'ajut l'entitat sol·licitant i no els seus socis, comuners, hereus o partícips.

 

 1. e) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complint els requisits dels apartats anteriors, en la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent a l'exercici 2019, hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s'hagi aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

 

 1. f) En el cas de treballadors i treballadores autònoms socis d'una societat en els termes de l'article 305 del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social o en règim d'atribució de rendes, han d'optar per inscriure's en qualitat de treballador o treballadora autònom o en qualitat de societat o entitat.

 

 1. g) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l'establiment permanent, en cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

 1. h) No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos, d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 de abril de 2020, i les seves modificacions.

L'import en ajuts directes és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l'aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.

 

 1. i) Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació directa amb un volum de deutes pendent i/o costos fixos incorreguts pagats, que siguin subvencionables, igual o superior a 4.000 euros.

 

 1. j) Complir els requisits previstos a la disposició addicional quarta del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

 1. k) No poden ser destinataris dels ajuts extraordinaris directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d'activitat de la secció K, activitats financeres i d'assegurances i secció U, activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista al Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009).

 

 1. l) Els beneficiaris dels ajuts extraordinaris directes convocats en virtut de l'Ordre ECO/127/2021, de 14 de juny i de l'Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, poden ser beneficiaris dels ajuts de la present Ordre amb relació als conceptes subvencionables no sol·licitats en les dues convocatòries anteriors, sempre que no hagin percebut l'import màxim de l'ajut en cap de les dues convocatòries.

 

4.2 A banda dels requisits anteriors, els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

 

 1. a) Ser la persona titular del compte corrent bancari que hagi indicat, entès com a tal el compte corrent bancari habitual per fer les operacions ordinàries de l'empresa o el professional o empresari/ària.

 

 1. b) No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost o, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.

 

 1. c) Complir els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).

 

 1. d) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o gènere.
 2. e) Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals; amb el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com amb les modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.

 

 1. f) Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

 

 1. g) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat, d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

 

 1. h) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.

 

 1. i) Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, segons el qual el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i l'exercici a les professions, els oficis i les activitats que impliquin contacte habitual amb menors no pot haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

 

 1. j) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

 

 1. k) Complir la resta de requisits i obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

 

Article 5. Acreditació dels requisits

Els requisits que han de complir les persones sol·licitants per a la concessió dels ajuts s'acreditaran mitjançant el creuament de les dades necessàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas, d'acord amb el Conveni amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Comunitat Autònoma de Catalunya, publicat mitjançant l'Ordre HAC/424/2021, de 29 d'abril, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables.

 

Article 6. Compromisos i obligacions

Sense perjudici de les obligacions i compromisos generals inherents a les persones que esdevenen beneficiàries d'un ajut considerats en la normativa aplicable en matèria de subvencions, s'estableixen els compromisos i obligacions següents amb relació a aquesta línia d'ajuts:

 

 1. a) Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 2. b) No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 3. c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de concessió de l'ajut.
 4. d) Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l'aplicació dels fons rebuts que s'estableixi en les bases reguladores de l'ajut i posar-la a disposició de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que corresponguin, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris. Així mateix, han d'aportar tota la informació que es requereixi per justificar les condicions que acreditin el compliment dels requisits per rebre aquest ajut.
 5. e) Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat.
 6. f) Complir les altres obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

 

Article 7. Termini per efectuar la inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

 

Article 8. Procediment d'inscripció prèvia

8.1 La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, i el Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

 

8.2 Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d'emplenar el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa.

 

8.3 Un cop emplenat el formulari normalitzat d'inscripció prèvia, s'ha de presentar electrònicament a través de Canal Empresa. Cada persona sol·licitant ha de presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia. En el cas que la mateixa persona interessada presenti diversos formularis, únicament es considera vàlid l'últim que hagi presentat.

 

8.4 Els sistemes d'identificació i signatura que les persones interessades poden emprar en la tramitació dels ajuts i subvencions són, amb caràcter general, els que s'estableixen al Catàleg de sistemes d'identificació i signatura electrònica de l'Administració de la Generalitat, publicats a la Seu electrònica de l'Administració de la Generalitat i a la fitxa de tràmit publicada al portal o portals web establerts per la inscripció prèvia. Al portal Tràmits gencat, es pot trobar informació detallada sobre l'obtenció dels sistemes d'identificació i signatura electrònica que es poden emprar.

 

Els sistemes d'identificació i signatura que es poden emprar són:

 1. a) Certificat qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci Administració Oberta de Catalunya.
 2. b) Certificat qualificat, DNI electrònic i altres certificats qualificats, les relacions dels quals es poden consultar a la secció Certificats i signatures electròniques de la Seu electrònica.

 

En el cas que la persona interessada sigui treballador o treballadora autònom (empresari o professional), sempre que no es disposi dels sistemes d'identificació i signatura esmentats, podrà emprar el sistema IdCAT Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i també presencialment a diverses oficines.

 

Article 9. Dades i contingut del formulari d'inscripció prèvia

Les persones interessades han d'emplenar el formulari d'inscripció prèvia amb les dades que s'hi demana, que són les següents:

 

 1. a) Dades bàsiques de l'empresa, empresari o professional sol·licitant i/o del seu representant, a l'efecte d'identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.
 2. b) Dades bancàries de l'empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
 3. c) Dades relatives a l'activitat realitzada per part de l'empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
 4. d) Dades relatives al grup consolidat de què formi part l'empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
 5. e) Dades fiscals relatives als volums d'operacions efectuades en el marc de l'activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.
 6. f) Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l'empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.
 7. g) Import del deute pel qual se sol·licita l'ajut, detallat en funció de la tipologia de deute, a proveïdors, altres creditors, financers i no financers, així com costos fixos de l'empresa, empresari/ària o professional sol·licitant.

 

Article 10. Verificació de les dades i control

10.1 D'acord amb els apartats g) i h) de l'article 1.1 del Decret llei 46/2020, de 24 de novembre, les dades de les persones interessades en el tràmit d'inscripció prèvia s'aporten mitjançant una declaració responsable.

 

10.2 La presentació del formulari d'inscripció prèvia, així com de les declaracions responsables, faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la veracitat de les dades que es declaren. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables pot determinar la baixa de la inscripció prèvia, l'exclusió de la persona sol·licitant de la convocatòria, i ser causa de revocació, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer.

 

10.3 Les dades i el compliment dels requisits que estableixen aquests ajuts extraordinaris se sotmetran a les actuacions de comprovació i de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris.

 

Article 11. Conseqüències de l'aplicació indeguda dels ajuts extraordinaris

Sense perjudici de les conseqüències que impliqui l'incompliment dels compromisos i obligacions generals inherents a les persones que esdevenen beneficiàries d'un ajut considerats en la normativa aplicable en matèria de subvencions, s'estableixen amb relació a aquesta línia d'ajuts les conseqüències següents:

 1. a) Els treballadors i treballadores autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres que s'hagin beneficiat dels ajuts extraordinaris directes que estableix aquesta Ordre sense reunir els requisits que preveu seran responsables dels danys i perjudicis que s'hagin produït, si escau, així com de totes les despeses generades per l'aplicació d'aquestes mesures de suport, sense perjudici de les responsabilitats d'un altre ordre a què pugui donar lloc la seva conducta.
 2. b) L'import de la responsabilitat pels danys, perjudicis i despeses no pot ser inferior al benefici obtingut indegudament per la persona deutora per l'aplicació de la norma.
 3. c) També incorrerà en responsabilitat l'empresa o el treballador o treballadora autònom que busqui situar-se o mantenir-se indegudament en les condicions que estableix aquesta Ordre per a la concessió dels ajuts extraordinaris directes, amb la finalitat d'obtenir-los.

 

Article 12. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), les dades de caràcter personal s'han de tractar d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.

 

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 9 de novembre de 2021